Kaupungintalo

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 15. kesäkuuta.

Kaupungintalo

– Tarkastuslautakunnan ydintehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan asema on kuntalain mukaan suvereeni ja riippumaton. Lautakunnan vuosittaiset arviointihavainnot antavat suuntaa ja sisältävät parantamisehdotuksia strategiselle suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Toimenpiteet vuoden 2018 arviointikertomuksen havaintojen pohjalta

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuotta 2018 käsitelleessä arviointikertomuksessaan huomiota siihen, ettei kaupungin vuosikate riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistokustannuksia. Näin olen kaupungin tulorahoitus ei riittänyt edes juokseviin menoihin. Tarkastuslautakunta piti kaupungin taloustilannetta jo tuolloin erittäin huolestuttavana. 

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan vuonna 2018 on toteutettu tai käynnistetty taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittäviä ulkoisia selvityksiä, joiden taloutta kohentavat vaikutukset eivät kuitenkaan näy välittömästi kaupungin taloudessa. Tarkastuslautakunta korostaa uudistus- ja säästötoimenpiteiden välittömien vaikutusten tärkeyttä.   

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota laaditun kaupunkistrategian ohjausvaikutukseen. Nyt voidaankin todeta, että vuoden 2019 aikana on edistytty kaupunkistrategian jalkauttamistyössä. Toimialoilla talousarvion yhteydessä tavoitteita on asetettu nyt niin, että niissä näkyvät yhtymäkohdat sekä strategian painopistealueisiin, että ohjelmiin.

Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori-suunnitelma hyväksyttää kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös kaupunginvaltuustossa. Tarkastuslautakunta suosittelee yhtenäisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportoinnin luomista toimialoille. Arvioinnin kannalta jokaisen toimialan tulisi raportoida tehdyistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimista yhteismitallisesti.

Porin kaupungin tilikauden tulos oli -28,9 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä oli 19,6 miljoonaa euroa. Sekä kaupungin tappiollinen tulos, että kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä tuplaantuivat edellisen vuoden tilinpäätösluvuista vuonna 2019.

Porin kaupungin heikko taloudellinen tilanne erottuu selvästi, kun vertaillaan Suomen 12 suurimman kaupungin tuloksia keskenään. Porin kaupungin tulos asukasta kohden oli huonoin kyseisessä vertailussa. Myös rahoitusvarallisuusvertailussa Porin kaupungin tase näyttää pahasti velkaantuneelta ollen 12 suurimman kaupungin joukossa toiseksi heikoin. 

Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan toiminnan tehostamista, koska menot kasvavat lähivuosina väestön vanhenemisen myötä. Lisäksi koronakriisi tulee aiheuttamaan ison loven kaupungin talouteen perusturvan kustannusten noustessa entisestään.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Vuoden 2019 arviointikertomuksessa korostetaan muun muassa perusturvan ennalta ehkäisevien palveluiden tärkeyttä, jotta vältytään joutumista raskaampien palveluiden piiriin. 

– Porissa kehitetty mobiililääkäritoiminta on osoittautunut varsin innovatiiviseksi ja mahdollisesti taloudellisesti tehokkaaksi toimintamuodoksi. Mobiilitoiminta palvelee muun muassa kotihoidon ammattilaisia ja toiminnan ansiosta esimerkiksi Satasairaalan perusturvalta laskuttamia siirtoviivemaksuja on saatu vähennettyä, toteaa tarkastusjohtaja Niko Poskiparta.
 
Opetusyksikön osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten soveltuu. Opetuksen järjestämisessä tulee huolehtia siitä, ettei erityisen tuen opetus jakaudu liiaksi kahtia vahvasti tuettuihin erityiskouluihin ja yleisopetuksen joukossa selviäviin erityisen tuen oppilaisiin.
 


Kaupungintalo