Kalevan uusi mittausasema_syyskuu2023

Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2023

Porissa katupöly heikensi ilmanlaatua huhtikuussa ja Harjavallassa haasteena ovat edelleen hengitettävien hiukkasten arseenipitoisuudet.

Kalevan uusi mittausasema_syyskuu2023

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa Porin ja Harjavallan kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri valmistuneen mittausraportin mukaan vuoden 2023 merkittävimpiä ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttavia tekijöitä olivat:

Porissa

  • hankala katupölykevät
  • teollisuuden ja energiantuotannon kokonaispäästömäärät laskivat hiukkaspäästöjä lukuun ottamatta edellisvuoteen verrattuna

Harjavallassa

  • Ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus
  • Jatkuvatoimisesti mitatuissa pitoisuuksissa ei ollut raja-arvojen eikä kansallisten ohjearvojen ylityksiä
  • Hengitettävien hiukkasten (PM10) arseenipitoisuuksien tavoitearvojen ylittyminen Kalevassa ja Pirkkalassa
  • Hengitettävien hiukkasten (PM10) nikkelipitoisuuksien tavoitearvojen alittuminen Kalevassa, pitoisuudet olivat matalimmat viimeiseen kahdeksaan vuoteen
  • Rikkidioksidin kokonaispäästömäärä oli matalin kymmeneen vuoteen
  • Kalevan mittausaseman uusiminen ja paikan vaihtaminen

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla komponentilla. Valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisten ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä mitattiin yksi: Porin Paanakedonkadulla hengitettävien hiukkasten PM10 -vuorokausiohjearvo 70 µg/m3 ylittyi huhtikuussa (141 µg/m3). Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyi Porin Paanakedonkadulla kevään katupölykaudella 14 vuorokautena vuonna 2023 (vuonna 2022 myös 14 vrk ja vuonna 2021 15 vrk). Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa.

Valtioneuvoston asetus (113/2017) määrittelee arseenin, kadmiumin ja nikkelin kalenterivuoden tavoitearvot vuosikeskiarvoina laskettuna. Arseenin tavoitearvo (6 ng/m3 vuosikeskiarvona) ylittyi molemmalla Harjavallan mittausasemalla – Kalevassa vuosikeskiarvo oli 10 ng/m3 ja Pirkkalassa 7 ng/m3. Nikkelin tavoitearvo (20 ng/m3 vuosikeskiarvona) alittui Kalevan mittausasemalla ensimmäistä kertaa vuodesta 2016 lähtien, jolloin hiukkaskeräykset aloitettiin standardin SFS-EN 12341 mukaisilla keräimillä. Vuosikeskiarvo oli 17 ng/m3. Arseenin tavoitearvoylitysten syinä olivat pääasiallisesti teollisuuden hajapäästöt, kuten Suurteollisuuspuiston tehdasalueen liikenteen nostattama pöly. Arvio alueen pinta-alasta, jolla mitatut arseenipitoisuudet ylittivät tavoitearvon, on noin 10.2 neliökilometriä. Alueella asuu noin 2100 vakituista asukasta.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2023 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Päästömäärät olivat hiilidioksidin ja hiukkasten osalta edellisvuoden tasolla, rikkidioksidin päästömäärä oli matalin 10 vuoteen ja typen oksidien päästömäärässä oli normaalia vaihtelua. Porissa teollisuuden ja energiantuotannon päästömäärät laskivat hiilidioksidin ja typen oksidien osalta, rikkidioksidipäästöt pysyivät samalla tasolla ja hiukkaspäästöt kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Porissa tärkeimmät päästölähteet olivat Fortum Power and Heat Oy, Porin Prosessivoima Oy, Pori Energia Oy, Boliden Harjavalta Oy sekä liikenne.

Ilmanlaatua arvioidaan myös laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa mm. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Ilmanlaatuindeksin laskennassa ovat mukana pääosin kaikki jatkuvatoimiset mittaukset. Vuonna 2023 ilmanlaatu oli tunti-indekseillä kuvattuna asemakohtaisesti seuraava:

Pori, Paanakedonkatu: hyvä 81 %, tyydyttävä 15 %, välttävä 3 % ja huono 1 %.

Harjavalta, Kaleva: hyvä 89 %, tyydyttävä 10 %, ja välttävä 1 %

Harjavalta, Pirkkala: hyvä 91 % ja tyydyttävä 9 %

Porin ja Harjavallan kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit olivat vuonna 2023 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Neometals Ltd – Novana Oy, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo sekä Venator P&A Finland Oy.

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2023 on julkaistu Porin kaupungin verkkosivuilla: Ilmanlaadun seuranta – Porin kaupunki.