Opiskeluhuollon psykologi

Psykologin työn tavoitteena on auttaa koulunkäynnin haasteissa, oppimisessa ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Psykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Hän toimii koulun opiskeluhuollossa terveydenhuollon asiantuntijana, läheisessä yhteistyössä muun muassa koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa.

Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Psykologin työ on laaja-alaista ulottuen tutkimisesta / tapaamisesta ja oppilaan tilanteen selvittelemisestä koko koulun toimintatapojen suunnitteluun oppilaiden hyväksi.

Psykologin työskentelytapoina ovat muun muassa:

  • keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • psykologisten tutkimusten, arviointien, selvittelyiden ja lausuntojen laatiminen
  • yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa
  • oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia
  • vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen esim. terveydenhuollon kanssa
  • osallistuminen psykologian asiantuntijana hyvinvointityöryhmän toimintaan sekä tarpeen mukaan yksittäisiä oppilaita tai oppilasryhmiä koskevaan oppilashuollolliseen toimintaan

Psykologin työskentelyn kesto eri oppilaiden kohdalla voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista pitkäaikaisempaan tukikontaktiin.

Psykologilla on vaitiolovelvollisuus. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse, sähköisesti Wilman tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@sata.fi) kautta. Koulujen psykologien yhteystiedot ja yhteydenottotavat ovat oheisessa taulukossa.