Jokikeskuksen 2. vaiheen havainnekuva. Kuva WSP Finland Oy.

Törmäpääskyjen pesintä jokikeskuksen työmaalla on päättynyt – yli 30 poikasta lähti lentoon

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen työmaalta Etelärannasta löydettiin kesäkuun alussa uhanalaisten törmäpääskyjen pesäkoloja. Törmäpääskyjen pesintä on nyt päättynyt ja kaikki poikaset ovat lentäneet pesistä. Nykyiset pesäkolot korvataan jatkossa uusilla pesälaatikoilla. Pesinnän päätyttyä Jokikeskuksen rakennustöitä päästään jatkamaan normaalisti, mutta hankkeen aikataulu tulee todennäköisesti viivästymään.

Jokikeskuksen 2. vaiheen havainnekuva. Kuva WSP Finland Oy.

Porin kaupunki haki kesäkuussa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeuslupaa törmäpääskyjen pesien poistamiseksi pesinnän päätyttyä. ELY-keskuksen 30. kesäkuuta 2023 myöntämässä lupapäätöksessä todettiin, että ”Törmäpääsky on laji, joka lähtökohtaisesti voi käyttää samoja pesäkoloja vuosittain. Pesimäkauden jälkeen poistettavat pesät ovat kuluvana vuonna rakennettuja eikä niitä voi arvioida toistuvasti käytetyiksi ja siten 70§:n 3 momentin mukaisesti pesimäkauden jälkeen suojelluiksi. Tällaiset pesät voi tässä tapauksessa hävittää ilman poikkeuslupaa pesimäkauden jälkeen.”

Törmäpääskyjen pesinnän etenemistä on seurattu läpi kesän, ja pesät on nyt todettu tarkastuskameralla tehdyillä tarkastuksilla tyhjiksi. Kaikkiaan työmaa-alueella onnistui yhdeksän pesintää. Niistä lähti lentoon 32–36 poikasta, ja ne jättivät pesät viime viikonlopun aikana 29.–30. heinäkuuta. Yhden pesintävaiheessa olevan pesän poistamiseen saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta lupa 28. heinäkuuta 2023. Tässä neljä viikkoa muita pesintöjä myöhäisemmässä pesässä oli kaksi poikasta.

– Vanhojen pesäpaikkojen kohdalle rakennettavaan tukimuuriin on putkitettu 20 uutta pesäkäytävää, joiden takana on oikean kokoinen pesälaatikko. Tämä mahdollistaa törmäpääskyjen pesinnän Jokikeskuksen alueella myös tulevina vuosina, kertoo luonnonsuojeluvalvoja Kimmo Nuotio Porin kaupungilta.

Törmäpääskyjen pesinnän päättymisen myötä Etelärannassa päästään nyt edistämään myös niitä töitä, jotka ovat pesinnän vuoksi olleet keskeytyksissä. Töiden jatkuessa ajankohtaiseksi tulee muun muassa ensimmäisen kasuunin purkaminen. Isoista maamassoista koostuvat kasuunit toimivat Jokikeskuksen työnaikaisina tukirakenteina levittäytyen pitkälle jokeen ja pitäen vesimassat työmaan ulkopuolella. Kasuunien poistuessa Etelärannan maisema alkaa hiljalleen muotoutua lähemmäs lopullista muotoaan.

– Seuraavaksi lähdetään purkamaan teräsponttiseiniä ja tekemään maantäyttöjä vanhan rantamakasiinirakennuksen edustalla. Tämän jälkeen myös ensimmäinen Keski-Porin kirkon päässä sijaitseva kasuuni voidaan purkaa, tiivistää täytöt ja aloittaa pintojen kiveystyöt. Rannan tukimuurista on nyt valmiina noin 70 prosenttia, toteaa Destian työmaapäällikkö Antti Korkeaoja.

Törmäpääskyjen pesinnästä aiheutui Jokikeskuksen työmaalle viivettä ja sen myötä mahdollisesti myös lisäkustannuksia. Tietyt työvaiheet olivat pysähdyksissä noin kahden kuukauden ajan, eikä työmaa pystynyt toimimaan täydellä teholla, vaikka muita töitä saatiinkin pesinnän aikana hyvin eteenpäin.

– Alkuperäisen aikataulun mukaan urakan tuli olla valmis syyskuun puoliväliin mennessä, mutta tähän tavoitteeseen ei todennäköisesti tulla pääsemään. Aikataulua arvioidaan uudelleen syksyn kuluessa ja seuraavien työvaiheiden tarkentuessa, sanoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Jokikeskus luo valmistuessaan alueelle korkeatasoiset puitteet tapahtumien järjestämiselle ja edistää samalla sekä matkailua että porilaisten hyvinvointia. Nyt tehtävällä uudistuksella turvataan myös rantarakenteiden perustusten kestävyys kymmeniksi vuosiksi eteenpäin haastavissakin olosuhteissa sekä parannetaan alueen tulvasuojelua.

Lisätietoja Jokikeskus-hankkeen vaiheista ja etenemisestä löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta pori.fi/jokikeskus.