Talousarvio Pori Sans -fontilla

Hyvinvointialueiden aloittaminen muuttaa merkittävästi kaupungin talousarviota vuodelle 2023

Esitys Porin vuoden 2023 talousarvio- ja investointikehykseksi on valmistunut. Kaupunginhallitus vahvisti kehyksen kokouksessaan maanantaina 13. kesäkuuta. Kehyksessä on huomioitu sote- ja pelastustoiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle, mikä vähentää sekä ulkoisia toimintatuottoja että toimintakuluja ja nostaa kulurakenteessa henkilöstömenojen osuuden 43 prosentista 51 prosenttiin.

Talousarvio Pori Sans -fontilla

Muita kulurakenteen muutoksia ovat asiakaspalvelujen ostojen osuuden putoaminen 30 prosentista noin seitsemään prosenttiin, muiden palvelujen ostojen nousu kymmenestä prosentista 15 prosenttiin sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuuden kasvu kahdeksasta prosentista 16 prosenttiin.

Kehyksessä on huomioitu kunta-alan sopimusneuvottelujen palkankorotusvaraus, joka lisää henkilöstömenoja 3,6 miljoonalla eurolla. Perusturvan osalta varaudutaan erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun. Myös palvelujen ja tarvikkeiden hinnankorotuksiin on yleisen kustannuskehityksen ja inflaatio-odotusten vuoksi varauduttu 3,4 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimialalle on kehyksessä tehty lainsäädäntöön perustuvia lisäyksiä, joissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen ryhmäkokosäädös, varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen sekä oppivelvollisuusiän nosto ja joustava perusopetus. Tekniselle toimialalle puolestaan siirtyy hieman perusturvan aiemmin maksamia vastikekustannuksia ja vastaavasti toimintatuloja lisäävät hyvinvointialueelta laskutettavat tilavuokrat.

Konsernipalveluiden osalta kehyksestä ei ole poistettu lentoliikenteeseen varattua osuutta, vaan kyseisen määrärahan käyttötarve ja käyttökohteet tarkentuvat syksyllä talousarviovalmistelun edetessä. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu talousarviokehys päätyy tuloksen osalta noin 11,3 miljoonaan euroon. Toiminnan ja investointien rahavirta on 28,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

– Vaikka kunta-alan palkkaratkaisu nyt on tiedossa kaupungin vastuulle jäävän tehtäväkokonaisuuden osalta, sisältyy budjettikehykseen epävarmuustekijöitä, kuten mahdollinen korkotason nousu sekä tavaroiden ja palvelujen hinnankorotukset. Kuten aiemmat vuodet ovat osoittaneet, perusturvan budjetin pitävyys on osoittautunut ongelmalliseksi. Näenkin, että tulevaisuudessa kaupungin talouden ennakoitavuus paranee ja riskit budjettiylityksiin pienenevät. Vuonna 2023 kunnille tilitettävät aikaisempien vuosien verotuksen lisäperinnät tulevat helpottamaan kuntien vuoden 2023 taloudenpitoa, mutta pelkään, että vuodesta 2024 lukien vyötä on jälleen kiristettävä ja investointitasoa arvioitava kriittisesti, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Talousarvion 2023 sekä vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys on valmisteltu kevään 2022 aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Talousarviokehyksen vahvistamisen jälkeen toimialat valmistelevat talousarvioesitykset lautakunnille. Lopulliset päätökset tulevan vuoden talousarviosta tekee syksyllä kaupunginvaltuusto.


Talousarvio Pori Sans -fontilla