Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita, maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina Isonmäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto, Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.

 

Metsätyökohteet 2018
 


Porin metsä / Isomäki
kuvio 130

Kuvio 130

Kohde kartalla

Reunavyöhyke/Vähämäki, pinta-ala 5,0 ha. Kuviolla varttunut 65-vuotias mäntyvaltainen metsä.

Hakkuun tavoitteena terve ja elinvoimainen puusto. Suojapuusto säilytetään tien reunassa.
 


Porin metsä / Isomäki
kuviot 214 ja 221-225

Kuviot 214 ja 221-225

Kohteet kartalla

Kuvio 214

Reunavyöhyke, pinta-ala 0,7 ha. Kasvupaikka on lehtomainen kangas, jolla kasvaa tiheä 75-vuotias kuusivaltainen metsä. Ylispuina kasvaa muutamia järeitä 120-vuotiaita mäntyjä. Kuvio on suoja- ja virkistysmetsä, jonka läheisyydessä on vanha koulu.

Tavoitteena valoisa kuusikko ja turvallisuuden lisääminen. Luonnonhoitona harvennushakkuu, jossa säästetään isot männyt ja tiheitä puuryhmiä maiseman elävoittämiseksi.

Kuvio 221

Reunavyöhyke, pinta-ala 1,8 ha. Kasvupaikka on kulttuurivaikutteinen lehtomainen kangas, jolla kasvaa tiheää 65-vuotiasta kuusimetsää. Kuusen seassa kasvaa paikoitellen koivuryhmiä. Lahopuuta on kohtalaisesti. Harvennushakkuut ovat jääneet tekemättä ja latvukset ovat huonokuntoisia. Kuvio on suoja- ja virkistysmetsä, jonka halki kulkee hevosurheilureitti.

Tavoitteena elinvoimainen kuusimetsä. Luonnonhoitona harvennushakkuu, jonka tavoitteena puuston järeyttäminen.

Kuvio 222

Reunavyöhyke, pinta-ala 0,9 ha. Kasvupaikka on kulttuurivaikutteinen lehtomainen kangas, jolla kasvaa 90-vuotias kuusivaltainen sekametsä. Kuvio on suojametsä, jolla on merkitystä kaukomaisemassa.

Tavoitteena järeä ja elinvoimainen vanha kuusivaltainen sekametsä. Luonnonhoitona harvennushakkuu, jossa poistetaan männyt ja säästetään lehtipuut. Tienvarren puusto säilytetään tiheänä.

Kuvio 223

Reunavyöhyke, pinta-ala 0,5 ha. Kasvupaikka on kulttuurivaikutteinen lehtomainen kangas, jolla kasvaa 60-vuotias kuusimetsä. Kuvio on suojametsä, jolla on merkitystä kaukomaisemassa. Hoitotöitä ei ole tehty ja puiden latvukset ovat suppeat.

Tavoitteena kuusivaltainen eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Luonnonhoitona "ennallistamishakkuu". Voimakas pienaukoin toteutettu harvennushakkuu, jossa puusto harvennetaan niin harvaksi, että tuuli voi sen mahdollisesti kaataa. Saadaan eri-ikäisrakennetta metsään ja lisätään lahopuun määrää. Kuvionhoitona hoitotöitä 10-vuotiskaudella.

Kuvio 224

Reunavyöhyke, pinta-ala 1,3 ha. Kasvupaikka on kulttuurivaikutteinen lehtomainen kangas, jolla kasvaa ylispuustoinen taimikko. Ylispuusto on pääosin hieskoivua, jonka seassa kasvaa joitain kuusia. Alikasvoksessa on runsaasti kuusen taimia.

Tavoitteena eri-ikäisrakenteinen sekametsä, jossa on runsaasti kolopuita. Luonnonhoitona ylispuiden harvennus, jossa poistetaan hieskoivua. Kuusiryhmiä säästetään. Hakkuu tehdään talvella.

Kuvio 225

Reunavyöhyke, pinta-ala 1,0 ha. Kasvupaikka on lievästi muuttunut mustikkakorpi, jolla kasvaa 45-vuotias tiheä kuusivaltainen sekametsä. Kuvion länsiosassa on polku, jota ympäröi koivukuja. Kuvio on suoja- ja ulkoilumetsä, jolla on merkitystä lähimaisemassa. Lahopuuta ei ole.

Tavoitteena eri-ikäisrakenteinen valoisa ja avoin kuusi-lehtipuuvaltainen sekametsä, jossa on helppo liikkua. Lahopuun lisääminen. Luonnonhoitona harvennushakkuu, jossa poistetaan mäntyjä ja avataan tilaa kuusille sekä koivuille. Kuvion länsiosassa olevaa polkua ympäröivä koivukuja säästetään ja koivuille avataan lisää kasvutilaa poistamalla niitä ympäröiviä isoja kuusia. Pieni koivikko lisää luonnon monimuotoisuutta ja elävöittää maisemakuvaa. Tien varren puusto säilytetään tiheänä.

 

Kuvio 242

Porin metsä / Isomäki
kuvio 242

Kohde kartalla

Harvennushakkuu. Parannetaan jäävän puuston elinolosuhteita. Tavoitteena järeä, valoisa männikkö.
 

 

Kylämetsä

Kyläsaari / Kylämetsä

Kohde kartalla

Männikön harvennus ja huonokuntoisten puiden poisto. Tavoitteena järeä, valoista ja helppokulkuinen ulkoilumetsä.
 

 

Paarnoori

Paarnoori / Paarnoorin uudet tontit

Kohde kartalla

Uusien tonttien puiden harvennus ja huonokuntoisten poisto.
 

 

 

Lisätietoja

Taajamametsien hoito, puun myynti ja metsätyökohteet

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Talousmetsät

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi