Ohjeet ja määräykset

Porin seudun jätehuoltomääräykset

Jätemääräykset ja jätehuollon valvonta

Ympäristöpalvelut valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastumiskiellon noudattamista.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen koskevat kaikkia Porin kaupungin alueella olevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille.

Kaikkien kiinteistöjen Porin kaupungin alueella tulee liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen. Määräykset sisältävät myös sääntöjä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä, keräysvälineiden tyhjennyksestä ja jätteiden kuljetuksesta. Muita määräyksiä annetaan mm. yleisötapahtumista sekä rakennus- ja purkutoiminnasta.

Roskaaminen

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lain mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.