Tietosuoja

Työskentelemme turvallisessa ympäristössä

Opetuksessa käytetään sähköisiä palveluita ja oppimateriaaleja. Näiden järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tällaisia henkilötietoja ovat henkilön yksilöivät tiedot, kasvuun ja kehitykseen sekä opetukseen liittyvät tiedot.

Opetuksen järjestäjänä suhtaudumme tietosuojaan ja tietoturvaan vakavasti. Opetuksessa käytettävät palvelut on tarkkaan valittu ja niiden kanssa on solmittu sopimukset tietojen käsittelystä. Arkaluontoisia tietoja emme luovuta opetuksen palveluiden tarjoajille. 

Listan opetuksessa käytettävistä palveluista löydät opetuksen tietosuojasivulta.

Rekisteröidyn oikeus tiedonsaantiin

Opetuksen rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jos tietoja ei löydy suoraan sähköisestä palvelusta, voit lähettää omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön Porin kaupungin kirjaamoon:


Porin kaupunki
Kirjaamo
PL 121
28101 Pori


Pyynnön tulee sisältää nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi sekä yksilöinnin haluamistasi tiedoista. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on erityisen laaja tai monimutkainen, voidaan vastausaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, annetaan asiasta kirjallinen todistus.

Porin kaupungille voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisesti. Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.