Lammin tuulivoimapuisto

Lammin tuulivoimapuistohanke etenee osayleiskaavan laadintaan

Kaupunginhallitus päätti 17. lokakuuta pidetyssä kokouksessa käynnistää uudelleen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan Ahlaisissa sijaitsevalle suunnittelualueelle.

Lammin tuulivoimapuisto

Kokouksessa kaupunginhallituksen jäsen Heidi Sakari teki Niko Viinamäen kannattamana muutosehdotuksen, että tuulivoimakaavan laatimista ei käynnistetä. Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päätti äänin 6–4 hyväksyä pohjaehdotuksen, jonka mukaan kaavan laadinta käynnistetään.

Kaavanlaadintaa varten on tehty Porin kaupungin sekä Satawind Oy:n ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n välille yhteistyösopimusluonnos, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Sopimuksen viimeistelyyn ja hankkeen ohjaukseen valtuutettiin Teknisen toimialan toimialajohtaja Markku Koppelomäki, joka sai myös valtuutuksen allekirjoittaa kaavoitussopimuksen ja antaa kaupunkisuunnittelulle tehtäväksi kuuluttaa vireille osayleiskaavan laadinnan. Hankesuunnittelussa konsulttina sopimuksen mukaisesti toimii hankkeessa alusta alkaen mukana ollut Ramboll Finland Oy.

Kaavassa osoitetaan suunnittelualueelle enintään 14 tuulivoimalaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmassa kaavaprosessissa esitetyt selvitykset siinä määrin kuin ne ovat edelleen hyödynnettävissä. Alueen laajuus sekä kaavan sisältö esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavoituksen kanssa samanaikaisesti toteutetaan YVA-lain mukainen arviointimenettely hankkeen ympäristövaikutuksista.


Lammin tuulivoimapuisto