Opetus, lapset ja nuoret

kuvitus

Mikä on Porin taidekoulu? 

Taidekoulussa oppiminen on hauskaa! Tunneilla työskennellään itse kokeilemalla ja oivaltamalla, työt saavat olla tekijänsä näköisiä. Oma, persoonallinen kuvailmaisu saa kehittyä rauhassa lapsen kasvun myötä. Opetuksessa tutustutaan laajasti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tehdään opintoretkiä.

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta yli 4-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. Taidekoulussa tehdään taidetta pienissä ryhmissä rennolla otteella. Opetus noudattaa valtakunnallista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetus on suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja oppilaat etenevät vuosittain luokka-asteelta toiselle. 

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin ja antaa heille mahdollisuus taitojensa monipuoliseen harjaannuttamiseen. Kuvan tekemisen tapoja opetellaan muun muassa piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa, arkkitehtuurissa, muotoilussa, grafiikassa, keramiikassa, valokuvauksessa, elokuva- ja videotaiteessa, sarjakuvassa sekä ympäristö- ja yhteisötaiteessa.

Porin taidekoulussa opiskelee noin 400 lasta ja nuorta sekä noin 40 aikuista. Taidekoulun yhteydessä toimii lisäksi Porin videotuki.

Taidekoulun opetussuunnitelma

Varhaisiän opetus
4-6 -vuotiaat
60 min/ viikko

Opiskelun taidekoulussa voi aloittaa varhaisiän opinnoilla 4-6-vuotiaana. Varhaisiän opetus on leikkimielistä, kokeiluihin ja uteliaisuuteen innostavaa kuva-ilmaisuun tutustumista. Tavoitteena on tukea lasten luontaista kykyä havainnoida ympäristöä eri aistien avulla. Oman tekemisen kautta harjoitellaan työvälineiden käyttöä ja kokeillaan eri materiaaleja sekä tutustutaan kuvataiteen peruskäsitteisiin. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille.

kuvitus

Perusopetus
7-10-vuotiaat
2 h/ viikko

Taidekoulun perusopinnot voi aloittaa 7-vuotiaana, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät vuosittain luokka-asteelta toiselle. Perusopintojen aikana harjoitellaan kuvallisen ilmaisun taitoja tutustumalla monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja taidemuotoihin. Vuosittain työskennellään mm. piirtämisen, maalaamisen, muovailun, rakentamisen ja digitaalisen kuvan parissa erilaisten lähestymistapojen kautta. Samalla harjoitellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä ja huoltoa, sekä taideteoksista keskustelemista. Perusopintojen aikana tehdään myös retkiä lähiympäristöön, ja tutustutaan taidemuseon näyttelyihin.

11-12 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 5.-6. lukuvuonna harjoitellaan pitkäjänteisempää työskentelyä käsitellen laajempia asiakokonaisuuksia ja monivaiheisimpia prosesseja. Lukuvuosi koostuu teemallisista kokonaisuuksista, joissa tarkastellaan tiettyä ilmiötä eri näkökulmista ja harjoitellaan suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti, että ryhmässä. Teemallisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi arkkitehtuuri, ihminen, maisema, tulitaide, elokuva, fantasia ja digitaalinen kuva. Kokeilemalla erilaisia kuvan tekemisen tapoja oppilasta kannustetaan persoonallisen ja mielekkään kuvailmaisutavan löytämiseen.

13-14 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 7. ja 8. lukuvuonna oppilas valitsee itselleen mieluisan työpajan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Työpajoissa tuetaan oppilaan oman kuvailmaisun kehittämistä ja työskennellään pitkäjänteisesti erilaisten tekniikoiden ja teemojen ympärillä. Oppilasta ohjataan omien välitavoitteiden asettamiseen ja työskentelynsä arviointiin. Työpajaoppilaat osallistuvat myös yhteistyöprojekteihin koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Aikaisempina vuosina oppilaat ovat osallistuneet yhteisölliseen tulitaidetapahtumaan sekä toteuttaneet seinämaalauksia julkisiin tiloihin. 

kuvitus

Syventävät opinnot
15-19 -vuotiaille
3 h/ viikko

Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon ilmaisukeinoihin. Opinnoissa on keskeistä kuvallisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä oman persoonallisen ilmaisutavan löytäminen. Työpajaopinnoiksi tarjotaan vuosittain arkkitehtuuria, keramiikkaa, taidegrafiikkaa, piirustus & maalausta, laajaa kuvista, fantasiahahmotyöpajaa, valokuvausta ja digipimaa. Työpajaopintojen loppupuolella oppilaalla on mahdollisuus tehdä itsenäinen lopputyö. 

Taidekolun työpajavaihtoehdot:

Animaatio ja elokuva
Työpajassa tehdään elokuvia sekä animaatioita erilaisilla tekniikoilla. Toteutamme mm. muovailuvaha-, piirros- ja tietokoneanimaatioita. Animaatioiden lisäksi kuvaamme elokuvia. Työpajassa opimme myös editoimaan animaatiot ja elokuvat valmiiksi tietokoneella sekä lisäämään niihin ääniä sekä erikoisefektejä.

