Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2022

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa Porin ja Harjavallan kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri valmistuneen mittausraportin mukaan Porissa haasteena on edelleen katupöly ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseenipitoisuudet.

Juuri valmistuneen mittausraportin mukaan vuoden 2022 merkittävin ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttava tekijä Porissa oli haastava katupölykevät. Vastaavasti Harjavallassa vaikuttavat tekijät liittyivät jatkuvatoimisiin mittauksiin perustuvissa ilmanlaatuindekseissä näkyvään hyvän ilmanlaadun isoon osuuteen sekä hengitettävien hiukkasten (PM10) arseenipitoisuuksien tavoitearvon ylittymiseen Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla. Lisäksi mittauksissa havaittiin nikkelipitoisuuden tavoitearvon niukka ylittyminen Kalevan mittausasemalla.

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla komponentilla. Rikkidioksidipitoisuudelle annetut tunti- tai vuorokausiraja-arvot eivät myöskään ylittyneet millään Harjavallan ja Porin mittausasemalla. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyi Porin Paanakedonkadulla kevään katupölykaudella 14 vuorokautena vuonna 2022 (vuonna 2021 15 vrk ja vuonna 2020 3 vrk). Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa.

Valtioneuvoston asetus 113/2017 määrittelee ilmassa olevan arseenin, kadmiumin ja nikkelin tavoitearvot laskettuna hengitettävien hiukkasten (PM10) massapitoisuudesta kalenterivuoden keskiarvona. Vuonna 2022 arseenin tavoitearvot ylittyivät Harjavallan Kalevan ja Pirkkalan mittausasemalla, joilla mitatut vuosikeskiarvot (nanogrammaa/kuutiometri) olivat Kaleva 10 ng/m3 ja Pirkkala 7 ng/m3 tavoitearvon ollessa 6 ng/m3. Arseenin lisäksi myös nikkelin tavoitearvo ylittyi Kalevan mittausasemalla. Mitattu vuosikeskiarvo oli 21 ng/m3, kun tavoitearvo on 20 ng/m3. Niukasta ylityksestä huolimatta nikkelin vuosikeskiarvo oli Kalevan mittausasemalla pienin viimeiseen 7 vuoteen. Ylitysten syynä olivat pääasiallisesti teollisuuden hajapäästöt, kuten Suurteollisuuspuiston tehdasalueen liikenteen nostattama pöly. Arvio alueen pinta-alasta, jolla mitatut arseenipitoisuudet ylittivät tavoitearvon, on noin 10.2 neliökilometriä. Alueella asuu noin 2120 vakituista asukasta. Vastaavasti nikkelipitoisuus ylitti tavoitearvon noin 3.8 neliökilometrin alueella, jolla asuu noin 1070 vakituista asukasta.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2022 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Rikkidioksidin, hiukkasten ja hiilidioksidin päästökaupan mukaiset päästömäärät olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vastaavasti typen oksidien päästömäärä kasvoi edellisvuodesta ollen kuitenkin normaalia vuosittaista vaihtelua. Porissa teollisuuden ja energiantuotannon päästömäärät nousivat hieman vuosiin 2020 ja 2021 verrattuna, mutta olivat edelleen maltilliset. Kokonaispäästömäärän nousuun vaikutti pääasiassa Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitoksen siirtyminen tehoreservistä takaisin sähkömarkkinoille loppuvuodesta 2022. Porissa keskeisimmät päästölähteet olivat Fortum Power and Heat Oy, Porin Prosessivoima Oy, Pori Energia Oy, Boliden Harjavalta Oy sekä liikenne.

Ilmanlaatua arvioidaan myös laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa mm. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Ilmanlaatuindeksin laskennassa ovat mukana pääosin kaikki jatkuvatoimiset mittaukset. Vuonna 2022 ilmanlaatu oli tunti-indekseillä kuvattuna asemakohtaisesti seuraava:

  • Pori, Paanakedonkatu: hyvä 81 %, tyydyttävä 15 %, välttävä 3 % ja huono 1 %
  • Harjavalta, Kaleva: hyvä 87 %, tyydyttävä 12 %, ja välttävä 1 %
  • Harjavalta, Pirkkala: hyvä 91 % ja tyydyttävä 9 %

Porin ja Harjavallan kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit olivat vuonna 2022 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo sekä Venator P&A Finland Oy.

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2022 on julkaistu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan verkkosivuilla Ilmanlaadun seuranta – Porin kaupunki. Raportti löytyy linkistä: ilmanlaadun-mittausraportti-2022.pdf (pori.fi). Lisäksi tietoja koko Suomen ilmanlaadusta löytyy Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu