Omena

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä pitivät yhteisen talousseminaarin

Talouden tervehdyttämiseksi useita toimenpiteitä.

Omena

Porin kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä pitivät yhteisen talousseminaarin 2.-3.5.2019 Eurajoella.

Porin kaupunginhallitus käsittelee tammi-maaliskuun talousraporttia kokouksessaan 6.5.2019. Syksystä 2018 alkaen valmistellut toimenpiteet talouden lyhyen ja pitkän tähtäimen tervehdyttämiseksi saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon 27.5.2019 ja otetaan huomioon valmisteltaessa talousarvion ja –suunnitelman 2020-2022 kehystä, jonka kaupunginhallitus antaa 3.6.2019.

Talouden tervehdyttämiseksi tehtäviä toimenpiteitä ovat mm seuraavat:

Perusturvassa paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asiakkaat saavat oman palveluvalikoiman yhden luukun periaatteella. Vanhusten kotihoidon toimintaprosesseja tehostetaan. Lastensuojelun ulkoisesta auditoinnista johtuvat toimenpiteet pannaan täytäntöön. Kartoitetaan välittömästi perhekuntoutus- ja lastensuojeluyksiköille soveltuvat tilat ja perustetaan nämä yksiköt omana toimintana. Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä valmistellaan suun terveydenhuollossa, päivystyksessä ja vammaisten palveluasumisessa yhden palveluntuottajan malliin siirtymistä porrastetusti. Tehdään tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa mm. ravintohuollossa, vaatehuollossa, potilasasiamiestoiminnassa, välinehuollossa ja lääkintälaitetekniikassa.

Sivistystoimialan palveluverkkouudistus käsitellään valtuustossa 27.5.2019 ja siitä johtuvat investoinnit huomioidaan valmisteltaessa vuosien 2020-2022 talousarvion ja –suunnitelman kehystä. Sivistyslautakunta tekee varhaiskasvatusta koskevat päätökset ulkoisen auditoinnin tulosten perusteella. Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi valmistuu kesällä ja siitä johtuvat toimenpiteet toteutetaan viipymättä.  Porin palveluliikelaitoksen ja Porin veden tulevan organisaatiomuodon selvitys on käynnistynyt ja tarvittavat päätökset tehdään, kun selvitykset ovat valmistuneet. Selvitys Porin elinkeinopalvelujen järjestämisestä on käynnistynyt ja tarvittavat päätökset tehdään siten, että ne voidaan huomioida jo vuoden 2020 talousarviossa. Toimialojen talouspäällikkötehtävät keskitetään 1.7.2019 lukien konsernihallinnon talousyksikön alaisuuteen.

Yhteinen näkemyksemme on, että käyttötalous on tervehdytettävä ja investoinnit toteutettava järkevästi. Erityisesti väestön vanhenemisen seurauksena kasvavaan palvelutarpeeseen on vastattava ennakoivilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Elinkeinopolitiikassa on onnistuttava. Tarvitsemme kasvua ja kasvavia verotuloja, mikä vaatii rohkeita taloudellisia panostuksia.

 


Omena