Kaupunginhallituksen nuija

Kaupunginhallitus antoi lausunnon jätteenkäsittelylaitoksen lupahakemuksista

Fortum Environmental Construction Oy (Fortum EC) on rakennuttanut jätteenkäsittelylaitoksen Porin Mäntyluotoon. Laitokselle on haettu ympäristölupaa, vesitalouslupaa ja toiminnan aloittamislupaa käynnissä olevasta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen nuija

Laitoksen toimintaan liittyy vedenotto merestä sekä käsiteltyjen jätevesien mereen johtamista varten rakennettavan purkuputken rakentaminen mereen. Veden otto- ja purkuputkille haetaan vesilain mukaista lupaa rakentaa putkistot sekä ottaa vettä merestä. Lisäksi haetaan vesilain mukaista valmistelulupaa ryhtyä jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Porin kaupungin lausuntoa Fortum EC:n hakemuksesta. Kaupunkisuunnittelun mukaan ympäristön suunnittelutilanne ei vaikuta kielteisesti hankkeen hyväksyttävyyteen, joten he antavat puoltavan lausunnon. Ympäristö- ja terveysvalvonta niin ikään antaa puoltavan lausunnon, kunhan asetettavat lupamääräyksen huomioon ottaen toiminnasta ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain vastaista haittaa. Erityisesti luonnonolosuhteet eivät saa huonontua tai käyttömahdollisuudet vaarantua. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. marraskuuta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaupunkisuunnitteluyksikön ja ympäristö- ja terveysvalvonnan esitysten mukaisen lausunnon. Lisäksi kaupunginhallitus lisäsi esitykseen, että suljettu käsittelyprosessi otetaan käyttöön heti kun tekniset edellytykset sen mahdollistavat. Edellä mainitun lisäyksen vaihtoehtona oli Erno Välimäen (vas) esitys; ”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupa on alueen merkittävien luontoarvojen vuoksi syytä myöntää vain tilapäisenä kokeilulupana, siihen saakka kunnes suljetun kierron järjestelmä on valmis tuotantokäyttöön”. Näiden kahden esityksen välillä äänestettiin ja äänin 9-2 ensin mainittu esitys voitti.  

Kaupungin kaavoitus- sekä ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen antavat hakemuksesta viranomaislausunnot aluehallintovirastolle.


Kaupunginhallituksen nuija