Yyterinniemen osayleiskaava

Porin Yyterinniemelle ja sitä ympäröivillä Kokemäenjoen suistoalueelle ja Preiviikinlahdelle ranta-alueineen laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa Meri-Porin osayleiskaavan 1999 ja Natura-alueiden osalta Porin yleiskaavan 1984. Alueen koko on noin 150 km², josta maata noin 90 km².
Kaava vireillä

Työssä laaditaan Yyterinniemen oikeusvaikutteinen yleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Meri-Porissa, käsittäen Yyterinniemen maa-alueen kantakaupungista länteen. Alue on noin 15 km pitkä ja 12 km leveä. Suunnittelualuetta ympäröivät vesialueet Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston rantoineen. Maa-alueita on 88,7 km² ja vesialueita 59,6 km².

Kaavan tavoitteet

Meri-Porin osayleiskaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita ja uusia käyttötarpeita. Natura-alueiden osalta muutetaan Porin yleiskaavan 1984 jäljelle jääneet osa-alueet tulevaisuuden käyttötarpeita ja luonnonsuojelutavoitteita vastaavaksi. Sekä Preiviikinlahden, että Kokemäenjoen suiston alustavien Natura-alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaan tärkeimpiä hoidon ja käytön tavoitteita on luonnon monimuotoisuuden, arvokkaiden luontotyyppien ja elinympäristöjen säilyttäminen, suiston linnustollisten arvojen vaaliminen, sekä alueiden käyttömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen. 

Osayleiskaavalle asetetut tavoitteet tarkentuvat suunnittelun kuluessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarkennusten edellyttämällä tavalla. Selvitystarpeiden täsmentymisen mukaan laaditaan työohjelma.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Yyterinniemen tulevaisuus, vireilletulevan osayleiskaavatyön esittely 28.11.2012.
  • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.5.2013.
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.5.-7.6.2013.
  • Yyterinniemen tulevaisuus - yleisötilaisuus oli 6.5.2013.
  • Asukkaille ja yrityksille järjestettiin kysely 3.5.-18.8.2013 Yyterinniemen kehittämisestä. Tuloksia hyödynnetään alueen osayleiskaavatyössä.
  • Yleisötilaisuus 27.5.2014 (katso muistio Lisätietoa-kohdasta).

Osallistuminen

Yyterinniemen osayleiskaavatyö

Millaisen Yyterinniemen sinä haluat -internetkyselyn tulokset

Porin Yyterinniemen alueella käynnissä olevan osayleiskaavatyön yhteydessä kerättiin asukkailta, yrityksiltä ja toimijoilta ideoita ja näkemyksiä Yyterinniemen kehittämiseksi. Karttapohjainen kysely oli avoinna 3.5.–18.8.2013 välisenä aikana Porin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla. Kyselyn kohdealue oli Yyterinniemen yleiskaavan alue, joka rajoittuu koillisessa pohjoismaiden suurimpaan jokisuistoon, Kokemäenjoensuistoon ja lounaassa Yyterin dyynialueeseen sekä Preiviikinlahteen. 

Yyterinniemen kysely oli yksi ympäristöministeriön Harava-hankkeen piloteista. Pilotin avulla kehitettiin kyselypalvelua, joka valmistui kokonaisuudessaan kesällä 2013. Haravan tarkoituksena on toimia myös jatkossa karttapohjaisena ideointi- ja palautekanavana, joka helpottaa asukkaiden näkemysten huomiointia lähiympäristön kehittämisessä.

Yyterinniemen kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 161. Vastaajat merkitsivät kartalle lähes 1 600 kohdepistettä ja reittiviivaa. Vastaajat saivat vastata haluamiinsa kysymyksiin. Noin puolet vastaajista kertoi taustatietoja itsestään. Heistä lähes 80 prosenttia asui kyselyn kohdealueella ja loput 20 prosenttia muualla Porissa.

Katso kyselyn tulokset Lisätietoa-kohdasta.

Ajankohtaista

Asemakaavoitus alueella

Yyterinniemen alueella on vireillä useita asemakaavakohteita. Asemakaavoitus etenee yhdessä osayleiskaavan valmistelun kanssa. Vireillä tai vireille tulevia kohteita ovat: Mäntyluodon satama-alueen osa, Levo, Sepänmäki, Yyteri, UPM lomakylän ranta-asemakaava, Heikkilänmäki, Kyläsaaren pohjoisosa, Kaanaan laajennus.