Kuntalaisaloite

Kunnan jäsenillä (asukas, yhteisö jne.) on kuntalain mukaan oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Mikä kuntalaisaloite?

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota.

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet.

Tavallisen kuntalaisaloitteen lisäksi kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämiseksi. Aloitteen allekirjoittajaksi on koottava vähintään 4 % kaupungin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Aloitteet voi tehdä kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Miten voin seurata Porin kuntalaisaloitteita?

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt Poria koskevat uusimmat aloitteet näkyvät tämän sivun alareunassa. Pääset tutustumaan kaikkiin Poriin tehtyihin aloitteisiin tästä linkistä. Jos aloitteen tekijä kerää osallistujia, aloitetta voi kannattaa osallistumalla siihen.

Palvelussa voi seurata Porin lisäksi muihinkin kuntiin jätettyjä kuntalaisaloitteita.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi:ssä tai toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Oikeusministeriön hallinnoimassa kuntalaisaloite.fi-palvelussa löytyy kattavat ohjeet aloitteen tekemiseen.

Vaihtoehtoisesti kaupungin kirjaamoon voi toimittaa sähköpostitse, postitse tai paikan päälle vapaamuotoisen ja allekirjoitetun kuntalaisaloitteen liitteineen. Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista. Kirjaamon yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät täältä.

Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, sähköpostiin ei pidä kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteen etenemistä voit tiedustella kirjaamosta.

Kuka voi tehdä kuntalaisaloitteen?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.