Tietyö

Porin kaupungin katutyökäytäntöjen päivitys teknisen lautakunnan käsittelyyn

Tekninen lautakunta käsittelee tiistain 21. maaliskuuta kokouksessaan Porin kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävien lupamaksujen päivittämistä. Samassa yhteydessä päivityksiä esitetään myös katutöiden tekoa ohjaavaan katutyölupaohjeeseen. Asiakirjojen ja hinnastojen uudistamisen tavoitteena on omalta osaltaan tukea Porin katuverkon parempaa kuntoa ja toimivuutta.

Tietyö

Porin kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt, tilapäiset liikennejärjestelyt ja johtojen ja laitteiden sijoittaminen maahan ovat luvanvaraista toimintaa. Tekninen toimiala vastaa kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden lain mukaisesta valvonnasta, sijoitus- ja katutyölupien myöntämisestä sekä töiden suorittamiseksi laadittujen ohjeiden ja määräysten antamisesta.

Toimiala on saanut tekniseltä lautakunnalta syksyllä 2022 ohjeistuksen, jonka mukaan Porin kaupungin katutyölupaohjeet ja lupamaksut tulee päivittää kevään 2023 aikana. Yhtenä syynä nyt tehtävään ohjeiden päivittämiseen on Porin heikko menestyminen vuosittain järjestettävässä valtakunnallisessa Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksessa, joka selvittää kuntalaisten näkemyksiä muun muassa katuympäristön ja puistojen viihtyisyyden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä ohjaavat katutyölupaohjeet ovat vuodelta 2012, ja niitä on päivitetty viimeksi vuonna 2017.

Katutöiden lupamaksuja ei ole korotettu vuoden 2012 jälkeen, eivätkä lupiin liittyvät tulot ja menot ole tällä hetkellä tasapainossa. Maksut ovat myös verrokkikaupunkeihin nähden selvästi alhaisempia. Lupamaksurakenteen uudistamisella ja hinnaston päivittämisellä saadaan katettua toiminnasta aiheutuvia menoja nykyistä paremmin. Uudet lupamaksut ovat hintatasoltaan samaa suuruusluokkaa vastaavan kokoisten kaupunkien kanssa. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön erillinen vuosimaksu, joka palvelee nykyistä paremmin vakiintuneita asiakkaita.

Nyt päivitettäväksi esitettävän katutyölupaohjeistuksen merkittävimmät muutokset koskevat lupamaksurakenteen selkeyttämistä, maksujen arvonlisäverotarkennuksia sekä päällystettyjen katualueiden takuuajan pidentämistä. Lisäksi päivityksen yhteydessä on laadittu kokonaan uudet ohjeet päällystyksistä ja liikenteenohjaussuunnitelmasta.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä uusi katutyölupaohje ja siihen liittyvät muut asiakirjat julkaistaan 16. maaliskuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteinä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.