Opiskeluhuollon kuraattori

Kuraattorin työn perustehtävä on sosiaalityön keinoin edistää sosiaalista hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä keskuudessa.

Koulun sosiaalityön keinoja ovat psykososiaalinen työ, yhteistyö ja vaikuttaminen kouluyhteisössä, asuinalueella, kunnassa sekä yhteiskunnassa lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä toiminnan että suunnittelun ja päätöksenteon tasolla sekä tiedottaminen.

Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa.

Kuraattorin koulukohtaisen yhteisöllisen työn työtehtävät:

 • ylä- ja ala-koulujen oppilashuoltoryhmissä toimiminen ja toiminnan kehittäminen
 • koulunkäynnin erityisjärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa
 • opettajien konsultointi asiakkaan asioissa ja sosiaaliseen hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
 • luokkien- ja ryhmien ohjaus, tiedottaminen, valistus ja luokan ilmapiirin selvittäminen
 • koulun työrauhaan ja viihtyvyyteen vaikuttaminen
 • opettajainkokouksiin ja vanhempainiltoihin osallistuminen
 • koulun ja kodin välisen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen

Kuraattorin oppilaskohtaisen työskentelyn työtehtävät:

 • terapeuttisluonteinen keskustelu ja tukitapaamiset (lyhyt- tai pitkäkestoista)
 • perheen tukeminen kasvatustyössä ja sosiaalisessa selviämisessä, mm. keskustelut, tapaamiset, kotikäynnit, yhteisneuvottelut
 • kokonaistilanteen arviointi: mitä tukea asiakas, perhe ja koulu tarvitsevat, jotta oppilas selviytyisi mahdollisimman hyvin
 • asiakkaan edun arvioiminen ja sen toteutumisen ajaminen
 • ohjaus ja neuvonta mm. opiskeluun, yhteiskunnan palveluihin ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa

Kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse, sähköisesti Wilman tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@sata.fi) kautta.