Kaupungintalon kulmaikkunat

Ekosysteemisopimuksella tavoitellaan uusia investointeja sekä uusia osaajia kasvualoille

Porin kaupunginhallituksen 18. tammikuuta hyväksymällä ekosysteemisopimuksella tavoitellaan lisäpanostuksia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien ekosysteemien kasvun tukemiseen. Kohdistamalla ja lisäämällä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) panostuksia valittuihin kärkiin haetaan alueelle uutta kansainvälistä tki-toimintaa, osaamistason nostoa, investointeja, uutta työvoimaa ja väestönkasvua.

Kaupungintalon kulmaikkunat

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuudesta 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset ohjelmat/sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sittemmin sopimukset on laajennettu koskemaan myös yliopistokeskuskaupunkeja.

Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

– Porin kaupungin ensisijaisina tavoitteina on sopimuksen avulla lisätä alueen TKI-toiminnan volyymia, saada alueelle uusia investointeja sekä uusia osaajia kasvualoille. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat tärkeä osa valtion kaupunki- ja innovaatiopolitiikkaa ja olennainen osa uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä tki-yhteistyötä, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Porissa sopimus astuu voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen ja päättyy 31. joulukuuta 2027. Sopimuksen kohteena oleviksi temaattisiksi painopistealueiksi ovat aikaisempien strategisten valintojen perusteella valikoituneet teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka.

– Painopistealueet on valittu alueelle vuosikymmenten aikana syntyneiden vahvuuksien pohjalta. Ne ovat Porin kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman, Satakuntaliiton älykkään erikoistumisen ja korkeakoulujen strategioiden mukaisia, sidosryhmäpäällikkö Janne Vartia lisää.

Valtion rahoittaa sopimuksen toimenpiteitä vuosina 2021-2023 EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella 450 000 eurolla vuosittain. Ennen sopimusten toimeenpanon käynnistystä rahoitetaan kansallisesta alueellisesta kehittämisrahasta (AKKE-raha) 200 000 eurolla.

Kaupungin talousarviossa ekosysteemisopimukseen on varattu 400 000 euroa. Ekosysteemisopimuksen kokonaisrahoituksessa sovelletaan ohjeellista jakosuhdetta, jossa paikallinen omarahoitusosuus (Porin kaupunki ja mahdollinen muu julkinen rahoitus) on 40% ja EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksen osuus 60% (EU ja valtio).

Ekosysteemisopimusta varten Porin kaupunki perustaa johtoryhmän, jossa ovat edustettuina sopimuksen paikallinen pääosapuoli Porin kaupunki ja muut yhteistyötahot: Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto. Johtoryhmä vastaa sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä toteutuksen seurannasta.


Kaupungintalon kulmaikkunat