Lapsen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki sisältää lapsen tuen tarpeiden tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Tuen tarve voi olla lapsen elämässä tilapäistä tai muuttaa muotoaan.

Lapsella voi olla erityisiä haasteita kehityksensä eri osa-alueella/alueilla, kuten:

 • fyysisessä kehityksessä tai motoriikassa
 • tarkkaavaisuudessa
 • kielessä tai kommunikaatiossa
 • sosiaalisessa tai emotionaalisessa kehityksessä
 • oppimisen valmiuksissa
 • lapsella on jokin vamma (esim. liikunta-, näkö- tai kuulovamma)
 • pitkäaikaissairaus
 • erityisen tuen tarpeet lapsen perheessä

Varhaiskasvatusta järjestetään tukea tarvitseville lapsille seuraavasti:

 • perhepäivähoito
 • lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää
 • tavallisissa päiväkoti ryhmissä
 • lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää tai lapsiryhmässä on avustaja
 • Integroiduissa erityisryhmissä
  • joissa osalla lapsista on tehostetun tai erityisen tuen tarvetta
  • jotka ovat pienempiä kuin tavalliset lapsiryhmät (12 lasta)
  • joissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Lapsen vasu

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut, työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi.

Esiopetuksen oppimissuunnitelma

Esiopetusikäisille lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma (yleinen tuki tai tehostettu tuki) sekä tarvittaessa erityisen tuen päätökseen perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen oppimissuunnitelmat sekä HOJKS laaditaan yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman toteutuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen työntekijät.

Varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat

Konsultoivaan erityisopettajaan huoltajat ja henkilökunta voivat olla yhteydessä, kun lapsen kehityksestä tai perheen tilanteesta herää huoli. Erityisopettaja arvioi tilannetta, jonka jälkeen yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa pohditaan keinoja tukea lapsen kasvua ja oppimista kotona ja varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa erityisopettaja ohjaa perhettä eteenpäin muihin lasten ja perheiden palveluihin lisäselvityksiä varten.

Erityisopettaja konsultoi kasvatukseen, kehitykseen, erityisopetukseen ja lapsiryhmän ohjaukseen liittyvissä asioissa. Erityisopettajan tehtävä on pitää esillä näkökulmaa tukea tarvitseviin lapsiin ja toimia varhais- ja erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntijana.

Erityisopettajan tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä ja ryhmien hyvinvointia lisäävä työ, varhainen riskien havaitseminen, lasten tuen suunnittelu ja ohjaaminen, konsultointi, koulutus, palveluohjaus ja perheen tukeminen sekä erityisopetuksen suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi.

Kunnallisten päiväkotien integroidut erityisryhmät:

Koivula
Lounatuuli
Meri-Pori
Päärnäinen
Piilitie
Taikurinhattu
Uusikoivisto