Opetus, lapset ja nuoret

kuvitus

Mikä on Porin taidekoulu? 

Taidekoulussa oppiminen on hauskaa! Tunneilla työskennellään itse kokeilemalla ja oivaltamalla, työt saavat olla tekijänsä näköisiä. Oma, persoonallinen kuvailmaisu saa kehittyä rauhassa lapsen kasvun myötä. Opetuksessa tutustutaan laajasti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tehdään opintoretkiä.

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta yli 4-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. Taidekoulussa tehdään taidetta pienissä ryhmissä rennolla otteella. Opetus noudattaa valtakunnallista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetus on suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja oppilaat etenevät vuosittain luokka-asteelta toiselle. 

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin ja antaa heille mahdollisuus taitojensa monipuoliseen harjaannuttamiseen. Kuvan tekemisen tapoja opetellaan muun muassa piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa, arkkitehtuurissa, muotoilussa, grafiikassa, keramiikassa, valokuvauksessa, elokuva- ja videotaiteessa, sarjakuvassa sekä ympäristö- ja yhteisötaiteessa.

Porin taidekoulussa opiskelee noin 400 lasta ja nuorta sekä noin 40 aikuista. Taidekoulun yhteydessä toimii lisäksi Porin videotuki.

Taidekoulun opetussuunnitelma

Varhaisiän opetus
4-6 -vuotiaat
60 min/ viikko

Opiskelun taidekoulussa voi aloittaa varhaisiän opinnoilla 4-6-vuotiaana. Varhaisiän opetus on leikkimielistä, kokeiluihin ja uteliaisuuteen innostavaa kuva-ilmaisuun tutustumista. Tavoitteena on tukea lasten luontaista kykyä havainnoida ympäristöä eri aistien avulla. Oman tekemisen kautta harjoitellaan työvälineiden käyttöä ja kokeillaan eri materiaaleja sekä tutustutaan kuvataiteen peruskäsitteisiin. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille.

kuvitus

Perusopetus
7-10-vuotiaat
2 h/ viikko

Taidekoulun perusopinnot voi aloittaa 7-vuotiaana, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät vuosittain luokka-asteelta toiselle. Perusopintojen aikana harjoitellaan kuvallisen ilmaisun taitoja tutustumalla monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja taidemuotoihin. Vuosittain työskennellään mm. piirtämisen, maalaamisen, muovailun, rakentamisen ja digitaalisen kuvan parissa erilaisten lähestymistapojen kautta. Samalla harjoitellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä ja huoltoa, sekä taideteoksista keskustelemista. Perusopintojen aikana tehdään myös retkiä lähiympäristöön, ja tutustutaan taidemuseon näyttelyihin.

11-12 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 5.-6. lukuvuonna harjoitellaan pitkäjänteisempää työskentelyä käsitellen laajempia asiakokonaisuuksia ja monivaiheisimpia prosesseja. Lukuvuosi koostuu teemallisista kokonaisuuksista, joissa tarkastellaan tiettyä ilmiötä eri näkökulmista ja harjoitellaan suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti, että ryhmässä. Teemallisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi arkkitehtuuri, ihminen, maisema, tulitaide, elokuva, fantasia ja digitaalinen kuva. Kokeilemalla erilaisia kuvan tekemisen tapoja oppilasta kannustetaan persoonallisen ja mielekkään kuvailmaisutavan löytämiseen.

13-14 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 7. ja 8. lukuvuonna oppilas valitsee itselleen mieluisan työpajan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Työpajoissa tuetaan oppilaan oman kuvailmaisun kehittämistä ja työskennellään pitkäjänteisesti erilaisten tekniikoiden ja teemojen ympärillä. Oppilasta ohjataan omien välitavoitteiden asettamiseen ja työskentelynsä arviointiin. Työpajaoppilaat osallistuvat myös yhteistyöprojekteihin koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Aikaisempina vuosina oppilaat ovat osallistuneet yhteisölliseen tulitaidetapahtumaan sekä toteuttaneet seinämaalauksia julkisiin tiloihin. 

kuvitus

Syventävät opinnot
15-19 -vuotiaille
3 h/ viikko

Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon ilmaisukeinoihin. Opinnoissa on keskeistä kuvallisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä oman persoonallisen ilmaisutavan löytäminen. Työpajaopinnoiksi tarjotaan vuosittain arkkitehtuuria, keramiikkaa, taidegrafiikkaa, piirustus & maalausta, laajaa kuvista, fantasiahahmotyöpajaa, valokuvausta ja digipimaa. Työpajaopintojen loppupuolella oppilaalla on mahdollisuus tehdä itsenäinen lopputyö. 

Taidekolun työpajavaihtoehdot

kuvitus

Lopputyö

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka on oppilaan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama
taiteellinen projekti. Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä sekä portfoliosta. Lopputyössä oppilas
tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan. Lopputyön laajuus on Porin taidekoulussa noin yksi lukukausi, ja se ajoittuu syventävien opintojen viimeiselle lukuvuodelle. Lopputyö arvioidaan sanallisesti osana syventäviä opintoja. Lopputyön tehnyt oppilas voi saada päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Lopputyöopas