Tulvasuojelussa palataan alimmasta valmiustasosta takaisin tavalliseen arkeen              

Säiden lämpenemisen myötä Poriin kohdistuvan vesistötulvavaaran voidaan arvioida olevan ohi tämän talven osalta, ja patoturvallisuusorganisaatio palaa alimmasta valmiudesta tavanomaiseen arkeen.

Tammikuun puolivälissä Kokemäenjoen vesistöalueen sää lauhtui merkittävästi ja alueella oli runsaita sateita, jotka lisäsivät merkittävästi Kokemäenjoen virtaamaa. Suuren virtaaman ja lauhan sään vuoksi joelle jo saatu jääkansi rikkoutui ja aiheutti jääpadon Luotsinmäenhaaraan. Jääpato aiheutti vedennousua keskustasta ylävirralle. Tilanne rauhoittui, kun jääpato purkautui tammikuun loppupuolella.

Kulunut talvi on ollut kokonaisuudessaan haastava tulvasuojelun kannalta, sillä alkutalvesta menetettyä jääkantta ei saatu enää uudelleen kokonaisuudessaan muodostettua.  Patoturvallisuusorganisaatio on pitänyt yllä valmiuttaan, sillä joen jääkannen puuttuessa joki on ollut altis hyydepadoille. Hyydettä onkin muodostunut joessa aika ajoin runsaasti, mutta talven hyydetilanteet ovat lauenneet sään muuttuessa lauhaksi sulattaen jo muodostuneen hyyteen. Kevättä kohti mentäessä hyydettä on syntynyt vielä yöpakkasten aikaan, mutta voimistunut auringonpaiste on sulattanut öisin muodostuneet hyyteet.

Kevään lumensulamisvedet nostanevat vielä virtaamaa joessa, mutta joen vähäisen jäämäärän tähden Poriin ei ole ennakoitavissa ongelmia. Tarvittaessa patoturvallisuusorganisaatio nostaa valmiuttaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Porin tulvasuojeluhankkeen puitteissa tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet merkittävästi tulvasuojelun tasoa Porissa. Säännöstelyn kehittäminen, keskusta-alueella tehdyt ruoppaukset ja patojen peruskorjaukset ovat osoittautuneet tärkeiksi toimenpiteiksi talvien muuttuessa yhä haastavimmiksi ilmastomuutoksen vaikutuksien myötä.

Patoturvallisuusorganisaation ja kaupungin muiden toimijoiden varautumista tulvatilanteisiin on yhä parannettu maaliskuussa pidetyissä valmiusharjoituksissa. Tulvasuojeluun liittyvät valmiusharjoitukset järjestettiin Kotiseutuharjoituksen Pori-23 ja paikallispuolustusharjoituksen Satakunta 23 harjoitusten yhteydessä, ja niihin osallistui useiden viranomaistahojen lisäksi myös vapaaehtoisjärjestöjä.