Kaupungintalo keväällä

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuoden 2018 arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee sen 17. kesäkuuta pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kaupungintalo keväällä

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet eri toimialoilla, koko kuntakonsernissa ja strategisissa yhtiöissä. Lisäksi sen tehtävänä on tarkastella ja antaa lausuntonsa siitä, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimenpiteet vuoden 2017 arviointikertomuksen havaintojen pohjalta

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuotta 2017 käsitelleessä arviointikertomuksessaan huomiota kaupungin perusinfrastruktuurin vanhenemiseen ja korjausvelkamäärän kasvuun. Teknisen toimialan lausunnon mukaan korjausvelan kasvun pysäyttäminen edellyttää, että perusparannukseen osoitetaan lisää määrärahoja. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupunkikonsernin toimijoilla olisi yhtenevä käsitys korjausvelan kokonaismäärästä sekä investointitarpeiden priorisoinnista.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lähes kaikki toimialat ja liikelaitokset raportoivat saavuttaneensa tavoitteensa. Porin Vesi ei viemäriverkon uudistamisen osalta päässyt asettamaansa tavoitteeseen ja Satakunnan pelastuslaitoksella oli tarkoitus tehdä useampia palotarkastuksia kuin vuoden aikana toteutui. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa toivotaan jatkossa huomioitavan nykyistä kattavammin toimialojen tuottamien palvelujen kokonaiskuva.

Kaupunkistrategiaan liittyvien ohjelmien osalta vuoden 2018 aikana on tehty merkittävä uudistustyö, kun kaupunginvaltuustossa on hyväksytty hyvinvointiohjelma, kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma sekä lisäksi tammikuussa 2019 Porin kasvu- ja elinvoimaohjelma. Myös muita ohjelma-asiakirjoja edellisten lisäksi on laadittu.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa ohjelma-asiakirjojen epäselviin keskinäisiin suhteisiin. 

– Epäselvyydestä johtuen strategisten mittareiden seurattavuuden haasteet vievät pohjaa laaditun kaupunkistrategian ohjausvaikutukselta. Jatkossa toivotaan kiinnitettävän huomiota strategiaan liittyviin lukuisiin mittareihin ja erillisten ohjelma-asiakirjojen keskinäiseen hierarkiaan, joilla linjataan laajalti toimintatapoja ja lähitulevaisuuden tavoitteita, sanoo tarkastuspäällikkö Niko Poskiparta.

Talouden osalta tarkastuslautakunta esittää huolensa kaupungin tuloskehityksestä. Vuonna 2018 kaikkien toimialojen budjettikuri ei pitänyt, suurimpana ylittäjänä oli perusturva. Myöskään kaupungin vuosikate ei riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistokustannuksia, kaupungin tulorahoitus ei siis riittänyt edes juokseviin menoihin. Tilannetta on pidettävä kaupungin talouden kannalta erittäin huolestuttavana. Tarkastuslautakunta kehottaa ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Vuoden 2018 arviointikertomuksen erityisteemoja yhdistää erilaiset kaupungin omistamiin tiloihin liittyvät asiat. Käsittelyssä ovat olleet koulujen nykytila. Näiden osalta tarkastuslautakunta esittää huolensa kiinteistöjen käyttäjän, huoltajan sekä omistajan vastuiden ja velvollisuuksien rajapinnoista. Ratkaistavaksi jää epäselvä vastuunjako, joka koskee arkipäiväistä rakennuksien kunnon havainnointia, tiedottamista havaituista ongelmakohdista ja niiden johdosta tehtävistä korjaavista toimenpiteistä.

– Arvioinnin eri vaiheissa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota johtajuuden merkitykseen ja laatuun hyvän työilmapiirin ja tuloksellisen toiminnan aikaansaamiseksi. Hyvin johdettu työryhmä, työyhteisö ja organisaatio toimii motivoituneesti, sitoutuneesti ja tavoitteellisesti. Myös julkishallinnollisissa yhteisöissä ollaan siirtymässä uudenlaiseen, osallistavaan johtajuuteen, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranne


Kaupungintalo keväällä