Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto edistää, ylläpitää ja luo edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Opiskeluhuollon tavoitteena on huolehtia koulu- ja opiskeluyhteisön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Opiskeluhuollon tehtävää toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskeluhuollon kokonaisuus jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen tehtävään. Yhteisöllinen työ on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää koulu- ja oppilaitosyhteisöä tukevaa toimintaa. Tämä on yhteinen tehtävä, jota kaikki koulun työntekijät edistävät ja siitä vastaavat. Jokaisella oppijalla on oikeus myös yksilökohtaisiin opiskeluhuoltopalveluihin. Yksilökohtaisessa työskentelyssä oppilas tai opiskelija työskentelee suostumuksen perusteella opiskeluhuollon ammattihenkilön kanssa tai moniammatillisesti ammattihenkilöiden kanssa.

Opiskeluhuollon työntekijöitä ovat kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit sekä koulukuraattorit ja -psykologit. Satakunnan hyvinvointialue tuottaa opiskeluhuollon palvelun kouluille ja oppilaitoksille vuoden 2023 alusta lukien. Opiskeluhuollon palvelujen piirissä ovat esioppilaat, koululaiset ja toisen asteen opiskelijat

Hyvinvointityö Porin kouluissa ja lukiossa

Opiskeluhuoltoa järjestettäessä korostetaan oppilaiden / opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta sekä monialaista yhteistyötä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on suuressa määrin koulun toimintakulttuurin kehittämistä ja luonteeltaan ongelmia ennaltaehkäisevää. Yhteisöllistä työtä johtaa rehtori ja sen avulla edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 

Ensisijaisesti opiskeluhuoltoa toteutetaan ehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana toimintana. Jokaisella on kuitenkin oikeus henkilökohtaiseen ja tapauskohtaiseen opiskeluhuollon tukeen. Tällöinkin pyritään ennalta estämään vaikeuksia ja haasteiden syvenemistä. Yksilöllisellä opiskeluhuollolla pyritään korjaamaan vallitsevaa tilannetta ja poistamaan esteet, jotta oppilaan koulunkäynti ja oppiminen edistyvät mahdollisimman hyvin. Yksilöllisellä työskentelyllä voidaan tukea myös sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta sekä vanhemmuutta.

Koulun yhteistöllistä työtä koordinoi koulukohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä. Kokoontuessaan ryhmä käsittelee asioita yhteisöllisellä tasolla. Tällöin keskustellaan ryhmistä, oppimisympäristöstä, ajankohtaisia ilmiöitä tai käsitellään ryhmien ilmapiiriä, työrauhaa tai kiusaamisen vastaista työskentelyä. Monet turvallisuuteenkin liittyvät asiat ovat ryhmän käsittelyssä, ryhmä vastaa myös opiskeluhuollon toiminnan arvioinnista. 

Yksilö- ja tapauskohtainen opiskeluhuolto järjestetään oppilaan ja huoltajan tarpeen mukaisesti. Tällöin oppilas ja tarvittaessa huoltaja voivat tavata terveydenhoitajaa, lääkäriä, kuraattoria tai koulupsykologia. Opiskeluhuollon palvelu on maksutonta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain kolmannessa luvussa säädetään yksilöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta. Mikäli oppilaan asiassa tarvitaan useampia toimijoita tai on tarpeen selvittää asiaa moniammatillisesti, kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Se voidaan perustaa oppilaan ja huoltajan suostumuksella ja ryhmän kokoonpanosta sovitaan yhdessä. Kokoamisessa kuullaan oppilasta ja oppilas voi osallistua ryhmän tapaamisiin. Yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä tehdään niiden työntekijöiden kesken, joille oppilaan asioiden hoitaminen kuuluu. Työryhmään nimetyillä ammattihenkilöiden on mahdollista konsultoida muita ammattihenkilöitä.

Opiskeluhuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Toiminnan pääpiirteistä päättää opetuksen järjestäjä (Porin opetusyksikkö) ja järjestäminen on kirjattu opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan sekä opetussuunnitelmaan. Porin Lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmä valmistelee Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja sen osana paikallisen opiskeluhuoltosuunnitelman. Satakunnan hyvinvointialue koordinoi ja resursoi opiskeluhuollon palvelut Satakunnassa paikallisten opiskeluhuoltosuunnitelmien pohjalta

Varautuminen häiriötilanteisiin – turvallisuussuunnitelma

Kaikilla Porin kaupungin peruskouluilla ja lukioilla on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat. Tähän kokonaisuuteen luetaan suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä kriisisuunnitelma ja yksikön palo- ja pelastussuunnitelma.

Koulujen henkilöstö on varautunut poikkeustilanteisiin. Mikäli koululla sattuu jonkinlainen onnettomuus tai väkivallanteko, tai opetus häiriytyy muulla tavoin, koulu huolehtii kaikista oppilaista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutoimi kehottaa tällaisissakin tapauksissa oppilaita ja huoltajia pysymään rauhallisina ja luottamaan koulutoimen ja muiden viranomaisten toimintaan. Lisäksi oppilaita ja huoltajia kehotetaan toimimaan heille tällöin annettavien ohjeiden mukaan ja välttämään puhelinverkkoa kuormittavaa soittelua ja tulemista koulun alueelle kesken koulupäivän. Myös häiriötilanteisiin ja turvallisuustoimenpiteitä vaativiin tilanteisiin liittyvä tiedotus on suunniteltu ja sitä noudatetaan.

Opetuksen järjestäjä perehdyttää henkilöstönsä ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset toimintatapoihin erilaisissa ongelmatilanteissa sekä huolehtii tiedottamisesta ja suunnitelmien päivityksestä.