Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen pitää puheenvuoroa pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin seminaarissa.

Pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista tehtyä ulkoista arviointia käsiteltiin seminaarissa 15.9.2020

Pelastuslaitoksella järjestettiin tiistaina 15.9.2020 seminaari, jossa tarkasteltiin pelastuslaitoksen palveluista tehtyä ulkoista arviointia. Selvitystyön tehneen FCG Konsultointi Oy:n ja Satakunnan pelastuslaitoksen virkamiesjohdon esitysten jälkeen käytiin yhteistä keskustelua pelastuslaitoksen toiminnan kehittämistarpeista. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen pitää puheenvuoroa pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin seminaarissa.

Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta on vuoden 2019-2020 aikana tehty ns. ulkoinen arviointi. Päätöksen ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta tekivät kuntajohtajat pelastuslaitoksen vuonna 2019 tekemän lisätalousarvion (700 000 €) jälkeen. Arvioinnin organisoijana toimi Satakuntaliitto ja arvioinnin toteutti FCG Konsultointi Oy.

Arviointityö on valmistunut jo keväällä 2020, mutta seminaarin järjestäminen jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi siirtämään syksylle ja nyt 15.9. seminaari saatiin viimein järjestettyä. Paikalla oli yhteensä nelisenkymmentä osallistujaa suojavälit huomioiden ja lisäksi osallistujia oli mukana myös etäyhteyden välityksellä.

Selvitystyössä arvioitiin pelastuslaitoksen palvelun tasoa ja palveluun käytettävissä olevia resursseja sekä sitä, miten palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut toteutuvat. Arvioinnin menetelminä käytettiin tilastojen vertailuja sekä eri rooleissa olevien toimijoiden yksilöhaastatteluja sekä kokouskeskusteluja. FCG:n Jarmo Asikainen esitteli raporttia ja totesi sen olevan ensimmäinen suomalaiseen pelastuslaitokseen kohdistunut ulkoinen arviointityö. Työn tavoitteena oli luoda eri toimijoille yhteinen tilannekuva Satakunnan pelastuslaitoksen tilanteesta ja nostaa esille kehittämisen nostoja, joiden valinta jää jatkotyöskentelyn varaan. Kehittämisen/tehostamisen ehdotuksina nostettiin esiin mm. palveluverkon laajuuden tarkastelu, investointien tason lasku, synergian lisääminen ensihoidon ja pelastustoimen välillä, sopimuspalokuntatoiminnan tarkastelu, henkilöstöresurssit ja mahdolliset työaikajärjestelyt, pelastuslaitoksen johtamistyön ja hallinnon kehittäminen sekä omistajaohjauksen mahdolliset muutokset.

Pelastuslaitoksen virkamiesjohto avasi esityksessään pelastuslaitoksen toiminnan ja kustannuskehitysten historiaa ja totesi, että pelastuslaitos on ollut erilaisten säästövelvoitteiden kohteena jo pidemmän aikaa. Viimeisten vuosien kustannustason nousu on tosiasia, mutta on hyvä huomioida, että tällä hetkellä kustannukset ovat kuitenkin samalla tasolla kuin vuonna 2012. Laitosten vertailukelpoisuuden vaikeus tuotiin esille jo arviointityön alkuvaiheessa, mutta se jäi silti melko vahvaan rooliin selvityksessä.

Esitysten jälkeen seminaarissa pidettiin puheenvuoroja, joissa yhtäältä pyydettiin tarkennuksia tai perusteluja selvityksessä esitettyihin väittämiin, mutta keskusteltiin myös mahdollisista toimenpiteitä, joilla säästöjä voitaisiin saada aikaan. Keskusteluun osallistuivat aktiivisesti mm. Satakunnan kuntajohtajat sekä ammattiyhdistysten ja sopimuspalokuntien liiton edustajat.

Lopuksi tilaisuudessa sovittiin, että eri tahot kokoavat 15.10. mennessä ehdotuksia talouden ja palveluiden sopeuttamiskeinoista ja toimittavat ne pelastuslaitoksen virkamiesjohdolle. Pelastuslaitos tekee näistä yhteenvedon ja hyödyntää niitä tulevissa esityksissään sekä palvelutasopäätöksen valmistelussa.

 

Lisätietoja:

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen 044 701 1590
Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

 


Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen pitää puheenvuoroa pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin seminaarissa.