Raatihuoneen kesäinen kukkaloisto ihastuttaa.

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee sen 14. kesäkuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunnan ydintehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Raatihuoneen kesäinen kukkaloisto ihastuttaa.

Tuleva sote-uudistus vähentää myös Porissa seuraavan valtuustokauden aikana kunnan palveluvelvoitetta sote-palvelujen ja niiden kustannusvaikutusten siirtyessä pääosin perustettavalle hyvinvointialueelle. Tulevan kuntaorganisaation kontolle tältä osin jäävät yleinen hyvinvointitehtävä ja työllistämistehtävä. 

– Hyvissä ajoin ennen perusturvan palvelujen siirtymistä on kuntatasolla mietittävä ja kirkastettava tulevaisuuden Porin perustehtävää. Katse on suunnattava niille toimialoille ja tehtäviin, jotka kuntakonserniin sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen jäävät ja myös uusina haasteina nousevat esille. Tarvitaan siis varautumista muuttuvaan ja myös toimintakulttuuriltaan uudistuvaan Porin kaupunkiorganisaatioon, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Toimenpiteet vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintojen pohjalta

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuotta 2019 käsitelleessä arviointikertomuksessaan huomiota sivistyslautakunnan vastuuseen kaupunkistrategian toteuttamisessa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Poriin liittyvissä painopisteissä ja tavoitteissa. Saadun selvityksen mukaan liikunta- ja nuorisoyksikön toiminnan luonne on muuttumassa liikuntapaikkojen ylläpidon siirryttyä teknisen toimialan alaisuuteen. Muutoksen on tarkoitus näkyä erityisesti liikuntapaikkojen osalta siten, että toiminnan painopiste on yksinomaan kaupunkilaisten liikuttamisessa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvin hoidettu ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto on olennaisen osa kaupunkilaisten liikkumismahdollisuuksia.
 
Tarkastuslautakunta on useissa viime vuosien arviointikertomuksissaan korostanut valtuustossa hyväksyttävän omistajapolitiikan tärkeyttä. Kuntastrategiaan pohjautuvassa omistajapolitiikassa määritellään, mitä omaisuutta kunta hankkii, missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana, tilaajana ja sijoittajana. Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin yhdessä päivitetyn konserniohjeen kanssa kaupunginvaltuustossa 22.3.2021. Omistajapolitiikkaa tullaan käsittelemään ja päivittämään yhteisöjen omistusta koskevien strategisten linjausten sekä pitkän aikavälin toiminnallisten tavoitteiden osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa valtuustokaudessa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Porin kaupungin tilikauden tulos oli 4,2 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä oli 22,3 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien tilinpäätöstietoja vertailemalla voidaan todeta, että valtion koronakompensaatio on koskettanut avokätisesti myös muita vertailukaupunkeja. Porin kaupungin heikko taloudellinen tilanne erottuu edelleen, kun vertaillaan Suomen 12 suurimman kaupungin tilikauden tuloksia keskenään. Porin kaupungin tulos asukasta kohden oli toiseksi huonoin kyseisessä vertailussa. Lievästi positiivinen tulos tulee nähdä korkeintaan hetkellisenä helpotuksena toiminnan tehostamispyrkimysten lomassa.

Tarkastuslautakunta jakaa yleisen näkemyksen valtion tukitoimien merkittävästä vaikutuksesta Porin kaupungin positiivisen tuloksen muodostumisessa. Valtion avokätisen tukipolitiikan hiipuessa ja väestömäärän laskiessa tarve vaikuttaville sopeutustoimenpiteille on edelleen ilmeinen. Myös mahdollisten hyvinvointialueiden muodostuminen vie mennessään isojen menojen lisäksi myös suuren osan kunnan tuloista. Vaikuttavien talouden sopeutustoimien tekeminen pikaisesti on ongelmattomampaa, kuin mahdollisesti vasta muutaman vuoden päästä täysin akuutissa tilanteessa.

Tarkastuslautakunta muistuttaa, että pandemian vuoksi äkillisesti supistuneiden ja muuttuneiden perusturvan sekä sivistystoimen toimintojen varjossa piilee kasvanutta, saamatta jääneen julkisen palvelun velkaa. Vajeen laajuutta ei vielä ole täysimääräisesti tunnistettu. Terveydenhoidon osalta mahdollisten havaitsematta ja hoidotta jääneiden sairauksien, sosiaalipalvelun katveeseen jääneiden tapahtumien sekä etäkouluun siirtymisestä syntyneen oppimisvajeen todelliset vaikutukset ovat toteutuessaan kauaskantoisia.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Vuoden 2020 arviointikertomuksessa tuodaan esiin kaupungin nykymuotoisen henkilöstöraportoinnin laajuutta sekä seurattavien mittareiden runsasta määrää. Mittareiden osoittamia tietoja verrataan edellisiin vuosiin ja raportoidaan muutoksista, mutta tavoitteita muutoksien suunnalle ei ole henkilöstöraportistakaan löydettävissä. 

Tarkastuslautakunta tunnistaa HR-yksikön merkityksen tuleviin muutoksiin valmistautumisessa ja riskienhallinnan näkökulmasta.  Lautakunta kysyykin, tulisiko olennaisimmille henkilöstöraportissa seuratuille mittareille asettaa tavoitteita valtuustotasolla?

Tarkastuslautakunta on arvioinnissaan perehtynyt myös uuteen elinvoima- ja ympäristötoimialaan, jonka nähdään mahdollistavan toimialan yksiköiden entistä tiiviimmän yhteistyön ja ympäristöasioiden integroimisen paremmin elinvoima-ajatteluun. 

–Toimialajärjestelyyn liittyvien hyötyjen saavuttaminen vaatii, että elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtäville määritellään selkeät seurattavat tavoitteet ja mittarit, sanoo tarkastusjohtaja Niko Poskiparta.

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että jos tavoitteen saavuttamiseksi ei ole taloudellista tai henkilöresurssia, ei tavoitteen saavuttaminenkaan toivotusti ole todennäköisesti mahdollista. Tarkastuslautakunta esittää huolensa siitä, että taloudellisten säästötavoitteiden toteutuksen pohjalta vaikuttaa puuttuvan aikataulusyistä kytkentä tavoitteisiin.

Tarkastuslautakunta näkee tarpeen käynnistää uudelleen keskustelu Porin kaupungin vastuullisuusraportoinnista eri sidosryhmien suuntaan. Tämä nähdään alueen elinvoimaa edistäväksi tekijäksi kunnan vastuullisen toiminnan toimiessa yhtenä alueen vetovoimatekijänä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset sijaitsevat paikassa: https://www.pori.fi/paatoksenteko/asiakirjat/arviointikertomukset
 


Raatihuoneen kesäinen kukkaloisto ihastuttaa.