Talvinen puu

Kaupunginhallitus käsittelee teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä

Porin kaupunginhallitus asetti 18. marraskuuta valmistelutyöryhmän valmistelemaan teknisten toimintojen auditoinnin jatkotoimenpiteitä. Teknisen toimialan, talous-, HR- sekä viestintäyksikön henkilöstöstä koostuneen työryhmän tehtävänä oli valmistella esitetyille toimenpiteille toteuttamisvaihtoehdot aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen.

Talvinen puu

Päätös teknisten toimintojen ulkoisesta auditoinnista tehtiin tammikuussa 2019. Auditoinnin tarkoituksena oli selvittää teknisen toimialan sisäiset toimintaprosessit sekä ne prosessit, jotka toimialan toiminnassa liittyvät kaupungin muihin toimijoihin. Auditoinnin aikana pidettiin muun muassa haastatteluita, työpajoja sekä kysely, joihin johto ja henkilöstö osallistui laajasti. Auditoinnin toteutti Tamora Oy.

Keväästä työskennellyt ohjausryhmä sai alkusyksyllä loppuraportin ja ehdotukset toimenpiteiksi. Loppuraportissa kuvataan toimintamalli, rakenne ja uusi asiakaslähtöinen toimintakulttuuri toimialan ja sen kustannustehokkuuden vahvistamiseksi. Suunnitelman merkittävin esitys oli 15-kohtainen toimenpide-ehdotusten listaus, ja kehittämistoimenpiteet jakautuisivat kolmeen vaiheeseen vuosille 2019–2023. Toimenpide-ehdotukset koskivat muun muassa henkilöstön sijoittumista, tilatehokkuuden nostoa ja -kustannusten vähentämistä, rakentamisen ja kaupunkisuunnitteluun roolia sekä digitalisaation mahdollisuuksia.

Valmistelutyöryhmän laatima raportti on nyt valmis. Työryhmä esittää raportissaan toteuttamisvaihtoehdon kustannusvaikutuksineen ja aikatauluineen jokaiselle 15 auditoinnin toimenpiteelle. Se sisältää esitysten lisäksi myös kuvaukset toimenpide-ehdotusten nykytilanteista, toimenpiteen vaikutuksesta teknisen toimialan toimintaan sekä taloudelliset vaikutukset. Lisäksi raportista löytyvät muun muassa osuudet viestinnälle ja henkilöstön osallistamiselle sekä yritysvaikutusten arvioinnille.

Ehdotusten valmisteluissa on huomioitu kaupunginhallituksen aiemmin tiedoksi merkitsemät lausunnot. Lisäksi toimenpiteiden toteuttamisvaihtoehtojen valmistelua ovat tukeneet eri toimialojen asiantuntijat. 

Työryhmä muun muassa esittää, että tekniselle toimialalle ei aseteta täydellistä rekrytointikieltoa. Palveluliikelaitoksesta siirretään kiinteistöjen hoito tekniselle toimialalle​. Sivistystoimialalta siirretään liikunta-alueiden hoito laitoshuoltajineen sekä kouluisännät tekniselle toimialalle. Teknisen toimialan mittamiesten siirtymistä ympäristö- ja lupa toimialalle osaksi kaupunkimittausta ei esitetä tässä vaiheessa toteutettavaksi.

YT-menettelyiden jälkeen henkilöstön siirtopäätökset tapahtuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Uudet tehtäväkuvat sekä päätökset palkoista muodostuvat vuoden loppuun mennessä.

Toimenpide-ehdotuksista poiketen tulevaisuusyksikköä ja uudistumisyksikköä ei esitetä perustettaviksi.

– Lisäksi omaa rakentamista vähennetään vuoden 2020 alusta vaiheittain tulevien vuosien aikana mukautuen koko toimialan ammattihenkilöstön todelliseen eläköitymiseen. Infrayksikön omaa rakentamista ei lopeteta kokonaan, vaan kiireellisiin ja pieniin töihin säilytetään noin viidesosa nykyisistä henkilöstöresursseista myös toimenpiteen toteuttamisen jälkeen, kertoo työryhmän puheenjohtaja Marko Kilpeläinen.

Aluerakenteen osalta työryhmä esittää tukeutumista toiminnallisiin ja osittain jo olemassa oleviin rakenteisiin. Esimerkiksi infran kunnossapito sekä liikunta-alueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden hoito yhdistettäisiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Liikuntapaikkaverkoston koon, kunnossapitotarpeen sekä liikuntapaikkojen hoitamisen tason päättäisi jatkossakin sivistystoimialan liikuntayksikkö teknistä toimialaa kuultuaan. Liikuntapalveluiden toteuttaminen sekä harjoitusvuorojen jakaminen säilyisivät sivistystoimen alaisuudessa.

Lisäksi työryhmä esittää digitaalisia ratkaisuja työajan, työn etenemisen sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän osalta.

Porin kaupunginhallitus käsittelee raporttia kokouksessaan maanantaina 13. tammikuuta.


Talvinen puu