Liikenneverkkosuunnittelu

Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelma on osa keskustan kehittämisen kärkihanketta. Työssä määritetään kaikkien liikennemuotojen tavoiteverkot ja se tulee toimimaan pitkän aikajänteen ohjenuorana katujen tarkemmassa suunnittelussa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt liikenneverkkosuunnitelman loppuraportin 26.6.2023.

Liikenneverkkosuunnitelman 1. osa laadittiin vuosina 2020–2021, jolloin analysoitiin liikenneverkon nykytila sekä määritettiin suunnitelmalle tavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2021, § 277. Suunnitelman 2. osa laadittiin vuonna vuosina 2022–2023, jolloin tavoitteet sovitettiin keskustan katutiloihin. Molemmissa vaiheissa konsulttina työssä toimi Ramboll Finland Oy. Kaupunginhallitus hyväksyi Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman loppuraportin ja eri kulkumuotojen tavoiteverkot kokouksessaan 26.6.2023, § 343.

Jatkosuunnittelu ja toteutukset

Liikenneverkkosuunnitelma toimii ohjenuorana katujen tarkemmalle suunnittelulle.  Jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin katujen liikennetekninen mitoitus sekä suunnitellaan liittymäjärjestelyt. Kaduille, joiden liikennejärjestelyt on ehdotettu muutettavaksi, laaditaan yleissuunnitelmat, joissa selvitetään toteutuskelpoiset toimenpidevaihtoehdot, perusparannustarpeet, liittymäjärjestelyt sekä määritetään investoinnin kustannustasot. Ennen toteutusta laaditaan lisäksi tarkemmat katu-, liikenteenohjaus-, viher- ja valaistussuunnitelmat.   

Yleissuunnitelmat laaditaan keskustan elävyyttä ja saavutettavuutta merkittävimmin parantavista kokonaisuuksista, joita ovat:

  • Vähälinnankadun kaksisuuntaistaminen
  • Itsenäisyydenkadunkadun kaksisuuntaistaminen välillä Vähälinnankatu-Otavavankatu
  • Isolinnankadun pyöräilyn laatukäytävä (2-suuntainen pyörätie) 

Pienempiä parannustoimenpiteitä voidaan toteuttaa kevyemmillä suunnitteluratkaisuilla ja nopeallakin aikataululla. Kaikkien toimenpiteiden tulee kuitenkin osaltaan toteuttaa hyväksyttyä keskustan liikenneverkkosuunnitelmaa. Pienistä toimenpiteistä laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma keskustan kehittämisryhmän toimesta teknisen lautakunnan päätettäväksi. 

Suunnitteluryhmä ja sidosryhmäyhteistyö

Liikenneverkkosuunnittelun ohjausryhmässä on ollut laaja edustus keskeisimmistä sidosryhmistä, luottamushenkilöistä ja kaupunkiorganisaatiosta. Suunnittelutyön aikana järjestettiin työpaja elinkeinoelämälle ja kuljetusyrittäjille sekä kaikille avoin kaupunkifoorumi. Kaupunkifoorumin jälkeen liikenneverkkoluonnoksesta pyydettiin lausunnot nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, Satakuntaliitosta ja Satakunnan Museolta. Liikenneverkkoluonnos esiteltiin myös Porin liikennefoorumille ja kansallisen kaupunkipuiston yhteistyöryhmälle. 

Lausuntojen ja kommenttien sekä keväällä tarkentuneen Kauppatorin yleissuunnittelun ratkaisujen perusteella liikenneverkkoratkaisua tarkennettiin. Keskeisin muutos koski joukkoliikennepainotteisen kadun reittilinjausta ydinkeskustassa, Kauppatorin ympäristössä. Laadittujen liikenteellisten tarkastelujen, joukkoliikenteen laiturialueen esiselvityksen ja yritysvaikutusten arvioinnin perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa joukkoliikenteen reitti Kauppatorilta Porin sillalle ohjataan kulkemaan ympärivuotisesti Pohjoiskauppatorin ja Yrjönkadun kautta. Aikaisemmin joukkoliikenteen pääreitti on talvikaudella kulkenut pitkin Antinkatua ja kesäajalla poikkeusjärjestelyin Pohjoiskauppatorin kautta. Esitetty uusi joukkoliikenteen reittilinjaus mahdollistaa yhden kahteen suuntaan ajettavan reitin Kauppatorin ja Porin sillan välille. Ratkaisu mahdollistaa myös Antinkadun kesäkävelykadun toteutumisen ja kehittämisen tulevina vuosina ilman tilapäisiä joukkoliikenteen reittimuutoksia. 

Yritysvaikutusten arviointi

Liikenneverkkoluonnoksesta tilattiin Prizztech Oy:lta yritysvaikutusten arviointi. Arviointiin osallistuivat Prizztech Oy:n ja Satakunnan kauppakamarin edustajat. Arvioinnissa liikenneverkkosuunnitelmassa esitetyt ratkaisut nähtiin pääpiirteissään ja verkostomaisen yleispiirteisen tarkastelutason kannalta keskustan elinvoimaa tukevina, eikä erityistä heikennystä esimerkiksi moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuteen tai pysäköintimahdollisuuksiin ollut havaittavissa. Todettiin, että liikenneverkkosuunnitelman tasolla ei vielä esitetä yksityiskohtia ratkaisuja toteutuksista, eikä näin ollen ole tarkoituksenmukaista arvioita tarkempia vaikutuksia esimerkiksi katukohtaisesti. Yritysvaikutusten arviointi päätettiin tarkastella yksityiskohtaisemmin jatkosuunnitteluvaiheissa osana yleis- ja katusuunnittelutyötä, jolloin selvitetään toteutuskelpoiset toimenpidevaihtoehdot, liittymäjärjestelyt sekä määritetään investoinnin kustannustasot. Prizztech Oy ja Satakunnan kauppakamari sitoutuivat osallistumaan yritysvaikutusten arvioinnin toteutukseen liikenneverkkosuunnittelun jatkovaiheissa yleis- ja katusuunnitelmien yhteydessä ja mukaan kutsutaan myös Porin Yrittäjät ry.