Joutsijärven metsää

Porin kaupungin metsäohjelman laatiminen etenee – osallistamisen tulokset tukena valmistelutyössä

Porissa käynnistettiin keväällä kaikkia kaupungin omistamia metsäalueita koskevan yhteisen metsäohjelman laatiminen. Metsäohjelmassa vahvistetaan pidemmän aikavälin periaatteet ja tavoitteet kaupungin metsien käytölle ja hoidolle. Osana ohjelman valmistelutyötä porilaisille toteutettiin kesällä sähköinen kysely, jonka avulla selvitettiin asukkaiden metsien käyttöä ja mielipiteitä kaupungin metsien hoidosta. Saatuja tuloksia on hyödynnetty kuluneen syksyn aikana metsäohjelman valmistelussa ja tavoitteiden määrittelyssä.

Joutsijärven metsää

– Kesä-heinäkuussa toteutettuun metsäkyselyyn saatiin yhteensä 80 vastausta. Metsäohjelman luonnos tulee asukkaiden kommentoitavaksi seuraavan kerran ensi keväänä, jolloin kaikilla halukkailla on vielä kertaalleen mahdollisuus antaa palautetta ohjelman valmistelusta, kertoo piiripuutarhuri Kari Torniainen Porin kaupungilta.

Kyselyyn vastanneista lähes 70 prosenttia liikkui kaupungin metsissä päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Metsissä vietettiin aikaa monipuolisesti muun muassa ulkoillen ja retkeillen, luontoa havainnoiden, marjastaen ja sienestäen sekä urheillen. Kyselyyn saaduissa vastauksissa painottuivat erityisesti hiilivarastojen kasvu, metsien suojelun lisääminen, maisema-arvot sekä monimuotoisuuden turvaaminen kaupungin metsissä.

Tyytyväisyys kaupungin taajamametsien hoitoon jakoi vastaajat kahtia, kun sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä vastaajia oli saman verran. Taajamien ulkopuolisten metsien hoidon osalta tyytymättömiä vastaajia oli hieman tyytyväisiä enemmän. Sekä taajamametsissä että taajamien ulkopuolisissa metsissä ja niiden hoidossa tärkeimmiksi elementeiksi nousivat metsäluonnon suojelu ja luontoarvojen parantaminen, maisema-arvojen vaaliminen ja kehittäminen sekä hyvät mahdollisuudet monipuoliseen virkistyskäyttöön.

Metsistä ja metsienhoidosta tiedottamiseen tyytymättömiä oli 55 prosenttia vastaajista. Osa asukkaista koki tiedon löytämisen haasteelliseksi ja parannusta toivottiin muun muassa palautteen antamisen helppouteen ja verkkosivujen sisältöön. Enemmistö vastaajista toivoi myös kaupungin metsissä tehtävistä hakkuista ja muista toimenpiteistä lisää tiedottamista.

Lisäksi kyselystä kävi ilmi, että yli 60 prosenttia vastaajista piti metsätuhoriskien hallintaa tärkeänä. Suurin osa vastaajista ei pitänyt taajamametsistä saatavia puunmyyntituloja tärkeinä, mutta lähes 50 prosenttia hyväksyi taajamien ulkopuolisten metsien taloudellisen hyödyntämisen.

Työ jatkuu metsälaskennoilla ja lopullisen metsäohjelmaluonnoksen koostamisella

Metsäohjelman valmistelua varten palautetta kerättiin asukkaille toteutetun kyselyn lisäksi myös Porin valtuustoryhmiltä. Saatuja palautteita hyödynnettiin lokakuussa järjestetyssä metsäohjelmaa valmistelevassa työpajassa, jossa metsien hoidon ja käytön alustavia strategisia tavoitteita määriteltiin yhdessä kaupungin toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Metsäohjelman valmistelun seuraavissa vaiheissa suunnittelun tueksi suoritetaan laskentoja, jotka kertovat metsävarojen ja niiden hiilitaseen kehityksestä. Laskennat tuottavat vaihtoehtoisia toimenpide-ehdotuksia siihen, miten kaupungin metsienhoidon erilaiset tavoitteet voidaan sovittaa yhteen. Kaupungin metsävarojen käytössä korostuu monitavoitteisuus, sillä kaupunki on sitoutunut muun muassa ilmastotavoitteisiin ja luontokadon ehkäisemiseen. Kestävän metsänhoidon mukaisen metsäohjelman laatiminen on myös yksi kaupunginhallituksen lokakuussa hyväksymän resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan toimenpiteistä. Lisäksi on tärkeää, että metsien käyttäjien, kuten asukkaiden ja sidosryhmien näkemykset, tuodaan osaksi ohjelmaa.

Asukkaat ja sidosryhmät pääsevät osallistumaan metsäohjelman laatimisprosessiin seuraavan kerran keväällä 2024, kun ohjelman luonnos julkaistaan kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Kokonaisuudessaan metsäohjelman arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Valmistumisen jälkeen ohjelma viedään päätöksentekoon tekniseen lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle.

Porissa on vuosien saatossa laadittu osittaisia metsäohjelmia pienemmille alueille, mutta kaikkia kaupungin omistamia metsäalueita koskeva yhteinen metsäohjelma tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Metsäohjelmaa laaditaan yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja riippumattomia metsäalan asiantuntijapalveluita tuottavan Tapio Oy:n kanssa.