Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina ovat Isomäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto sekä Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.

 

Metsätyökohteet talvikaudella 2018-2019


Porin metsä / Isomäki
kuvio 130

Kuvio 130

Kohde kartalla

Reunavyöhyke/Vähämäki, pinta-ala 5,0 ha. Kuviolla varttunut 65-vuotias mäntyvaltainen metsä.

Hakkuun tavoitteena terve ja elinvoimainen puusto. Suojapuusto säilytetään tien reunassa.
 


Porin metsä / Isomäki
kuvio 192

Porin metsä, kuvio 192

Virkistys- ja ulkoilumetsä, pinta-ala 5,6 ha. Kuusivaltainen 85-vuotias metsä, jossa kasvaa paikoitellen runsaasti hieskoivua.

Tavoite: Eri-ikäisrakenteinen maisemallisesti kaunis sekametsä. Vanhan puuston säilyttäminen ja lahopuun lisääminen.

Luonnonhoito: Harvennushakkuu, tavoitteena eri-ikäisrakenteinen maisemallisesti kaunis sekametsä. Polun varrella olevia näyttäviä maisemapuita nostetaan esille. Raivataan alikasvosta ja avataan näkymiä polun varrelta metsään, kuitenkin pyritään säilyttämään tiheän metsän tunnelma.

Kohde kartalla


 

Rieskala Heikkilänmäki

Rieskalan Heikkilänmäki

Uusien tonttien puiden harvennus ja huonokuntoisten poisto.

Kohde kartalla
 
 

Rieskala 2

Rieskala

Harvennushakkuu puistometsien ja tulevien tonttien alueella.

Kohde kartalla


 

 

Uusiniitty

Uusiniitty

Harvennushakkuu talousmetsän kuvioilla 429, 432 ja 435.
Avohakkuu talousmetsien palstoilla 428 ja 434.

Kohde kartalla 

Yyteri

Yyteri

Harvennushakkuu alueella.

Kohde kartallaLisätiedot ylläolevista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

Koiviston ulkoilupuisto

Koiviston ulkoilupuisto

Hoitohakkuiden tavoitteena on monimuotoinen ja puistomainen ulkoilualue. Hoitohakkuita on tehtävä, jotta jäljelle jäävälle puustolle saadaan kasvutilaa ja näin mahdollistetaan latvuksien kasvu ja estetään puuston ”riukuuntuminen”.
Alueen käyttäjiä pyydetään huomioimaan työn takia asetetut ohjeet ja kiellot esim. työskentelyalueella liikkumisen suhteen.
Hoitohakkuu suoritetaan urakoitsijan toimesta ja poistettava puutavara on myyty urakoitsijalle.

Kohde kartalla

Lisätiedot kohteesta

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

Lisätietoja

Taajamametsien hoito, puun myynti ja metsätyökohteet

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Talousmetsät

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi