Vierailulla Satasairaalassa

Porin lukiossa syksyllä 2022 toteutetussa koulutus- ja työelämäkyselyssä kaikkien vuosikurssien opiskelijoiden vastauksissa nousi esille kiinnostus sotealan koulutukseen sekä halu tutustua terveys- ja sosiaalialan yrityksiin ja työpaikkoihin. Tavoitteena oli vastata kysyntään, joten 30 hengen ryhmä opiskelijoita kävi tutustumassa Satasairaalaan, jossa kuulimme eri sotealojen ammattilaisilta heidän koulutuspoluistaan ja työuristaan niin Satakunnassa kuin muuallakin Suomessa.

Erikoissairaanhoidon yksikkönä Satasairaala toimii ympäri vuorokauden, joten monien ammattiryhmien edustajien työ on vuorotyötä, korostivat sekä sydänosaston sairaanhoitaja että lastenlääketieteen erikoislääkäri, lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueen johtaja. Sairaala ei hiljene koskaan, vaikka kaikilla osastoilla ja sairaalaan kaikissa yksiköissä ei olekaan ympärivuorokautista toimintaa. Sairaalalääkärin toimenkuvassa korostuu päivystäminen eli työvuorot, joissa olla työvuorossa koko vuorokausi. Välillä toki saattaa päästä nukkumaan.

Lääkärin työ on monipuolista ja vastuullista, jota yleensä tehdään vuorovaikutuksessa eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Jokaisella tiimin jäsenellä on eri tilanteissa omat tehtävänsä ja vastuualueensa. Lääkärit tekevät diagnostiikkaa muiden lääkäreiden ja moniammatillisien tiimien kanssa sekä suunnittelevat potilaan lääkehoitoa ja hoitopolkua mahdollisine toimenpiteineen moninaiseen tietoon perustuen. Lääkäri voi erikoistua työnsä ohella jollekin lääketieteen monista osa-alueista, edeten aikanaan vaikka ylilääkäriksi ja hallinnollisiin tehtäviin. Sairaalassa tehdään myös tieteellistä tutkimustyötä ja lääkärit muun muassa ohjaavat lääketieteen opiskelijoita näiden harjoittelujaksoilla, sillä Satasairaala on myös opetussairaala.

Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja vaatii myös itsenäistä otetta sekä työn ohella kouluttautumista ja esimerkiksi lääkelaskutentit on suoritettava säännöllisesti. Eri osastoilla on omat tehtävänsä ja jopa vaihtelevat työpisteet eri päivinä, esimerkiksi sydänosaston sairaanhoitaja voi työskennellä työkokemuksen ja osaamisen karttuessa leikkaussalissa, päiväosastolla, teho-osastolla, sydänvalvomossa ja potilaiden ohjaustyössä. Osa työtehtävistä on potilaiden suunnitellusti tehtäviä ja etukäteen sovittuja toimenpiteitä, osa taas äkillisesti tehtäviä toimenpiteitä. Osa sairaanhoitajista toimii myös päivystystiimissä eli ovat tarpeen mukaan kutsuttavissa töihin vapaalta. Sairaanhoitajan työ esimerkiksi sydänosastolla on kolmivuorotyötä.

Ympärivuorokautista tai kahdessa vuorossa tehdään työtä myös sairaalan ulkopuolella, sillä Satasairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon lisäksi sitä tukevia palveluja Satakunnan hyvinvointialueella. Kahdessa vuorossa työskentelevät esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksiköiden kuntoutusohjaajat (sosionomi), joiden tehtävänä on tukea yksiköiden asukkaita heidän jokapäiväisessä elämässään. Ohjaajat järjestävät asukkaille muun muassa viriketoimintaa. Ohjaajat voivat käydä asukkaiden kanssa retkillä tai kahvilassa.

Sairaalassa huolehditaan henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja vierailumme päättyi tutustumiskierrokseen sairaalan simulaatioalueella, jossa sairaalan henkilökunta ja terveydenhoitoalan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan erilaisia vaativia hoitotilanteita ja päivittämään osaamistaan. Simulaatiokeskuksen toiminnasta vastaa simulaatiokoordinaattori, joka on sairaanhoitajan koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi kouluttautunut muiden kouluttamiseen. Tilanteita harjoitellaan muun muassa simulaatiohuoneissa, joissa sairaalassa käytettävien laitteiden avulla harjoitellaan hoitoimenpiteitä nukeilla, joille saadaan aikaan erilaisia elintoimintoja. Simulaatiolaitteilla lääkärit voivat harjoitella esimerkiksi käsiensä koordinaatiota leikkaustilanteissa. Alueelle on myös harjoitusambulanssi, joka vastaa oikean ambulanssin sisätilaa, jotta harjoitukset ovat mahdollisimman todenmukaisia. Olennainen osa oppimista on myös palautteen saaminen omasta ja ryhmän toiminnasta, joten osa osallistujista seuraa tilannetta tarkkailijan roolissa. Osa keskuksen tiloista onkin varattu harjoitusten seuraamiseen etänä suurten tv-näyttöjen kautta. Harjoituksen päätyttyä käydään palautekeskustelu osallistujien kesken.

Satasairaalassa toimii myös muiden kuin sotealan ammattilaisia. Monille uusi tehtävä lienee ollut selkokielikoordinaattori, jonka tehtävänä on huolehtia Satasairaalassa käytettävän kielen ymmärrettävyydestä asiakkaiden kannalta. Lisää Satasairaalasta ja sen toiminnoista voi lukea sairaalan kotisivuilta ja sosiaalisesta mediasta, joiden sisällöstä vastaavat viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset.

satasairaala.fi/

samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk-tutkinto/hoitotyo/

diak.fi/hakeminen/koulutukset/amk/sairaanhoitaja/

samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk-tutkinto/sosiaaliala_paiva/

diak.fi/hakeminen/koulutukset/amk/sosionomi/

laaketieteelliset.fi/

Minna Seppä

Kehittäjäopettaja

Porin lukio