Ohjeet ja määräykset

Porin seudun jätehuoltomääräykset ja jätehuollon valvonta

Porin seudun jätehuoltojaosto toimii alueellisena jätehuoltoviranomaisena kahdeksan kunnan alueella. Jätehuollon yhteistoimintasopimus kattaa Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan alueet. Jätehuoltoviranomaisella on erillinen rooli jätehuollon järjestäjästä (Keräämö Oy) ja ympäristönsuojeluviranomaisesta (ympäristövalvonta).

Jätehuoltoviranomainen valmistelee ja hyväksyy alueelliset jätehuoltomääräykset, joilla toimeenpannaan jätelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo määräysten noudattamista, kuten jätteenkuljetuksen järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastumiskiellon noudattamista.

1.1.2023 voimaan tulleet, 1.9.2023 päivitetyt jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Porin seudun jätehuoltojaoston alueella olevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja jätteenkuljetusjärjestelmään liittymisestä, sekä toimitettava hyötyjätteet niille tarkoitetuille vastaanottopaikoille.

Määräykset sisältävät myös sääntöjä biojätteiden pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä, kompostointi-ilmoituksen antamisesta viranomaiselle, soveltuvista keräysvälineistä, jäteastioiden tyhjennysväleistä sekä lietteiden kuljetuksesta. Muita määräyksiä annetaan mm. yleisötapahtumien järjestämisestä sekä rakennus- ja purkutoiminnasta.

Roskaaminen

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lain mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.