Porin kaupungintalon kulmaus puun lehtien varjossa

Porin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021 on julkaistu

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen. Porin kaupunginvaltuusto käsittelee sen 30. toukokuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunnan ydintehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Porin kaupungintalon kulmaus puun lehtien varjossa

Arviointikertomuksessa korostuvat jo aiempina vuosina tunnistetut painopistealueet ja näihin kohdistuva välitön reagointitarve. Esimerkiksi pitkäaikaiset maapoliittiset linjaukset vaativat yhä konkreettisia toimenpiteitä, jotta niiden ajantasaisuus saavutetaan.

– Myös Porin kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaisuutta koskevat kysymykset edellyttävät enemmän huomiota, sillä suurten kaupunkien vertailussa Porin sijoitus on tänäkin vuonna heikko. Vaikka Pori on matkailukaupunki, eivät valtakunnalliset vertailut tai väestönkehitys näytä puhuvan tämän puolesta, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkanen.

Kokonaisuudessaan arviointikertomuksen hyötyjen realisointi edellyttää Tuhkasen mukaan sitä, että kaupunginhallitus välittää selkeän ja toteuttamiskelpoisen lausunnon valtuustolle. Lopullisessa lausunnossa tulee olla tieto, mitä arviointikertomuksen havaintojen ja suositusten pohjalta tullaan tekemään, milloin ja mikä taho on tehtävistä muutoksista toteuttamisvastuussa. Selkeästä lausunnosta on hyötyä myös kaupunginvaltuustolle, jonka tehtävänä on seurata kaupunginhallituksen työskentelyä.

Toimenpiteet vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintojen pohjalta

Tarkastuslautakunta on useissa aiemmissa arviointikertomuksissaan kiinnittänyt huomiota omistajapoliittisiin ja näitä tarkentaviin maapoliittisiin linjauksiin. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan on hyvä, että omistajapolitiikkaa on käsitelty yhteisöjen omistamista koskevien strategisten kysymysten osalta. Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on viety yhteisötasolle ja lisäksi on selkeytetty, mikä on omistajan kanta tytäryhtiöiden omistusperusteeseen ja strategisten tytäryhtiöiden kohdalla strategiseen tehtävään. Jatkossa tarkastuslautakunta tulee seuraamaan, miten Porin kaupungin konsernirakenne kehittyy ja miten omistajan kehittämismahdollisuudet toteutuvat.

Tarkastuslautakuntaa korostaa, että maapoliittiset linjaukset tulee päivittää ajan tasalle mahdollisimman pian, sillä uudistustarve on esitetty ensimmäisen kerran jo vuoden 2017 arviointikertomuksessa. Tehtyjen arviointihavaintojen perusteella maapoliittisen ohjelman laatimiseksi on tarkoitus valmistella projektisuunnitelma, nimetä työryhmä ja määritellä aikataulutavoite kevään 2022 kuluessa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Porin kaupungin tilikauden tulos oli -8,2 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä 7,9 miljoonaa euroa. Porin kaupungin heikko taloudellinen tilanne korostuu aiempaa selvemmin, kun 12 suurimman kaupungin tilinpäätöstietoja vertaillaan keskenään. Vuonna 2021 Porin kaupungin tulos asukasta kohden oli suurten kaupunkien joukossa vertailun matalin ja ainoa negatiivinen tulos, kun vielä edeltävänä vuonna kaikkien tulos oli positiivinen koronakompensaatioiden johdosta.

Tarkastuslautakunnan mukaan Porin kaupungin talous edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua ja aktiivisia toimia. Vaikka kaupungin alijäämäinen tulos olisi suunniteltua, ei sitä voida suositella pidemmän aikavälin selviytymiskeinoksi. Tarkastuslautakunnan arvioiden mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota sekä Porin kaupungin nopeasti kiihtyneeseen velkaantumistahtiin että rahoitusvarallisuuteen. Suurten kaupunkien vertailussa Porin kaupungin nettovarallisuus on kolmanneksi pienin – vähäiset rahat ja pankkisaamiset yhdistettyinä huomattaviin leasing-, elinkaari- ja vuokravastuisiin selittävät heikkoa nettovarallisuusasemaa.

Vaatimukset julkisen talouden vakaalle hoitamiselle ja velkaantumistahdin hillitsemiselle korostuvat nykyisessä maailmantilanteessa. On valmistauduttava siihen, että koronapandemiarajoitusten aikana saamatta jäänyt julkisen palvelun velka tulee esiin seuraavina vuosina ja maailmanpolitiikan epävakaus tulee heijastumaan entistä selkeämmin julkiseen talouteen. Kestävästi rahoitettu julkinen talous on avainasemassa toimivien palveluiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelmia sekä selkeitä ja vaikuttavia toimenpiteitä.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Vuoden 2021 arviointikertomuksessa nostetaan esille hyvinvointialueuudistus sekä siihen liittyvät keskeiset rajapinnat, riskit ja haasteet. Tarkastuslautakunnan arvioiden mukaan huomiota on kiinnitettävä etenkin siirtymävaiheessa toteutettaviin tietojärjestelmämuutoksiin. Tietojen siirtyminen on pystyttävä turvaamaan uudessa toimintaympäristössä sekä hyvinvointialueen ja Porin kaupungin välillä myös 1.1.2023 lähtien. Jotta muutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan, on sote- ja pelastustoimen palveluita kehitettävä jatkossakin asiakasnäkökulma edellä. Tähän tarvitaan ammattitaitoista muutosjohtamista.

Koska hyvinvointialueuudistuksen myötä Porin kaupungin kokonaistalous tulee merkittävästi kutistumaan, on kaupungin toiminnan rakenteet päivitettävä vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Saadun selvityksen mukaan huomiota tulee ensisijaisesti ohjata hyvinvointialueuudistuksen onnistuneeseen läpivientiin ja sen negatiivisten talousvaikutusten minimointiin. Kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteisenä näkemyksenä on, että tulevaisuudessa on keskityttävä entistä enemmän kaupungin elinvoiman ja etenkin verotulopohjan vahvistamiseen.

Tarkastuslautakunta on arviointityössään tunnistanut myös viestinnän tärkeän roolin ja siihen liittyvät laaja-alaiset vaikutukset Porin kaupungin toiminnalle. Havaintojen mukaan viestintä- ja osallisuusyksikön vähäiset resurssit ovat johtaneet tärkeiden tehtävien priorisointiin ja viestintäjohtajan puuttuminen viestinnän linjattomuuteen. Tarkastuslautakunnan suosituksena on, että viestinnän ohjausvaikutuksen edistämiseksi laaditaan koko kaupungin kattava viestintästrategia ja kriisiviestintäsuunnitelma. Vastuu viestinnän suunnitelmallisuudesta ja viestintä- ja osallisuusyksikön toiminnasta kohdistuu jatkossa aiempaa selvemmin uudelle viestintäjohtajalle, jonka kaupunginhallitus valitsi 28.3.2022.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset sijaitsevat osoitteessa: https://www.pori.fi/paatoksenteko/asiakirjat/arviointikertomukset


Porin kaupungintalon kulmaus puun lehtien varjossa