ABC ja ohjevideot

Tästä löydät yleisimmät tiedot varhaiskasvatuksesta ja ohjevideoita vanhempien sovellusten käyttämiseen. Jos tarvitset muuta tietoa, voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatus@pori.fi

 • Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien kolmen vaihtoehdon välillä:

  1. lapsen hoito kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi.
  2. kunnallinen varhaiskasvatus ks. päiväkodit, perhepäivähoito
  3. yksityisen hoidon tuki tai palveluseteli (yksityinen varhaiskasvatus tai palkattu lastenhoitaja kotona), ks. yksityinen varhaiskasvatus

  Edellä mainittujen lisäksi järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja, jotka on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta varhaiskasvatuspaikkaan ks. avoimet päiväkodit.

 • Varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatushenkilöstön ja vanhempien yhteistyöhön, jossa lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa.
  Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut (avointen päiväkotien ryhmät ja perhekerhot) on tarkoitettu perheille, joilla ei ole tarvetta varsinaiseen hoitopaikkaan.
  Varhaiskasvatusta järjestetään osa- tai kokoaikaisena sekä vuorohoitona. Osapäivähoitoa on korkeintaan neljä tuntia päivässä kestävä varhaiskasvatus.

  Varhaiskasvatuspaikka säilyy koulun alkua edeltävän heinäkuun loppuun asti. Väliaikaisesti lapselle voidaan tarjota myös toinen paikka esimerkiksi kesälomien aikana päivystävä päiväkoti tai perhepäivähoitajan lomien aikana varahoitopaikka.

  Varhaiskasvatuspaikan takuu: Jos lapsi on palaamassa heti tai viimeistään seuraavan toimikauden alussa äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä isäkuukauden ja mahdollisten vuosilomapäivien jälkeen takaisin varhaiskasvatukseen, hän pääsee samaan paikkaan takaisin. Perhepäivähoidossa takuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoitajalla on sillä hetkellä vapaita paikkoja. Asiasta on sovittava ko. varhaiskasvatuspaikan esimiehen/perhepäivähoidon ohjaajan/varhaiskasvatuksen palveluvastaavan kanssa.

  Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisina että yksityisinä.
  Päiväkodeissa on ryhmiä sekä alle 3-vuotiaille että yli 3-vuotiaille lapsille. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30–17.15, tarvittaessa jousto työn tai opiskelun vuoksi klo 6.00–18.00 välillä.
  Ympärivuorokautista vuorohoitoa järjestetään Päiväkoti Veturitallissa.

  Perhepäivähoitoa on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito.

  Avoimet päiväkodit tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla lapsella on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Toiminta on osaviikkoista ja osapäiväistä sekä maksutonta. Avoimissa päiväkodeissa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät päivän aikana omat eväät.

  Avoimissa päiväkodeissa järjestetään myös perhekerhotoimintaa, jossa lapsiperheillä on tilaisuus tavata muita lapsiperheitä. Toiminta painottuu vapaaseen leikkiin ja perheiden yhdessäoloon. Toimintaan osallistuvat siis lapset ja aikuinen yhdessä.
  Avointen päiväkotien toimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

  Esiopetus
  Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi olla täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Linkki esiopetussivulle

 • Hakemus varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Hakemus kannattaa toimittaa mahdollisimman ajoissa, vaikka tarkka alkamisajankohta ei olisi vielä selvillä. Mikäli tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa. Esimerkiksi silloin, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi/ hakee koulutukseen, pitää jo hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa. Lisätietoihin voi merkitä, että ottaa paikan vastaan, kun työ/opiskelupaikka on varmistunut.

  Haku esiopetukseen elokuussa alkavaa uutta toimikautta varten on vuosittain helmi- maaliskuussa. Päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakukaavakkeet ja lisätietoja

  Hakija saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta. Perhe voi perua hakemuksen ilmoittamalla perumisesta varhaiskasvatuksen palveluvastaavalle tai sähköpostilla varhaiskasvatus(a)pori.fi. Perheen kieltäytyessä myönnetystä paikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

  Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan varhaiskasvatuspaikkaan. Yksityinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuspäätöksen saavuttua tulee olla yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan ja sopia vanhempien ja lapsen tutustumisesta paikkaan ennen varsinaisen varhaiskasvatuksen alkua. Hyvin järjestetty tutustumisjakso helpottaa aloittamista sekä lapsen, että perheen kannalta. Sujuva aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle yhteistyölle.

