palavia puita uunissa

Porissa aloitettiin puun pienpolton aiheuttamien PAH-pitoisuuksien mittaukset

Porissa aloitettiin 19. helmikuuta 2024 vuoden kestävät mittaukset paikallisten PAH-pitoisuuksien selvittämiseksi ja aiempien mallinnustulosten tueksi. Samassa yhteydessä mitataan myös pienhiukkaspitoisuuksia. Mittaukset tehdään tiiviisti asutulla Uudenkoiviston pientaloalueella, jossa on monen muun vastaavan alueen tavoin paljon puun pienpolttoa. Mittauksista ei aiheudu haittaa alueen asukkaille.

palavia puita uunissa

Porin kaupunki teetti vuonna 2021 yhdessä alueen suurimpien energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten sekä Porin Satama Oy:n kanssa Ilmanlaatuselvityksen, jossa selvitettiin laskennallisten mallinnusten avulla eri päästölähteiden vaikutusta ilmanlaatuun. Ilmanlaatuselvityksellä saatiin kokonaiskuva ilmanlaatutilanteesta eri osissa kaupunkialuetta. Samalla saatiin tietoa niiltä alueilta ja niistä ilman epäpuhtauksista, joita Porissa ei seurata ilmanlaadun jatkuvatoimisten mittausten avulla. Esimerkiksi kotitalouksien puunpolton vaikutuksia ei Porissa ole aiemmin selvitetty.

Ns. PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) syntyy muun muassa energiantuotannossa, liikenteessä (dieselmoottorit), kotitalouksien puunpoltossa (pääasiassa kiukaat ja takat) ja jätteenpoltossa. PAH-yhdisteisiin kuuluva bentso(a)pyreeni on hiilivety, joka kiinnittyy palamisessa syntyviin pienhiukkasiin. PAH-yhdisteet lisäävät erityisesti keuhkosyöpään sairastumisen riskiä. Bentso(a)pyreenipitoisuuksille säädetyn EU:n tavoitearvon (1 ng/m³ vuosikeskiarvona) ylittäviä pitoisuuksia esiintyy Suomessa tyypillisesti sellaisilla pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta ja erityisesti talvisin. Myös Porissa suurimpien tavoitearvon ylittävien tai sitä lähellä olevien pitoisuuksien arvioidaan mallilaskelmien mukaan esiintyvän usealla tiiviisti asutulla pientaloalueella.

– Kuten mallilaskelmat jo osoittivat, ulkoilman PAH-pitoisuuksien mittaamiselle on tarvetta myös Porissa. Pienhiukkaspitoisuuksia on mitattu jo pitkään Paanakedonkadun mittausasemalla, mutta nyt meillä on mahdollisuus mitata pitoisuuksia myös keskellä pientaloaluetta, jolloin saamme hyvää vertailudataa.  Vuoden mittausjakson jälkeen saatujen pitoisuustulosten perusteella pystymme lisäksi arvioimaan mahdollisten jatkomittausten tarpeet, kertoo mittausinsinööri Jari Lagerroos.

Samaan aikaan kun päästöt teollisuudesta, energialaitoksista ja liikenteestä ovat laskeneet, on puun pienpolton suhteellinen merkitys ilmansaasteiden lähteenä lisääntynyt. Kun puu palaa epätäydellisesti, hiukkasia ja PAH-yhdisteitä voi päästä ilmaan monikertaisesti enemmän kuin hyvin onnistuneessa poltossa.

Polta oikein – vähennät haittoja ja päästöjä

Yleisimpiä puunpoltosta aiheutuvia terveyshaittoja ovat ärsytysoireet ja lievät hengityselinoireet, kuten kurkun ja silmien kutina, nuha ja yskä. Runsaasta pientalojen puulämmityksestä aiheutuvat pienhiukkaset ilmassa voivat THL:n mukaan lisätä pikkulasten hengityselinoireita ja -infektioita sekä aiheuttaa oireita sydän- ja hengityssairaille. Pitkäaikainen altistuminen puunpolton savuille lisää myös riskiä sairastua kroonisiin sydän- ja hengityssairauksiin.

– Porin ympäristövalvonta valvoo ulkona havaittua savuhaittaa ja terveysvalvonta rakennuksen sisällä havaittua savuhaittaa. Mahdollisesta savuhaitasta voi ilmoittaa Porin kaupungin internetsivuilta löytyvällä sähköisellä. Savuhaittailmoituksia tulee muutamia vuodessa ja tämä voi johtua osittain siitä, että puun pienpoltolla on hyvin vahva historia ja perinne Suomessa. Ongelmia voi kuitenkin syntyä varsinkin tiiviisti asutuilla alueilla, kertovat vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht ja terveystarkastaja Meri Koskinen.

Savuhaitan ilmoittaminen tapahtuu Ilmoita ympäristöhaitasta -lomakkeella.

– Savuhaittaa voi ilmetä riippuen tulisijan kunnosta ja rakenteesta, väärästä sytytystavasta, huonolaatuisen tai märän puun poltosta, kitupoltosta ja erityisesti jätteiden poltosta. Jätteiden poltto kotitalouksissa on kielletty jätelaissa ja Porin seudun jätehuoltomääräyksissä, Albrecht ja Koskinen muistuttavat.

Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Tärkeintä on, että poltat vain kuivaa ja puhdasta puuta hyvällä vedolla tulisijan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisää tietoa löytää esimerkiksi Hengitysliiton sivustolta Polta puuta puhtaasti – Hengitysliitto.