Porin lukion erityislinjat ja painotukset

Porin lukiossa on neljä erityislinjaa sekä kolme painotetun opetuksen oppiainetta tai opintokokonaisuutta.

Porin lukion erityislinjoja ovat englanninkielinen linja, ilmaisutaidon linja, luonnontiedelinja sekä urheilulinja. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat valtakunnallisen erityistehtävän linjoja.

Porin lukiossa painotettua opetusta annetaan kuvataiteessa sekä liiketalouden ja Satakunnan urheiluakatemian opintokokonaisuuksissa. Kuvataiteen ja liiketalouden valinnaisten opintojen opiskelu ei edellytä erikseen kyseisille opintolinjoille hakemista, vaan minkä tahansa opintolinjan opiskelijat voivat opiskella niitä valitsemansa laajuisina valinnaisina opintoina.

Erityislinjat

Porin lukion englanninkielinen linja

Opiskelijat valitaan linjalle valintakokeen ja aiempien opintojen perusteella englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan. Hakija voi saada lähtöpisteitä lukion lukuaineiden keskiarvosta englantia ja matematiikkaa painottaen. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen keväällä yhteishaun päätyttyä. Lisäksi on mahdollista saada lisäpisteitä englanninkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan suoritetuista opinnoista. Joista todistukset tulee toimittaa 1.4. mennessä Porin lukioon. Osoite: Porin lukio, Tasavallankatu 4, 28130 Pori. Additional information: Porin lukio general upper secondary school – City of Pori.

Porin lukion ilmaisutaitolinja

Opintojaksoilla tutustutaan omaan itseen, omaan kehoon, ryhmään ja itseilmaisuun. Opiskelijoita kannustetaan heittäytymään, löytämään oma luovuutensa sekä leikittelemään ilmaisulla. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat hauskasti ja toiminnallisesti teatterin eri tyylilajeihin ja ilmaisukeinoihin. Opiskelijat perehtyvät medioiden maailmaan ja nykyiseen viestintäkulttuuriin sekä näihin liittyvään uuteen teknologiaan. Lisäksi tutustutaan näkymättömään teatteriin sekä sosiodraamaan, omaan ilmaisuun, yleisökontaktiin ja improvisaatioon. Kurssien tavoitteena on myös valmistaa oma esitys.

Hakijat valitaan ilmaisutaitolinjalle todistuksen keskiarvon mukaan, äidinkieltä ja taito- ja taideaineita painottaen. Lisäksi on mahdollista saada lisäpisteitä harrastuksista, mikäli toimittaa 1.4. mennessä harrastustoiminnan ohjaajien allekirjoittamat todistukset Porin lukioon. Osoite: Porin lukio, Tasavallankatu 4, 28130 Pori.

Lisäpisteitä on mahdollista saada seuraavista kouluaikaisista harrastuksista edellyttäen vähintään kahden vuoden aktiivista harrastustoimintaa / ohjaajan todistuksen: musiikki, tanssi, teatteri, kuvataide, sanataide, elokuva, käsityö, liikunta, partio, roolipelit, seurakunta- ja isostoiminta, oppilaskunta, tukioppilas, lasten- ja nuortenparlamentti sekä kerhonohjaus. Lisäpisteitä voi saada enintään kolme pistettä. Arvioinnissa tarkastellaan harrastustoiminnan kestoa (0,5-2 pistettä). Lisäksi harrastustoiminnan ohjaajana toimimisesta on mahdollista saada yhden lisäpisteen (seuran tms. todistus).

Porin lukion luonnontiedelinja

Luonnontiedelinjalle (LNT) valitaan erikseen vuosittain 16–20 opiskelijaa.

Luonnontieteellisen erikoislukion opiskelijan opinto-ohjelmaan tulee kuulua fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa yhteensä vähintään 24 opintopistettä LNT-opintojaksoista.

LNT-linjan opiskelijalla on mahdollisuus jättää muiden aineiden pakollisista opinnoista valitsematta enintään 16 opintopistettä kuitenkin niin, että kunkin aineen pakollisista opinnoista tulee suoritetuksi vähintään puolet. Niissä aineissa, joissa opiskelija osallistuu yo-kirjoituksiin, tulee kuitenkin kaikki pakolliset opintojaksot suorittaa.

Porin lukion urheilulinja

Suomessa toimii 15 erityisen koulutustehtävän urheilulukiota, jotka ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten urheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävä valmentautuminen on mahdollista yhdistää opiskeluun.

Porin lukion urheilulinjalla on opetusministeriön päätöksen mukaisesti urheilupainotteisen opetuksen erityinen koulutustehtävä (= urheilulukio). Porin lukion urheilulinjan tehtävänä on tarjota mahdollisuus nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun saumattomaan yhdistämiseen. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää opinto- ja valmentautumissuunnitelman, ja on tärkeä apuväline opintojen ja urheilun yhteensovittamisen suunnittelussa.

Painopistelajeja Porin lukion urheilulinjalla, jossa oppilaitos järjestää 3 x viikossa lajivalmennusta, ovat jalkapallo, jääkiekko, jääpallo, salibandy, tyttöjen pesäpallo, yleisurheilu ja uinti. Lisäksi urheilulukioon voi hakeutua painopistelajien ulkopuolelta vähintään SM-tason (mitali/pistesija) urheilijoita, joilla henkilökohtainen valmennus ja harjoittelun seuranta (harjoituspäiväkirja) sekä valmiudet itsenäiseen fyysisten osa-alueiden harjoitteluun ovat kunnossa. Urheilulinjalla harjoittelu on osa opiskelua.