  Edlevo-sovellus löytyy Play ja iOS-kaupasta sekä nettiversion linkki täältä.
  Edlevoon voi kirjautua, kun lapsen sijoitus on tehty ja siellä ilmoitetaan hoitoajat sekä löytyy mm. tiedotteet sekä ohjelman ohjeet/videot. Ohjevideoita löytyy myös tämän sivun lopusta.

  Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 295 euron kuukausimaksuun lasta kohden. Maksun suuruuteen vaikuttavat myös palveluntarve sekä poissaolot. Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan Sivistystoimeen. Tulotodistukset voi lähettää myös sähköisesti kohdasta varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe ilmoittaa suostuvansa korkeimpaan maksuun. Korkein maksu on maksettava myös silloin, jos ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Korkeimman varhaiskasvatusmaksun voi hyväksyä sähköisesti. Sähköisessä asioinnissa on myös lomake, jolla voi antaa suostumuksen Porin kaupungille tarkastaa tulotiedot suoraan tulorekisteristä, jolloin tulotodistuksia palkkatuloista ei tarvitse toimittaa.
  Huoltajat saavat varhaiskasvatusmaksuista päätöksen. Kuukausimaksu laskutetaan aina seuraavan kuukauden puolivälissä. Maksumuutoksista keskustellaan päiväkodin johtajan/perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

  Perhevapaista

  • jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan, ei maksua peritä niiltä päiviltä – koskee ennen 4.9.2022 syntyneitä tai 30.7.2022 tai sitä ennen adoptoituja lapsi. Ilmoitusvelvollisuus menee 1.8.2022 perhevapaauudistuksen mukaan.
  • Perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen: Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §). Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikkoa ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoitus tehdään sähköpostilla päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle

   

  Maksut kesällä
  Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Tällöin laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli lapsi on ollut heinäkuussa hoidossa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.
  Kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia, jos vanhempi/huoltaja ilmoittaa huhtikuussa varhaiskasvatuksessa suoritettavan kyselyn yhteydessä, että paikkaa ei käytetä ollenkaan ko. kuukausien aikana. Maksuttomuus edellyttää kahden perättäisen tai kaikkien kolmen kuukauden valitsemista. varhaiskasvatusmaksuista tarkemmin

 • Varhaiskasvatus alkaa varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta aloituspäivämäärästä alkaen. Kun lapsi on otettu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, hän säilyttää paikkansa koulun alkua edeltävän heinäkuun loppuun saakka, ellei perhe irtisano paikkaa. Jos perhe muuttaa toiseen kuntaan, lapsi säilyttää paikan muuttoa seuraavan kuukauden alkuun saakka.
  Varhaiskasvatuspaikkaan lapsi/lapset tutustuvat yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisesta sovitaan yhdessä paikan henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatusmaksu peritään myös tutustumisaikana, jos lapsi jää varhaiskasvatuspaikkaan ilman vanhempia.
  Jos uusi hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna sovittujen tuntimäärien ja kerrottuna käytettyjen tuntien lukumäärällä.
  Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.
  Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti/sähköisesti hyvissä ajoin vähintään 10 päivää ennen varhaiskasvatuksen päättymistä. varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

   

 • Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa tarjotaan ajankohdan ja pituuden mukaan tarvittavat ateriat seuraavasti: aamiainen n. klo. 8.00, lounas n. klo.11.00–11.30, välipala n. klo. 14.00. Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas. Ilta- ja vuorohoidossa oleva lapsi saa hoitoajasta riippuen myös päivällisen ja iltapalan. Ruoka-aineallergioista on oltava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Varhaiskasvatuksessa on käytössä Porin kaupungin ruokalista.
  Varhaiskasvatuksen ravitsemuskäsikirja tarjoaa tietoa muun muassa lasten ravitsemussuosituksista, ruokakasvatuksesta, ruokavalion koostamisesta, hammasterveydestä sekä elintarvikkeiden valinnan ja ruokalistasuunnittelun suuntaviivoista.

