Kaupungintalon pääovi

Organisaatiouudistuksen vaikutusten arvioinnilla parannetaan muutosjohtamisen sekä päätöksenteon laatua

Pori-sopimuksen mukaisen johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutusten arviointi on valmistunut. Porin kaupungilla toteutettiin organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutos kesäkuussa 2017. Kaupunginvaltuuston päätöksellä muutoksen vaikutuksista tuli laatia arviointi viimeistään valtuustokauden puoliväliin mennessä vuonna 2019.

Kaupungintalon pääovi

Laadittavan arvioinnin tehtävänä oli Pori-sopimuksen mukaisesti arvioida muutosjohtamisen laatua kaikilla toimialoilla sekä päätöksenteon laadun ja läpinäkyvyyden paranemista. Arvioinnin perusteella on tehty 20-kohtainen toimenpide-ehdotusten listaus viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioihin toteutettavista muutostoimista.

Viranhaltijaorganisaation osalta tarkoituksena oli laatia hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen periaatteet sekä toimintaohjeet toimialoille. Ehdotuksissa kehittämistoimiksi on otettu tavoitteeksi muutosjohtamisen kulttuuri, jonka elementteinä ovat strategisen johtamisen kyvykkyys, uudistamiskyky sekä kyky hyödyntää toimintaympäristön suuret muutokset.

Luottamushenkilöorganisaation osalta tavoitteena on toteuttaa ennakoivaa vaikuttavuuden arviointia päätöksenteon tueksi. Ehdotuksissa kehittämistoimiksi on esitetty muun muassa Pori Tulevaisuusfoorumia ja elinvoimatoimialan tulevaisuuteen suuntaavia tehtäviä.

Toimenpide-ehdotuksissa nostetaan esille muun muassa muutoksia luottamushenkilöorganisaation rakenteisiin sekä kokouskäytäntöihin. Arvioinnissa Porin tulevaisuuden kannalta elinvoimaan, työllisyyteen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvä kokonaisuus koetaan tärkeäksi. Yhtenä ehdotuksena on, että konsernihallinto-toimiala muutetaan elinvoima-toimialaksi, jonka alaisuudessa toimivat nykyisistä elinkeinopalveluista muodostuva kasvun ekosysteemi, työllisyyspalvelut, ICT- sekä ennakointiyksikkö. 

Lisäksi HR-yksikkö, talous- ja hallintoyksikkö sekä omistajaohjausyksikkö muodostaisivat konsernipalvelut kaupunginjohtajan esikunnaksi, jolle tulisi vahva tiedolla johtamisen sekä uudistamisen rooli.

– Johtoryhmien itsearviointien perusteella yhteinen suunta on kirkastunut ja luottamus parantunut. Muutosjohtamisen kyvykkyys näkyy esimerkiksi toimitilauudistuksessa. Porissa pystytään tekemään päätöksiä ja etenemään, vaikka poliittinen kulttuuri on vahva. Porin asialla oleminen on aidosti yhteistä, toteaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Toimenpide-ehdotuksista kaikki tullaan ottamaan huomioon ja niitä tullaan tuomaan kaupungin normaaliin päätöksentekomenettelyyn vaiheittain, kuitenkin ripeällä aikataululla.


Kaupungintalon pääovi