Karttakuva Koiviston ulkoilupuistossa keväällä 2022 suoritettavista hoitohakkuista

Koiviston ulkoilupuistossa tehdään hoitohakkuita

Metallikylässä Koiviston ulkoilupuiston alueella suoritetaan helmikuussa pienpuuston hoitohakkuutöitä. Hoitohakkuut tukevat valmisteilla olevan yleissuunnitelman ja asemakaavoituksen toteutusta. Lisäksi hakkuiden yhteydessä poistetaan puustoa alueen kuivatukselle tärkeiden ojien kunnostusruoppauksen mahdollistamiseksi.

Karttakuva Koiviston ulkoilupuistossa keväällä 2022 suoritettavista hoitohakkuista

Outokummuntien varrella sijaitsevat hoitohakkuualueet on jaettu oheisen kartan mukaisesti kahteen osaan, joiden yhteispinta-ala on noin 5,5 hehtaaria.

Ensimmäinen osa sijoittuu Kuparitien ja Radioasemantien välille ja on noin 2,5 hehtaarin kokoinen. Tällä alueella on tavoitteena luoda Väinölän koulun suunnalta avoin niittynäkymä ja luoda biotooppi avoimen alueen linnustolle, hyönteisille ja eliöille. Outokummuntien vieressä kasvavat vanhat koivut säästetään yksittäisiä kunnoltaan vaarallisia puita lukuun ottamatta ja ojan varresta poistetaan pienpuusto näkymän aukaisemiseksi. Sarkaojiin jätetään puuryhmiä esimerkiksi lintujen suojapaikoiksi ja säästettävät puuryhmät sijoitetaan siten, että avoin näkymä säilyy.

Radioasemantien ja Mastojentien välille sijoittuva toinen osa on noin kolmen hehtaarin kokoinen. Tällä alueella tavoitteena on harventaa pienpuustoa niin, että jäljelle jäävälle puustolle luodaan tilaa kehittyä. Harvennuksessa huomioidaan yleiskaavan tavoitteet esimerkiksi suunnitelmassa olevien näkemäalueiden pienpuuston voimakkaammalla harventamisella. Puusto pyritään pitämään mahdollisimman monilajisena ja niiltä osin kuin se on mahdollista, puustoa pyritään kasvattamaan monikerrokselliseksi. Puustoa ei poisteta tasavälein, vaan hakkuulla tavoitellaan luonnonmukaista ja vaihtelevaa maisemakuvaa. Alueelle jätetään niin sanottuja riistatiheikköjä sekä lahopuuta luonnon monimuotoisuutta tukemaan. Outokummuntien vieressä kasvavat vanhat koivut säästetään yksittäisiä kunnoltaan vaarallisia puita lukuun ottamatta.

Hakkuut suoritetaan urakoitsijan toimesta kone- ja miestyönä, ja töiden arvioidaan kestävän noin kuukauden ajan. Työmaan läheisyyteen ei tule mennä, sillä alueella liikkuu metsätyökoneita.

Hakkuiden suunnittelussa on otettu huomioon alueen tulevan käytön, osallistavasti laaditun yleissuunnitelman ja kaavoituksen tavoitteet. Varsinaiset tarkemmat yleiskaavan vaatimat maisemahakkuut suoritetaan yleiskaavan toteutuksen yhteydessä.

 


Karttakuva Koiviston ulkoilupuistossa keväällä 2022 suoritettavista hoitohakkuista