Urheilulukion opiskelijan oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia / 150 opintopistettä. Urheilija voi sisällyttää ohjelmaansa 12–18 soveltavaa kurssia / 24–36 opintopistettä oman lajinsa valmennusta. Urheilija voi jättää opiskeluohjelmastaan pois enintään kahdeksan pakollista kurssia / 16 opintopistettä, jos hänellä on suoritettuna vähintään 12 kurssia / 24 opintopistettä urheiluvalmennusta. Opiskelijan on opiskeltava kuitenkin vähintään puolet kaikista pakollisten aineiden kursseista / opintopisteistä. Lisäksi opinto-ohjelmassa on oltava vähintään kymmenen valtakunnallista syventävää kurssia / 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia. 

Kun jätetään pois opintosuunnitelman pakollisia kursseja / opintojaksoja, on ne aina tarkistettava opinto-ohjaajan kanssa. Yo-kokeissa kirjoitettavista aineista kokelaan on kuitenkin suoritettava vähintään kaikki pakolliset opinnot. Saadakseen päättötodistuksen urheilulukiosta on opiskelijalla lukion päättövaiheessa oltava vähintään 12 kurssia / 24 opintopistettä urheiluvalmennusta.

Haku urheilulukioon

Urheilulinjalle haetaan kevään yhteisvalinnassa.
Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta.
Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (max. 10).
Lajiliitto pisteyttää hakijat valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti 0–5p. Lisäksi oppilaitos järjestää pääsykokeen, jonka perusteella koulukohtaiset pisteet 0–5 jaetaan. Koulukohtaiset pisteet noudattelevat lukiokelpoisen hakijan kyseessä ollessa läheisesti lajiliittopisteytystä.
Vuosittain avoinna on noin 30 aloituspaikkaa.

Lisätietoja:
Jari Mäkelä, valmennuspäällikkö
jari.makela@pori.fi | puh. 044 701 4284

Painotukset

Porin lukion kuvataidepainotus

Porin lukiossa opiskelija voi valita runsaasti kuvataiteen opintojaksoja rikastamaan lukio-opintojaan. Kuvataiteen opintojaksoilla vieraillaan taidenäyttelyissä ja osallistutaan taideprojekteihin. Opiskelijoiden töitä on esillä erilaisissa näyttelyissä. Kuvataiteesta kiinnostunut opiskelija kehittää lukiossa omaa taiteellista ilmaisuaan yleissivistävän jatko-opintokelpoisuuden hankkimisen ohella. Kuvataideopetus valmentaa myös tulevaisuuden haasteisiin ja pääsykokeisiin niitä, jotka jatkavat opintojaan taidealan oppilaitoksissa.

Kuvataiteen opintojaksot on suunnattu kaikille lukio-opiskelijoille. Kuvataiteessa harjoiteltavia taitoja ja asioita voi hyödyntää todella monella alalla. Visuaalisen kulttuurin merkitys kasvaa jokapäiväisessä elämässämme jatkuvasti.

Katso kuvia: Kuvataiteen Instagram-tili

Porin lukion liiketalouspainotteiset opinnot (9 valinnaista opintojaksoa)

Opetus toteutetaan yhteistyöopintojaksoina Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa avoimen ammattikorkeakoulun kursseina lukion tiloissa. Nämä opintojaksot voidaan suoraan hyväksilukea osaksi liiketalouden tradenomin tutkintoa, mikäli opiskelija jatkaa lukiosta jatko-opintoihin Satakunnan ammattikorkeakouluun. Vuosi yrittäjänä –opintojakso puolestaan toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Vuosi yrittäjänä -opintojakson suorittamisesta saa erillisen todistuksen.

Opintojaksot:

Ammatillinen viestintä
Business English
Kansantalouden perusteet 1
Kirjanpidon perusteet
Markkinoinnin perusteet ja toimintaympäristö
Projektitoiminnan perusteet
Työyhteisövalmiudet
Vuosi yrittäjänä
Yrittäjyyden perusteet

Porissa lukion opiskelijat voivat opiskella liiketalouden AMK-opintoja jo lukioaikana ja lunastaa pääsylipun SAMKin tradenomikoulutukseen ilman valintakoetta.

Lisätietoa: Lukion väyläopinnot liiketalouden tradenomikoulutukseen

Satakunnan urheiluakatemia (SSA)

Satakunnan urheiluakatemian perustehtävä on mahdollistaa siviiliuran rakentaminen yhdistämällä opiskelu ja ammattimainen valmentautuminen. Akatemian ytimenä toimii Porin lukion urheilulinja, joka koordinoi mukana olevien oppilaitosten sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa ”porilaista urheilijapolkua”.

Satakunnan urheiluakatemiaan voivat hakeutua yli 15-vuotiaat opintojaan aloittavat, jatkavat tai jo opintonsa päättäneet SM-kisa- ja maajoukkuetason urheilijat, joiden tavoitteena on kansallinen ja kansainvälinen menestys urheilussa. Kaikkien opiskelijaurheilijoiden on haettava akatemiatoimintaan lukuvuosittain.

Lisätietoa: Satakunnan urheiluakatemian kotisivut