Työmiehiä huoltamassa Yyterin dyynejä

Kunta-Helmi -hanke Yyterin sannat päättyy – luonnonhoitoraportti kertoo dyynien kasvillisuuden hitaasta elpymisestä

Kunta-Helmi Yyterin sannat -hanke päättyy ja siihen liittyvä Yyterin santojen luonnonhoitotoimenpiteiden seurantaraportti 2022 on valmistunut. Yyterissä on kolmen vuoden ajan jatkettu 2013 aloitettuja dyyniluonnon hoitotoimia ja samalla hiekkarannan hoito on ulotettu rannan eteläosassa Munakarinsäikän ympäristöön. Edellisvuosista poiketen Yyterissä hoidettiin nyt koko hiekkarantaa.

Työmiehiä huoltamassa Yyterin dyynejä

Hoidon on mahdollistanut kolmivuotinen Helmi-elinympäristöohjelman kunnille suuntaama avustus. Sen tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja, Yyterin tapauksessa se tarkoittaa hiekkarannan rehevöitymisen estämisestä.

Helmi-elinympäristörahoituksen avulla Yyterin dyynien vuosittaisia ennallistamistoimenpiteitä kyettiin lisäämään ja tehostamaan aiemmasta. Projektin seurauksena ennallistamistoimenpiteet kattavat nyt kokonaisuudessaan vaurioituneen dyynialueen, kun aiemmin on voitu kunnostaa vain pahimmin vaurioituneita alueita. Helmi-elinympäristörahoituksen avulla myös dyyneillä tapahtuvan muutosten seurantaa ja monitorointia pystyttiin laajentamaan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä kaikki dyynityypit ovat uhanalaisia ja Yyterissä tehtävät dyynien kunnostustoimenpiteet Suomessa ainutkertaisia.


Ilmakuva Yyterin hoitotoimenpiteistä

Dyynien hoitoalueella esidyynin rantavehnästä koostuva kasvipeite on hitaasti lisääntynyt, mutta on rantavehnäistutuksista huolimatta edelleen pienempi kuin mitä se oli verrokkitilanteessa vuonna 2005.  Erityisesti dyynin harjanteen kasvipeite on vähentynyt merkittävästi ja jäljellä on enää pieni osa alkuperäisestä kasvillisuudesta.

Kasvipeitettä on hoitotoimenpiteiden avulla saatu kasvatettua merkittävästi sitten hoitotoimenpiteiden aloituksen. Pienimmillään kasvipeite oli hoitotoimenpiteiden aloittamisen aikaan vuonna 2013. Vuonna 2022 kasvipeitettä on lähes saman verran kuin vuonna 2005, mutta eroa on huomattavasti sen tiheydessä. Rantavehnäistutuksilla on kuitenkin saatu merkittävä kasvu alueen kasvipeitteisyyteen, ja ne ovat välttämättömiä alueen ennallistamisessa.

Seurannan kannalta tärkeitä ovat muutokset dyyneissä. Rannan keskiosassa päälankongin ympäristössä eroosio on saatu pääosin pysäytettyä, mutta aivan lankongin eteläpuolella on havaittavissa huolestuttavia merkkejä dyynin kulumisesta. Koko hiekkarannan alueella dyynit kasvavat rannan etelä- ja pohjoisosissa. Huomattavaa on myös kahden uuden dyynivallin syntyminen rannan eteläosaan vuosien 2018-2022 välisenä aikana.

Yyterin santojen pohjoisosassa ja erityisesti eteläosassa Munakarinsäikän molemmin puolin kaivettiin ylös luontotyyppinä hiekkarannalle vierasta järviruokokasvustoa juurineen. Yhteensä 0,5 hehtaarin alueella seulottiin 5000-7000 kuutiometriä hiekkaa, ja juurakot vietiin pois. Tämän lisäksi alueella torjuttiin järviruokoa niittämällä ja poistamalla kultivoimalla aivan vesirajassa kasvavat uudet järviruokokasvustot. Järviruokoa kasvaa edelleen pieniä määriä rantavehnän joukossa, mistä sitä on erittäin vaikea poistaa. Jatkossa hiekkarannan säilyttäminen hiekkarantana on nyt huomattavasti helpompaa.


Työmiehiä huoltamassa Yyterin dyynejä