Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina ovat Isomäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto sekä Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.
 

TAMMEN TILAN METSIENHOITO-OHJELMA 2019-2069

Porin kaupunki on laatinut omistamalleen Tammen alueelle metsienhoito-ohjelman vuosille 2019-2069. Tammen alue sijaitsee Ulvilan Kullaalla, Joutsijärven ympäristössä. Kaupunki omistaa alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Porin kaupungin tekninen lautakunta päätti Tammen tilan metsienhoito-ohjelman työryhmän perustamisesta kesällä 2018, ja hoito-ohjelman laadinta saatiin päätökseen loppuvuodesta 2019.

Hoito-ohjelman suunnittelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2019 kysely, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä Joutsijärven alueesta, retkeilyreiteistä sekä Tammen metsienhoidosta. Kysely, sekä kyselyyn saatujen vastausten pohjalta laadittu yhteenveto ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Metsienhoito-ohjelman työstämistä jatkettiin vuoden 2019 aikana arvioimalla muun muassa eri hoitovaihtoehtojen vaikutusta puuston määrään, talouteen ja hiilinieluun.

Tammen tilan metsien kehittymisestä esitettiin kolme erilaista laskelmaa: talouspainotteinen, retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen sekä suojelupainotteinen skenaario. Skenaarioiden laskemisesta vastasi Tapio Palvelut Oy. Porin kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 Tammen tilan metsienhoito-ohjelman vuosille 2019-2069. Toteutettavaksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttöön painottuva hoito-ohjelma.

Valittu ohjelma on esitelty alla olevassa linkissä sivuilla 19-27 otsikon ”Laskelma 2: Retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen metsänhoito” alla.  Laskelmassa esitetyt hakkuiden määrien maksimiluvut eivät ole tavoitelukuja, vaan valittu ohjelma sallii tavoitteista riippuvan vaihteluvälin nollan ja enimmäisluvun välillä.

Aiheeseen liittyvät tiedotteet

Joutsijärven Tammen alueen metsienhoidosta toteutetaan kysely

Tammen alueen metsienhoito-ohjelman suunnittelutyö jatkuu – kyselyn tulokset apuna työssä

Joutsijärven Tammen alueen metsien hoitoa lähdetään toteuttamaan retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteisesti

 

Metsätyökohteet talvikaudella 2021

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 hyväksynyt seuraavat taajamametsien hakkuukohteet vuonna 2021:

Ruosniemi

Mansikkapaikka
mankikkapaikka

Puusto vaatii hoitoa: yksittäisten vanhojen, mahdollisesti lahovikaisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poisto tonttien reunoilta.

Mansikkakujan takana olevan metsikön siistiminen. Alueella on jo kaatuneita, kaatumassa olevia ja muuten huonokuntoista puustoa. Kohteesta on tullut useita yhteydenottoja asukkailta.

Alueen pinta-ala noin 1,5 ha.

Kohde kartalla

Metsämaa

teemuluodonpuisto
Teemuluodonpuisto

Puuston hoitoharvennus, jossa keskitytään huonokuntoisten, mahdollisesti lahovikaisten puiden poistoon. Tällä pyrimme ennaltaehkäisemään mahdollisia myrskytuhoja. Puuston poistuma on noin 1/3 nykyisestä. Tavoitteena valoisa ja turvallinen lähimetsä.

Pinta-ala noin 1 ha.

Kohde kartalla

Kirrinsanta

kirrinsanta

Puuston myynti pystykaupalla teollisuustonteilta. Hakkuualueen pinta-ala yhteensä noin 7 ha ja poistuvan puuston määrä noin 750 m3.

Kohde kartalla

 

Lisätiedot yllämainituista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

Överbynmäki

overbynmaki

Poistetaan isoimmat ja kaatumisherkimmät kuuset. Poimintahakkuu 3,5 ha. 
Poistuma noin 50 m3.
Kokonaispinta-ala 3,5 ha.

Kohde kartalla

Lisätiedot tästä kohteeesta:

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi

 

Metsätyökohteet talvikaudella 2019-2020 (jatkuvat vuonna 2021)

Porin metsän kohteet syksy-talvikaudella 2019-20 (2020-21)

Hoitotoimenpiteet perustuvat Porin metsän monitavoitteinen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelmaan (Nella Mikkola & Heli Nukki, toim. Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006. Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006). Porin metsän julkaisut

Kohde kartalla

Porin metsä kohteet 2019-20

Kuvio nro 169

Reunavyöhykkeen suoja- ja virkistysmetsää, pinta-ala 2,7 ha. Kasvupaikka on kulttuurivaikutteinen lehtomainen kangas, jolla kasvaa 85-vuotias kuusivaltainen metsä. Kasvillisuutta mm. käenkaali, mesiangervo ja ojakellukka.

