Osallisuustyö Porissa

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin. Osallisuudessa henkilöstön asiantuntemuksen rinnalle nostetaan asukkaiden ja yhteisöjen asiantuntemus.

Poria halutaan kehittää yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien, kuten yritysten ja yhteisöjen, kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat saavat tietoa kaupungin asioista ja pääsevät vaikuttamaan niihin niin suunnittelu-, päätöksenteko- kuin toteutusvaiheissa. Tärkeimpänä osallisuustyön työkaluna on yhdessä asukkaiden kanssa luotu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, joka on esitelty alempana.

Osallisuus – miksi ja miten?

Jo kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumismahdollisuuksista. Lisäksi Porin oma strategia ja valtuustosopimus alleviivaavat vuoropuhelun merkitystä ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä kaikissa ikäryhmissä. Emme kuitenkaan tee osallisuutta siksi, että se on velvollisuus. Teemme töitä osallistavasti siksi, että vain kuuntelemalla ja yhdessä tekemällä voimme saavuttaa niitä asioita, joita asukkaat, yritykset ja yhteisöt haluavat. Yksinkertaisesti: yhdessä pääsemme parempiin lopputuloksiin.

Porissa osallisuus kuuluu kaupungin jokaisen työntekijän työnkuvaan. Olipa työtehtävä mikä tahansa, osallistava toimintatapa auttaa tekemään työn entistä paremmin asukkaita palvellen. Lisäksi kaupungilla toimii kaksi osallisuusasiantuntijaa. Heidän tehtävänään on mm. valmentaa ja tukea työntekijöitä osallisuusasioissa, vastata osallisuusprojekteista sekä koordinoida ja kehittää kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien osallistamista.

Osallisuus vaatii paitsi kaupungin, myös kuntalaisten panosta. Jokainen porilainen on kaupunkinsa asiantuntija. Siksi haluamme kuulla juuri sinun mielipiteesi tai ideasi, olit sitten aktiivinen vaikuttaja tai satunnainen palautteen antaja. Käytännössä osallisuus näkyy kaupunkilaisille mm. kyselyinä, asukasiltoina ja muina osallistavina tapahtumina sekä mahdollisuuksina antaa ideoita kaupungin toimintaan. Tietoja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on koottu tälle sivulle.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa kuvataan, miten Porissa edistetään osallisuutta ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Työntekijälle ja päättäjälle se on ohjenuora, työkalu ja muistikirja, asukkaalle väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista ja arvioida tavoitteiden toteutumista. Samalla malli on lupaus siitä, että kaupunkilaiset ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan. Mallissa huomioidaan myös yhdistysten, neuvostojen ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Osallistaminen Porissa -periaatteet:

  1. Yhteensovittaminen – osallistaminen on automaattinen osa kaupungin sisäisiä prosesseja eli tapa ajatella ja toimia.
  2. Läpinäkyvyys – se mitä osallistamisella tavoitellaan, mihin pyritään ja mihin suuntaan edetään, on kaikille avointa ja selkeää.
  3. Vastuullisuus – osallistaminen on tietoista suunnittelu- ja päätäntävallan siirtoa palveluiden käyttäjille.
  4. Kehittäminen – osallistaminen on rohkeutta luopua täydestä kontrollista: mahdollisuus aidosti kiinnostaviin, uusiin asioihin edellyttää epäonnistumisen kulttuuria ja sitä, ettei pelkää riskejä.
  5. Toimintamahdollisuudet – osallistaminen on ketterää ja osallistamisen keinot muuttuvat kuntalaisten tarpeiden mukana jatkuvasti oikeaan suuntaan.