Havainnekuva Pihlavan puistotorista. Keskellä aukio, jonka ylä- ja alapuolella sekä sivulla paljon puita ja vihreää. Alareuna Pihlavantie, oikealla Harry Gullichsenintie.

Pihlavan torialueen yleissuunnitelma teknisen lautakunnan käsittelyyn

Porin kaupunki on valmistellut yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa Pihlavan puistotori -nimisen yleissuunnitelman. Lähiöohjelma 2020–2022:n tuella rahoitetun yleissuunnitelman lähtökohtana on toiminut monipuolisesti erilaisia käyttäjiä eri aikoina palvelevan viihtyisän ja puistomaisen julkisen tilan luominen Pihlavaan. Tekninen lautakunta käsittelee yleissuunnitelmaa kokouksessaan tiistaina 30. toukokuuta.

Havainnekuva Pihlavan puistotorista. Keskellä aukio, jonka ylä- ja alapuolella sekä sivulla paljon puita ja vihreää. Alareuna Pihlavantie, oikealla Harry Gullichsenintie.

Pihlavan torialueen yleissuunnitelman laatiminen tuli ajankohtaisesti Ympäristöministeriön koordinoiman ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoittaman Lähiöohjelma 2020–2022:n myötä. Yleissuunnitelma rahoitettiin kokonaisuudessaan ohjelman tuella. Pihlavaan kohdistuneen lähiöhankkeen Ympäristöministeriön strategian mukaisia tavoitteita olivat muun muassa turvallisuuden lisääminen sekä segregaatiokehityksen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen asuinalueen viihtyisyyttä ja mainetta parantamalla.

– Hankkeen alussa toteutettujen asukastilaisuuksien ja osallisuustoimien kautta kävi ilmi, että Pihlavan keskusta-alueen rakennetun ympäristön kunnon ja viihtyisyyden kehittäminen olisi oikea reitti strategian mukaisten päämäärien saavuttamiseksi. Tehokkaimmaksi ja lähiöohjelman resurssein saavutettavissa olleeksi keinoksi nähtiin Pihlavan torialueen suunnittelu ja erilaisten Pihlavaa koskevien toiveiden keskittäminen tähän suunnitelmaan, kertoo hankekoordinaattori Niilo Rinne.

Yleissuunnitelma tilattiin teknisen toimialan puitesopimuksen 2019–2021 mukaisesti Sitowise Oy:ltä ja suunnittelua koordinoi Lähiöohjelma 2020–2022:n Porin hankkeiden hankekoordinaattori. Suunnittelun ohjausryhmään kuului hankekoordinaattorin lisäksi edustajia Sitowiselta sekä Porin kaupungin infrajohtamisen, infran kunnossapidon ja kaupunkisuunnittelun toimintayksiköistä.

Alueen asukkaita osallistettiin mukaan suunnittelu- ja kehittämistyöhön muun muassa lähtötietokyselyn, osallistavan pop-up-tila Poriksen sekä Pihlavan tori elää ja soi -tapahtuman avulla. Lisäksi kaupunkilaiset pääsivät kommentoimaan yleissuunnitelmaluonnoksia sekä osallistumaan viimeisintä suunnitelmaluonnosta esittelevään hybridimuotoiseen yleisötilaisuuteen. Hybriditilaisuudesta saadun palautteen pohjalta yleissuunnitelma hiottiin suunnittelijoiden ja ohjausryhmän kesken valmiiksi nyt hyväksyttäväksi esitettävään muotoon.

– Osallisuustoimiin panostettiin erityisen paljon, sillä ne olivat myös lähiöohjelman tavoitteiden mukaisia. Ne mahdollistivat Pihlavan mainetta parantavaa myönteistä viestintää sekä osallisuuden kokemuksia esimerkiksi musiikkiesitysten ja yhteisötaiteen muodossa, jatkaa Rinne.

Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin alueen muuttaminen pelkästä torista eri käyttäjäryhmiä eri aikoina palvelevaksi monikäyttöiseksi ja viihtyisäksi puistomaiseksi julkiseksi tilaksi samalla parantaen perinteisten toritoimintojen, kuten kaupankäynnin ja tapahtumien edellytyksiä. Tämä tavoite monipuolistaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta ja uudistaa sen identiteettiä näkyen myös valmiin yleissuunnitelman nimessä ”Pihlavan puistotori”.

Muita suunnittelun yleisiä tavoitteita olivat Pihlavan historian, virkistysreittien ja luontoarvojen esiin nostaminen sekä esteettömyyden, turvallisuuden ja eri ikä- ja käyttäjäryhmien huomioiminen. Historian ja luontoarvojen esiin nostamisen ja puistotorisuunnitelman tueksi tänä vuonna toteutetaan lähiöohjelman resurssein myös Pihlavan virkistysreittien kehittämissuunnitelma, jossa luodaan pitkän aikajänteen suuntaviivat virkistysreittien saavutettavuuden parantamiselle sekä historian ja luontoarvojen nostamiselle vahvemmin osaksi Pihlavan ja koko Yyterinniemen alueen identiteettiä.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä Pihlavan torialueen yleissuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan torstaina 25. toukokuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteinä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa. Yleissuunnitelma viedään kesäkuussa käsittelyyn myös vapaa-ajan lautakuntaan. Varsinaiset rakentamissuunnitelmat laaditaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa.