Kaupunginhallituksen nuija

Koronavirusepidemia vaikuttaa Porin tulosennusteeseen merkittävästi

Kaupungin neljännesvuosiraportin perusteella kaupungin tulosennusteeksi muodostuu -48,1 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen nuija

Koronaepidemiasta ja lähinnä rajoitustoimista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ovat ennennäkemättömän kovia. Laskennassa on käytetty oletuksena 3 kuukauden rajoitustoimenpiteiden kestoa. Koronaepidemian nettovaikutukseksi 3 kuukauden osalta muodostuu -5,3M€. Suoria koronan aiheuttamia vaikutuksia ovat muun muassa sote-menojen kasvu, maksutuottojen menetys ja myynti- ja vuokratuottojen menetys.

Perusturva hakee tilinpäätökseen ja alkuvuoden toteutumaan perustuen 12,9 M€ lisämäärärahaa, josta 1 M€ on tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon tarkoitettua määrärahaa. Suurimpien ylitysten arvioidaan tulevan ikääntyvien palveluista (4,8 M€), vammaispalveluista (3,7 M€), terveys- ja sairaalapalveluista (2,7 M€) sekä lastensuojelusta (1,5 M€).

Uusimman veroennusteen ja talousyksikön kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään tasolle 306,1 M€. Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 24,8 M€ alle talousarvion. Tästä pääosa aiheutuu koronatilanteesta.

Rahoitustuotot ja -kulut nettona jäävät talousarviosta 1,5 M€. Vallitseva poikkeustilanne ja yhtiön tuloskehitys huomioiden ei voida pitää todennäköisenä, että Porin Satama Oy kykene tulouttamaan lainan korkoa kaupungille.

Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion yli miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2019 toteumaan ja teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan.

Kaupungin tulosennusteeksi muodostuu yhteensä -48,1 M€. Tilinpäätöksessä 2019 taseen kumulatiivinen ylijäämä oli 44,5 M€. Näin ollen nykyisellä ennusteella kaupungin taseeseen muodostuisi katettavaa alijäämää.

– Ennusteessa ei ole huomioitu maan hallituksen huhtikuussa lupaamaa yli miljardin euron tukea kunnille. Tukipakettiin sisältyy muun muassa peruspalvelujen valtionosuuksien lisäämistä noin 500 miljoonalla eurolla ja yhteisöveron jako-osuuksien muutosta 200-400 miljoonalla eurolla. Tukien kohdentumisesta ja kuntakohtaisista määristä saadaan todennäköisesti tarkempaa tietoa touko-kesäkuussa valtion lisätalousarviosta päätettäessä, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Kaupungin johdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta 2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaikkia valtuustoryhmiä on erikseen informoitu taloustilanteesta ja ennusteista. Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun on tiedossa valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet.


Kaupunginhallituksen nuija