Aurinko säteilee lehtien lomasta

Porin ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenne ja kotitalouksien puunpoltto

Ilmanlaatu on Porissa pääsääntöisesti hyvää, mutta se vaihtelee alueellisesti ja ajallisesti. Ilmanlaatu on erityisen hyvää sisämaassa kauempana Porin keskustasta ja suurista liikenneväylistä sekä merenrannalla. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä Porin keskustan vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Tulokset käyvät ilmi Ilmatieteen laitoksen tuoreesta selvityksestä.

Aurinko säteilee lehtien lomasta

Porin ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt, katupöly, kotitalouksien puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista ja leviävät sekä laimenevat sen vuoksi tehokkaasti. Laivaliikenteen ja satamatoimintojen vaikutus Porin ilmanlaatuun on myös varsin vähäinen ja vaikutus näkyy lähinnä satama-alueilla.

Ilmanlaatuselvityksessä arvioitiin mallintamalla, minkälaisia vaikutuksia eri päästölähteillä on paikalliseen ilmanlaatuun Porissa. Leviämismallinnuksessa olivat mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen, Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamatoimintojen sekä kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt. Leviämismallinnuksessa tarkasteltiin ulkoilman typpidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, rikkidioksidin, 13 metallin ja PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin pitoisuuksia sekä niiden alueellista jakaumaa.

Alueellista tietoa päästölähteiden ilmanlaatuvaikutuksista ja pitoisuuksille altistumisesta

Mallinnettuja ulkoilmapitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun vertailuarvoihin. Typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvot alittuvat Porissa. Pienhiukkaspitoisuuksille annetut WHO:n ohjearvot ylittyvät. Pienhiukkaspitoisuudet ovat suurimmillaan vilkasliikenteisten väylien varsilla, Porin keskustassa ja tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyy valtateiden 2 ja 8 varsilla Porin keskustan kohdalla liikenteen nostattaman katupölyn vuoksi. Rikkidioksidi- ja metallipitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun vertailuarvot. Bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittävät tavoitearvon pientaloalueilla ja pitoisuuksia olisi jatkossa suositeltavaa seurata ilmanlaadun mittausten avulla.

Selvityksessä tarkasteltiin myös ilman epäpuhtauksien eri pitoisuustasoille altistuvien asukkaiden määriä. Asukkaat altistuvat korkeimmille typen oksidien ja hiukkasten pitoisuuksille ohikulkuteiden varsilla sekä bentso(a)pyreenin pitoisuuksille asuinalueilla. Altistuminen on isoimpien liikenneväylien varsilla suurempaa kuin Porin keskustassa.

– Ilmanlaatuselvityksellä Porin kaupunki sai kokonaiskuvan ilmanlaatutilanteesta eri osissa kaupunkialuetta sekä tietoa eri päästölähteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun. Esimerkiksi kotitalouksien puunpolton vaikutuksia Porissa ei ollut aiemmin selvitetty, kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun erityisasiantuntija Birgitta Komppula.

Pitoisuuksien alueellisen jakauman avulla saadaan tietoa niiltä alueilta ja niistä ilman epäpuhtauksista, joita Porissa ei seurata ilmanlaadun mittausten avulla.

Ilmanlaatuselvityksen tilasi Porin kaupunki, alueen suurimmat energiantuotannon ja teollisuuden laitokset sekä Porin Satama Oy. Selvityksen kustannukset jaettiin osallistujien kesken päästöjen suhteessa.

 


Aurinko säteilee lehtien lomasta