Opiskelu

Enemmän tietoa kursseista ja opiskelusta löytyy opiston peda.net-sivuilla peda.net/porinseudunkansalaisopisto - käy tutustumassa!

Toimintaperiaatteet

Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu noudattamaan seuraavia Porin seudun kansalaisopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset toiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja:

 • Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta.
 • Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon.
 • Opetuksen toistuva häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä.
 • Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä.
 • Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille.
 • Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston toimipaikkojen alueella on kiellettyä.
 • Opiskelijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Opiskelijat ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 • Materiaalimaksujen laiminlyöminen johtaa materiaalitilausten epäämiseen.

Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa osallistumisoikeuden epäämiseen. Näiden periaatteiden lisäksi opiskelija sitoutuu ilmoittautuessaan noudattamaan kunkin toimipaikan omia sääntöjä ja ohjeita. Jos opiskelijat toistuvasti rikkovat sääntöjä, koko kurssi voidaan lopettaa.

Työ- ja loma-ajat

 • Syyskausi 5.9.-4.12.2022
 • Lyhytkursseja järjestetään myös muina ajankohtina.
 • Syyslomaviikolla (24.-30.10.) ei pääsääntöisesti ole opetusta. Aikataulupoikkeuksista on maininta ko. kurssin kohdalla tai opisto tiedottaa niistä opiskelijoita.
 • Oppitunnin pituus on 45 minuuttia

Opintoneuvonta

Neuvontaa antavat suunnittelijaopettajat omien ainealueidensa osalta. Yleistä neuvontaa saa asiakaspalvelusta.

Palaute

 • Kurssipalautetta kerätään kurssin päättymisen jälkeen lähettämällä sähköpostiin linkki sähköiseen palautelomakkeeseen. Voit myös pyytää opettajaltasi paperimuotoisen palautelomakkeen, jonka voit palauttaa opettajallesi, lähettää postitse tai jättää postilaatikkoon opistotalon aulassa. Lomakkeita on saatavilla myös opistotalon aulassa.
 • Aloitteita ja palautetta voi lisäksi antaa opiston henkilökunnalle.

Todistukset ja vakuutukset

 • Opiston kursseille osallistuneet voivat saada osallistumistodistuksen opinnoistaan. Todistusmaksu on 12 euroa. Tiedustelut asiakaspalvelusta.
 • Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita, heidän omaisuuttaan tai heidän kursseilla valmistamiaan töitä, lukuunottamatta taiteen perusopetusta. Opiskelijoiden tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan. Opisto ei vastaa kadonneista tavaroista tai vaatteista. Opistotalossa on nauhoittava kameravalvonta.

Opiskelijarekisteri

Opisto pitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietosuojaseloste: https://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

Kielten taitotasokuvaukset

Porin seudun kansalaisopistossa on käytössä yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotasokuvaus, joka auttaa opiskelijaa valitsemaan itselleen sopivan kurssin. Jos et ole varma omasta tasostasi, kielten suunnittelijaopettaja antaa mielellään opintoneuvontaa.

Opiskelijan tulee itse hankkia kurssikuvauksessa mainittu oppikirja, ellei ole mainintaa esim. opettajan omasta materiaalista.

TAITOTASOT (Eurooppalainen viitekehys)

0-taso

A1 - A2 perustaso

B1 - B2 keskitaso

C1 - C2 ylin taso

0-taso

Lähtötaso eli minulla ei ole aiempia opintoja kielestä tai opiskelustani on kulunut niin pitkä aika, etten muista oppimastani enää mitään.

Perustaso A1-A2

A1

Selviän yksinkertaisista puhetilanteista, joissa minun pitää kertoa itsestäni ja lähiympäristöstäni. Puheeni on hidasta ja katkonaista. Ääntämisessäni on puutteita. Kun puhutaan hitaasti ja selkeästi ymmärrän sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat minulle tuttuja asioita. Ymmärrän yksinkertaista tekstiä ja pystyn löytämään tietoa esim. ilmoituksista ja lomakkeista. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja hyvin lyhyitä lauseita sekä täyttää lomakkeisiin henkilötietoni. Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.

A2

Selviän rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta. Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän yksinkertaisia kirjeitä ja sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.

Keskitaso B1-B2

B1

Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti. Selviän jokapäiväisistä puhetilanteista työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen ja TV-ohjelmien pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja asioita ja jos puhe on suhteellisen hidasta ja selkeää. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyn lukemaan jokapäiväistä tai työhön liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Hallitsen peruskieliopin.

B2

Selviän työssä ja vapaa-aikana käytännön puhetilanteissa melko hyvin. Osaan esittää ajatuksiani kokonaisuuksina ja perustella näkökantojani. Hallitsen perussanaston hyvin. Ymmärrän pitkiä puheita ja luentoja, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat televisio-uutiset ja ajankohtaisohjelmat, joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vielä vaikeuksia. Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Pystyn lukemaan kaunokirjallisuutta. Osaan kirjoittaa esseen tai raportin. Hallitsen peruskieliopin hyvin.

Ylin taso C1-C2

C1

Puhun selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa sekä pystyn pitämään valmistellun esitelmän vaivatta. Hallitsen kielen rakenteen ja sanaston hyvin. Pystyn helposti seuraamaan keskusteluja ja luentoja. Ymmärrän puhuttua kieltä, vaikka se ei olisikaan rakenteeltaan selkeää. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat vaikeuksitta. Pystyn lukemaan ja ymmärtämään artikkeleissa, raporteissa ja teknisissä ohjeissa erikoisalojen kieltä, vaikka ala ei olisikaan minulle tuttu. Osaan kirjoittaa selkeän ja hyvin rakennetun tekstin ja ilmaista itseäni melko laajasti. Osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä vakuuttavasti, omalla tyylilläni ja lukijalle sopivasti. Hallitsen kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti, mutta harvinaisten sanojen ja vaikeiden lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa ongelmia.

C2

Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärrän syntyperäisen puhujan nopeaakin puhetta, jos minulla on ollut aikaa tottua puhetapaan. Luen vaikeuksitta erilaisia tekstejä. Osaan kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti oikein. Osaan kirjoittaa tiivistelmiä yhtä hyvin ammattiini liittyvistä kuin kaunokirjallisistakin teksteistä.