  Varhaiskasvatuksessa järjestetään lapselle iän ja kehitystason mukaista toimintaa. Perushoitoon kuuluvat myös päivälepo ja ulkoilu.
  Varhaiskasvatukseen tuodaan lapselle sisätossut, riittävä määrä vaihtovaatteita sekä sisä- ja ulkoiluvaatteet erikseen. Kura-aikana saappaat ja kurahousut ovat välttämättömät. Talvella on huolehdittava, että lapsella on tarpeeksi riittävän lämpimiä vaatteita sekä asianmukaiset jalkineet. Varhaiskasvatuksessa pyritään ulkoilemaan joka säällä.
  Vanhemmat huolehtivat lastensa vaatteiden huollosta, pesusta ja kunnostuksesta. Lapsen unilelu pestään kotona vähintään kerran kuukaudessa, suosituslämpötila 60°.
  Vaippaikäisille tuodaan hoitoon omat vaipat ja huolehditaan niiden riittävyydestä. Lapsen tutit tulee merkitä. Tutit tuodaan päiväkotiin kannellisessa muovirasiassa, jossa niitä myös säilytetään. Tutit puhdistetaan kotona keittämällä ne 1-2 kertaa viikossa.
  Vanhemmat huolehtivat lapsensa käsien pesun aamulla varhaiskasvatukseen tultuaan ja lasten tullessa varhaiskasvatuksesta kotiin.
  Lapsen hampaiden hoito on kodin vastuulla. Suun terveydenperustan muodostumisen kannalta on tärkeää, että lapsi omaksuu varhain tavan harjata hampaansa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa päivässä aamuin ja illoin. Vuorohoidossa olevien lasten hampaiden harjaaminen hoidetaan varhaiskasvatuspäivinä toimintayksiköissä.

 • Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta varhaiskasvatukseen tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti päivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan.
  Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoidosta. Poikkeustilanteista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa.

 • Sairasta lasta ei saa viedä varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikkaan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta. Tietoja lasten tavallisimmista tartuntataudeista, sekä ohjeita siitä, kuinka pitkän poissaoloajan ne vaativat, saa neuvolasta. Sairauden jälkeen on toivottavaa, että lapsi on poissa vähintään yhden kuumeettoman päivän. Lapsen voi viedä varhaiskasvatukseen sairauden jälkeen sitten, kun hän voi osallistua normaaliin toimintaan mm. ulkoiluun.
  Mikäli lapsi todetaan päivän aikana sairaaksi, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Jos lapselle tapahtuu varhaiskasvatuksessa tapaturma, ilmoitetaan lapsen vanhemmalle tapahtuneesta. Ensisijaisesti vanhempi vie lapsen tarvittavaan hoitoon. Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevilla lapsilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa varhaiskasvatuksessa tapahtuneet tapaturmat. linkki tapaturmien korvaamiseen

 • PÄIVÄKOTIEN TILOJEN VUOKRAUSOHJE
  Päiväkotien tilat varataan päiväkodin johtajalta. Vanhempainyhdistykset, päiväkotien kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

  Päiväkodin johtaja voi myös erikseen päiväkodin toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

  Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen.

  Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

  Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan päiväkodin järjestyssääntöä ja päiväkodin johtajan antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus. Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.

  Päiväkotien tilojen vuokraamisessa noudatetaan soveltuvin osin alla olevaa koulutilojen käyttömaksuhinnastoa.

  Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.

  Vuokraaja toimittaa lupahakemuksen sähköisesti Porin kaupungin rakennusvalvontaa lupapiste.fi-palvelun kautta viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
  Tilapäisen majoituksen luvanhakuohje löytyy tästä linkistä.
  Vuokraaja toimittaa pelastussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
  Pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät sivustolla lisätietoja-kohdasta
  Vuokraaja vastaa viranomaislupien ja –katselmusten mahdollisista kustannuksista.

  KOULUTILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 1.7.2021 ALKAEN (SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 8.6.2021 § 157)
  Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

  Käyttäjäryhmä 1: yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä

  Luokkatilat 7 €/tunti
  Erityistilat laitteineen 9 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
  Liikuntatilat, vuokraus sivistystoimialan tilavarausten kautta
  Ruokasali 23 €/tunti
  Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
  Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 4 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.
  Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
  Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.

  Luokkatilat 8 €/tunti
  Erityistilat laitteineen 10,50 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
  Liikuntatilat, vuokraus sivistystoimialan tilavarausten kautta
  Ruokasali 34,50 €/tunti
  Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
  Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 6 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

 • Edlevo-sovelluksen lisäksi ohjelma toimii myös nettiselaimesta. Linkki sinne sekä varhaiskasvatuksen muuhun sähköiseen asiointiin esim. hakemuksiin, päätöksiin ja tuloselvityksiin löytyy täältä

  Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, heillä ei ole lupaa ilmaista ulkopuolisille tietoonsa tulleita perhettä tai lasta koskevia asioita. Lasta hoitavien henkilöiden kanssa on tarpeellista keskustella sellaisista kodin asioista ja tapahtumista, joilla saattaa olla merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja hänen käyttäytymisensä ymmärtämisen kannalta.

 • Lisätietoja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita voitte kysyä lapsenne hoitopaikan kasvatushenkilöstöltä tai varhaiskasvatuksen palvelusta.
  Varhaiskasvatuksen palvelunumero: 02 623 4350; arkisin klo 9-11
  Varhaiskasvatuksen s-posti: varhaiskasvatus@pori.fi