Poikkeaminen

Poikkeaminen MRL 171 §, 175 §

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamishakemuksen tueksi on aina esitettävä erityinen syy. Vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.


Suunnittelutarveratkaisu MRL 16 §, 137 §

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka asutuksen tiheyden tai yleiskaavassa olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisumenettelyä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen.


Poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen ja neuvonta

Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisella lomakkeella:

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Selvitys kiinteistön omistus- ja hallintaoikeudesta mikäli hakijana on muu kuin lainhuutorekisteriin kirjattu henkilö, yhtiö tai yritys (esim. kauppakirja, vuokrasopimus, kiinteistökaupan esisopimus)
 • Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana yhtiö tai yritys)
 • Naapurikiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuuleminen, joka kirjataan sekä hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla olevaan naapurinkuulemisosioon että asemapiirrokseen. Tarvittaessa kunta voi suorittaa kuulemisen, jolloin perittävä maksu on 70 € naapuria kohti.
 • Virallinen karttaote hakemuksen kohteena olevasta kiinteistöstä (tilataan Palvelupiste  Porinasta)
 • Asemapiirros, johon on kirjattu naapurien kuuleminen (mittakaava 1:200 tai 1:500, isot rakennuspaikat 1:1000)
Rakentamista


Hakemus osoitetaan Porin kaupunkisuunnittelulle ja toimitetaan osoitteeseen:

 • Porin kaupungin kirjaamo
  PL 121 (käyntiosoite Yrjönkatu 6B, 2.krs)
  28100 Pori

Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jonka aikana on haettava rakennuslupaa. Porin kaupunki käsittelee poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut yleensä noin 1-3 kuukaudessa.
 

Neuvontaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta ja hakemusmenettelystä antavat:

 • Porin kaupunkisuunnittelu
  Lammi Hannu, kaavoitusinsinööri, 044 701 1605 
 • Ympäristövirasto, rakennusvalvonta
  Valtakatu 11, 28100 Pori