Porin kaupungintalo

Porin kaupungin tilinpäätöksen alijäämä odotettua pienempi

Porin kaupungin tulos vuodelta 2021 on 8,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätössiirrot mukaan lukien tilikauden alijäämäksi muodostuu 8,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on 44,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi 20,3 miljoonalla eurolla.

Porin kaupungintalo

Talousarviossa 2021 asetettu alkuperäinen tulostavoite oli 6 miljoonaa euroa alijäämää. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa perusturvalle 3,6 miljoonaa euroa, sivistystoimialalle 2,6 miljoonaa euroa, elinvoima- ja ympäristötoimialalle 0,7 miljoonaa euroa ja toimialoille kohdistamattomiin eriin 2 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Kaikki talousarviomuutokset huomioiden tulostavoite laski vuoden aikana -15,2 miljoonaan euroon. Tilinpäätös toteutui kuitenkin noin 7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. 

Odotettua parempaa tulosta selittävät muun muassa seuraavat asiat:

  • Kaupunginhallituksen osalta lentoliikenteen säästöodotus ylittyi ja lentoliikenteen kustannukset jäivät 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Lisäksi ekosysteemisopimuksien toteuttaminen siirtyi koronatilanteen vuoksi, joten kokonaisuuteen varattu 0,4 miljoonan euron määräraha jäi käyttämättä.
  • Konsernipalvelut alitti talousarvionsa 1,2 miljoonalla eurolla. Säästöä talousarvioon nähden kertyi palveluiden ostoista ja henkilöstömenoista. HR-yksikköön varatut koulutusmäärärahat jäivät koronatilanteen takia merkittäviltä osin käyttämättä, mutta vastaavasti kesken vuoden henkilöstöetuna käyttöön otettu ePassi aiheutti 0,6 miljoonan euron kustannukset, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa.
  • Sivistystoimialan talous toteutui pääosin muutetun talousarvion mukaisena alittaen sen 0,4 miljoonalla eurolla.
  • Elinvoima- ja ympäristötoimiala alitti muutetun talousarvion jopa 2,6 miljoonalla eurolla. Suurin osa alituksesta (1,9 miljoonaa euroa) muodostui suunnittelu- ja kehittämisyksikköön, koska joukkoliikenne sai merkittävästi budjetoimattomia valtionapuja. Lisäksi koronatilanteen aiheuttama lipputuloalenema jäi lopulta odotettua pienemmäksi
  • Tekninen toimiala alitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla lähinnä odotettua paremman tulokertymän vuoksi.
  • Toimialoille kohdistamattomat erät alittivat muutetun talousarvion miljoonalla eurolla johtuen budjetoitua suuremmista osakkeiden ja maa-alueiden myyntivoitoista. Työmarkkinatuen kuntaosuudet kuitenkin ylittivät alkuperäisen talousarvion 2 miljoonalla eurolla.
  • Verotulot olivat yhteensä 342 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla ja lokakuun ennusteen 0,5 miljoonalla eurolla. Kunnallisverotulokertymä jäi talousarviosta 0,9 miljoonaa euroa, mutta yhteisöverokertymä oli jopa 4 miljoonaa euroa talousarviota parempi. 

Perusturvan talous toteutui vielä odotettua heikommin ja se ylitti muutetun talousarvionsa noin 1,8 miljoonalla eurolla erikoissairaanhoidon voimakkaasta kustannuskehityksestä johtuen. Kuitenkin kaupungin tilinpäätöksen valmistuttua Satasairaala ilmoitti 1,4 miljoonan euron hyvityksestä vuoden 2021 erikoissairaanhoidon kuntalaskutukseen, koska lopullinen hinnanalennus jäsenkunnille osoittautui aiemmin toimitettua ennakkotietoa suuremmaksi. Mikäli tieto Satasairaalan oikaisusta olisi saatu ennen tilinpäätöksen valmistumista, olisi perusturvan talousarvioylitykseksi jäänyt 0,4 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut jäivät talousarviosta 0,3 miljoonaa euroa. Porin Satama Oy kykeni tulouttamaan 0,4 miljoonaa budjetoidusta 1,5 miljoonan euron korkotuotosta.

Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 1,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös sisältää valtion avustuksia terveydenhuollon koronakustannusten korvaamiseksi noin 9,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin investointimenot olivat 47,7 miljoonaa euroa. Infrastruktuuri-investointeihin käytettiin 11,3 miljoonaa euroa ja tilainvestointeihin 17,1 miljoonaa euroa. Vähärauman ja Pohjois-Porin monitoimitalojen rakentamisen käynnistymisen siivittämänä investointimenot nousivat vuodesta 2020 yhteensä noin 11,9 miljoonalla eurolla.

Luovutusvoittoja omaisuuden myynnistä kirjattiin 6,7 miljoonaa euroa, mistä pääosa muodostui osakkeiden myynnistä Pori Energia Oy:lle.

Konsernitilinpäätös muodostui 7,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi eli yli 16 miljoonaa euroa kaupungin tulosta paremmaksi. Konsernin tulosta paransi erityisesti Pori Energia konserni, jonka tilikauden tulos oli 17,5 miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma kasvoi yli 50 miljoonalla eurolla ollen nyt noin 1,4 miljardia euroa. Konsernitaseeseen kertynyt ylijäämä on nyt 67,4 miljoonaa euroa eli 808 euroa asukasta kohden.

Konsernin lainakanta kasvoi 20,3 miljoonaa euroa päätyen 588,7 miljoonaan euroon. Laskennallisesti lainaa kaupungin jokaista asukasta kohden on siis 7 035 euroa. Lainakannasta 69 % on kaupungin peruspalvelujen tuottamiseen ja 31 % tytäryhtiöiden liiketoimintaan kohdistuvaa velkaa.

Kaupunginhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 28. maaliskuuta.


Porin kaupungintalo