Tavoitteena maisemallisesti näyttävä ja järeä kuusivaltainen sekametsä. Kuviolle tehdään erikoishakkuu, jossa poistetaan yksittäisiä vanhoja kuusia ja luodaan valoaukkoja nuorille puille, varsinkin rauduskoivuille. Tien ja polkujen reunat säilytetään avoimina ja näyttäviä maisemapuita, esim. mäntyjä tuodaan esille polun varrelta.

Kuvio nro 200

Korpivyöhykkeen virkistys- ja ulkoilumetsää, pinta-ala 3,8 ha. Kasvupaikka on tuore kangas, jolla kasvaa 70-vuotias sekametsä. Puusto on pääosin hieskoivua sekä mäntyä, joiden seassa kasvaa yksitäisiä nuoria haapoja. Kasvillisuutta mm. mustikka, oravanmarja ja metsätähti.

Tavoitteena eri-ikäisrakenteinen lehtipuuvaltainen metsä haaparyhmineen. Metsä uudistetaan pienaukoin, suositaan lehtipuuta ja säästetään haavat. Aukkojen annetaan taimettua luontaisesti.

Kuvio nro 217

Reunavyöhykkeen ulkoilu- ja virkistysmetsää, pinta-ala 2,2 ha. Kasvupaikka on tuore kangas, jolla kasvaa 80-vuotias mäntyvaltainen sekametsä. Kasvillisuutta mm. mustikka, metsätähti ja oravanmarja.

Tavoitteena lehtipuuvaltainen sekametsä. Linnustolle arvokkaan järeän lehtipuuston säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden ja lahopuun määrän lisääminen. Harvennetaan kevyesti poistamalla mäntyjä ja suosimalla lehtipuita. Haavat ja muut kolopuut säästetään. Muutamia yksittäisiä kaadettuja maapuita jätetään muodostamaan järeää maalahopuuta.

Kuvio nro 218

Korpivyöhykkeen ulkoilu- ja virkistysmetsää, pinta-ala 0,3 ha. Kasvupaikka on tuore kangas, jolla kasvaa 50-vuotias mäntymetsä. Kasvillisuutta mm. mustikka, metsätähti ja oravanmarja.

Tavoitteena on terve ja hyväkuntoinen mäntymetsä. Hoitotoimenpiteenä tehdään ensiharvennus.

Kuvio nro 214

Reunavyöhykkeen suoja- ja virkistysmetsää, pinta-ala 0,7 ha. Kasvupaikka on lehtomainen kangas, jolla kasvaa tiheä 85-vuotias kuusivaltainen metsä. Ylispuina kasvaa muutamia järeitä 130-vuotiaita mäntyjä. Kasvillisuutta mm. käenkaali, metsäalvejuuri ja metsäimarre.

Tavoitteena saada valoisa kuusikko ja turvallisuuden lisääminen. Kuviolle tehdään harvennushakkuu, jossa säästetään isot männyt.

Kuvio nro 125

Porin_metsa_125

Harvennushakkuu, jonka tavoitteena terve ja hyväkuntoinen männikkö.

Kohde kartalla

 

 

Kuvio nrot 149 ja 158

Porin_metsa_149_158

Kuviolla 149 männikkö siemenpuuasennossa ja alla vireä taimikko, pinta-ala 3,1 ha. Hakkuussa poistetaan ylispuut.

Kuviolla 158 (pinta-ala 4.3 ha) tehdään erikoishakkuu, jolla tähdätään puuston järeytymiseen ja rikotaan tasaikäinen metsikkörakenne. Pienaukoin avataan tilaa uudelle puusukupolvelle.

Kohteet kartalla

 

Kyläsaari - Metsäkulma

Metsakulmantie

Harvennushakkuu 3 ha:n alalta.

Kohde kartalla

 

 

Kalaholma

Liperinpuisto

Liperinpuisto

Poistetaan isot heikkokuntoiset puut tonttien rajojen läheltä.

Kohde kartalla


Noormarkku

Noormarkun alueella tehdään asuinalueiden läheisissä metsäkohteissa pienpuuston harvennusta.

Palstakallio

Palstakallio

Kohde kartalla

 

 

 

 

Mäntylä

Mantula

Talojen välistä poistetaan suuria kuusia.

Kohde kartalla

 

 

Lisätiedot ylläolevista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

Lisätietoja

Taajamametsien hoito, puun myynti ja metsätyökohteet

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Talousmetsät

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi