Valtuustosali

Lammin tuulivoimakaava valtuuston päätettäväksi

Kiistelty ja moneen kertaan käsittelyyn palautettu Lammin tuulivoimakaava on menossa valtuuston hyväksyttäväksi. Hankkeen valmistelu on alkanut vuonna 2012.

Valtuustosali

Alkuperäisessä suunnitelmassa alueelle kaavailtiin 18 tuulivoimalaa. Syksyllä 2017 päivitetyssä osayleiskaavassa tuulivoimaloiden määrä on tiputettu 14 voimalaan. Osayleiskaavaehdotusta muutettiin siinä määrin, että asia laitettiin uudelleen nähtäväksi lokakuussa 2017. Ehdotuksesta antoivat lausuntonsa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakuntaliitto ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta. Ehdotukseen tehtiin 16 muistutusta.

Ely-keskus pitää kaavaa tarkoituksen mukaisesti laadittuna ja vaikutukset riittävästi arvioitu. Satakuntaliitolla ei ole asiaan huomautettavaa ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta toteaa, että kaavassa tapahtuneet muutokset ja vaikutukset on huomioitu riittävästi.

Muistutusten pääasiallinen sisältö kohdistuu voimaloiden näkymiseen ja kuulumiseen. Myös kaavan laatimismenettelyn laillisuutta ja kaavan sisältövaatimusten riittävyyttä on arvosteltu. Muistutusten johdosta osayleiskaavaehdotusta ei ole muutettu voimaloiden sijainnin, koon tai määrän puolesta.

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt täsmennykset eivät ole niin merkittäviä, että ehdotusta tarvitsisi enää uudelleen laittaa nähtäväksi. Satawind Oy on maanomistajien kanssa tekemänsä sopimuksen haltijana antanut suostumuksensa täsmennyksiin.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kokouksessaan 5. helmikuuta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi osayleiskaavaa. Kaupunginhallitus äänesti asiasta. Äänin 7–4 asia menee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Lammin tuulivoimakaavan hankevastaavina toimivat Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy.


Valtuustosali