Arkkitehtuurin työpaja
Arkkitehtuurin työpajassa suunnitellaan tiloja, taloja ja esineitä.Työpajassa opit oikean arkkitehtuuri-, muotoilu ja sisustussuunnittelun perusteita, joita harjoitellaan piirtäen, maalaten ja erilaisista materiaaleista pienoismalleja rakentaen sekä digitaalisesti, että perinteisillä tekniikoilla. Tehtävät voivat olla todellisuuteen liittyviä tai täysin mielikuvituksellisia. Myös taidekoulun lähiympäristöä hyödynnetään oppimisympäristönä. Työpaja sopii suunnittelusta ja muotoilusta kiinnostuneille!

Digitaalisen piirustuksen ja maalauksen työpaja
Digitaalisen piirustuksen ja maalauksen työpajassa keskitytään tietokoneella piirtämiseen ja maalaamiseen sekä kuvankäsittelyyn. Työpaja sopii sekä aloittelijalle, että kokeneemmallekin digitaiteilijalle. Sinulla ei tarvitse olla ennakkotaitoja, vaan opit koneen ja ohjelmien käytön työpajan aikana. Digitaalisen kuvataiteen monet ilmaisumahdollisuudet tulevat työpajassa tutuiksi.

Laajan kuvataiteen työpaja
Laajassa kuvataiteessa työskentely ei rajoitu vain yhteen taiteen alueeseen, vaan saat mahdollisuuden oppia erilaisia tekniikoita ja tutustua mielenkiintoisiin materiaaleihin. Työpajassa työskennellään monipuolisesti eri tekniikoiden ja tyylien parissa esim. piirustus, maalaus, grafiikka, savityöt, valokuvaus, digitaalinen taide ja kuvanmuokkaus. Työskentelyä voidaan painottaa myös omien kiinnostusten mukaan.

Piirustuksen ja maalauksen työpajassa (pima)
Työpajassa vahvistetaan omaa kuvailmaisua monipuolisesti eri piirustus- ja maalaustekniikoilla. Pimassa pääset harjoittamaan taitojasi kynien ja siveltimien avulla sekä kokeilemaan erilaisia kuvantekemisen tapoja. Työpajassa kannustetaan omaan, persoonalliseen ilmaisuun ja omien ideoiden esilletuomiseen. Tutustut erilaisiin paperehin, maalauspohjiin, piirtimiin, maaleihin sekä digitaaliseen piirtämiseen. Tehtävät vahvistavat mallista kuvaamisen taitoa, mutta antavat myös tilaa omalle mielikuvitukselle.

Savityöpaja
Savityöpajassa voit suunnitella ja muotoilla erilaisia kolmiulotteisia veistoksia ja käyttöesineitä, kuten eläinfiguureja, ihmishahmoja, astioita, koruja tai koriste-esineitä. Työpajassa harjoittelet erilaisia keramiikan menetelmiä ja perehdyt myös esineiden pinnan koristeluun, kuten lasittamiseen. Perustekniikoiden tunteminen auttaa kehittämään ja syventämään omaa ilmaisuasi keramiikkataiteen sekä muotoilun osalta. Voit taitojen karttuessa yhdistää keramiikkaa myös muihin kuvataiteen tekniikoihin.

Taidegrafiikan työpaja
Grafiikassa kuva piirretään, syövytetään, kaiverretaan, maalataan tai valotetaan painolaatalle, jolta se vedostetaan prässiä käyttäen paperille. Yhdestä laatasta voidaan tehdä useita vedoksia. Työpajassa tutustutaan monipuolisesti koho- ja syväpainon eri menetelmiin. Kuvissa pääset käyttämään sekä omaa mielikuvitustasi että havaintoja ympäristöstäsi.

Valokuvauksen työpaja
Valokuvaustyöpajassa syvennyt oman kuvaustyylisi löytämiseen ja vahvistamiseen.Työpajassa opit erilaisten kuvaustehtävien kautta tietoja ja taitoja valokuvailmaisusta. Opit käyttämään kameraa ja säätämään sen asetuksia tilanteisiin sopiviksi. Erilaisten tietokoneohjelmien avulla perehdyt digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja sen monipuolisiin ilmaisukeinoihin. Työpajassa käytössäsi on koulun laadukas valokuvastudio ja sen tunnelmalliset valaisumahdollisuudet.

kuvitus

Lopputyö

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama
taiteellinen projekti. Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä sekä portfoliosta. Lopputyössä oppilas
tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan. Lopputyön laajuus on Porin taidekoulussa noin yksi lukukausi, ja se ajoittuu syventävien opintojen viimeiselle lukuvuodelle. Lopputyö arvioidaan sanallisesti osana syventäviä opintoja. Lopputyön tehnyt oppilas voi saada päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Lopputyöopas