Pieni silta ja pitkospuut metsässä

Harjunsuon ennallistamistoimet käynnistyvät syyskuussa

Porin kaupunki aloittaa Kokemäellä sijaitsevan Harjunsuon luonnonsuojelualueen vesitalouden ennallistamisen toimenpiteet syyskuussa. Ennallistaminen tehdään suo-ojia täyttämällä ja patoamalla. Tavoitteena on parantaa suon vesitaloutta ja säilyttää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Pieni silta ja pitkospuut metsässä

Urakka käynnistyy syyskuun puolessa välissä puuston poistolla. Ennallistamistyö tehdään 13 kohdassa rakentamalla pintapatoja ja täyttämällä suo-ojia. Raivausala, raivattavat linjat ja ajoura merkitään maastoon ennen työn aloittamista ja työkoneen reitti pyritään toteuttamaan säästettävää puustoa vältellen. Toimenpiteiden myötä ennallistuvan alueen pinta-ala on yli 70 hehtaaria. Hankkeeseen on saatu Kunta- ja Järjestö-Helmi -erityisavustusta valtiolta.

Harjusuon vesitalouden palauttaminen parantaa suokasvien ja suoympäristössä elävien hyönteisten elinolosuhteita ja edistää niiden säilymistä pitkälläkin aikavälillä. Suolla pesii muun muassa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä kuovi sekä elinvoimaiset kapustarinta ja töyhtöhyyppä. Kalasääski on pesinyt suolla säännöllisesti jo 17 vuotta. Muuttoaikoina suolla ja sen lähipelloilla levähtää maakunnallisesti merkittävä määrä hanhia ja kurkia.

Ennallistamisen tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta, säilyttää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesiensuojelua. Ojien täytöllä ja pintapadoilla pyritään pysäyttämään suon kuivuminen ja turvataan rahkasammaleen kasvu. Näin suon hiilivarastona toimivan turpeen kokonaismäärä saadaan kasvamaan. Hiilivaraston kasvu hidastaa ilmastonmuutosta ja veden pintaa nostamalla estetään myös turpeen lahoamista ja hiilen vapautumista. Myös Kokemäenjoen vesistöön päätyvän humuksen ja ravinteiden kulkeutuminen ojien kautta vähenee hankkeen myötä.