Kauppatorin suunnittelu

Ilmakuva Porin kauppatorista 2023

Kuva: Tomi Glad

Porin kauppatorin toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmatyötä tehtiin laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työn konsulttina toimi Ramboll Finland Oy. Porin kaupunginhallitus hyväksyi kauppatorin yleissuunnitelman 26.6.2023 (§ 342).

Tällä sivulla voi tutustua yleissuunnitelmaan asemapiirroksen, havainnekuvan ja suunnitelmaselostuksen avulla. Sivun oikeassa laidassa olevassa Lisätietoja -palkista löytyy aineistoa suunnittelun aikaisemmista vaiheista ja laadituista selvityksistä.

Kauppatorin yleissuunnitelman 2023 suunnitelmaselostus

Havainnekuva kauppatorin yleissuunnitelmasta 2023

Jatkosuunnittelu

Jatkosuunnittelu ja toteutukset on vaiheistettu ja uudistukset on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain määrärahojen puitteissa 10 vuoden aikana. Keskustan kehittämisryhmä esittää toteutusvaiheiksi seuraavaa:

1. Eteläkauppatori
2. Pohjoiskauppatori ja torialue
3. Joukkoliikenteen laiturialue

Satakieli- lavan uudistukset toteutetaan erillisenä projektina. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan selvitys kävelykadun esiintymislavojen (Satakielilava ja Eetunaukion lava) kunnostamisesta. Samanaikaisesti käynnistetään selvitys Porin kauppatorin ja kävelykadun sulanapitojärjestelmän toteutusmahdollisuuksista.

Tiivistelmä suunnittelun vaiheista

Porin kauppatorin yleissuunnitelma valmistui keväällä 2022, jonka jälkeen keskeisimmiltä sidosryhmiltä, vaikuttamistoimielimiltä ja lautakunnilta pyydettiin lausunnot. Yleissuunnitelma esiteltiin yleisölle Porin Päivän aikaan ja palautekysely oli avoinna 22.6.-30.9.2022 välisen ajan. Vastauksia saatiin lähes 500 kappaletta.

Lausuntojen, palautteen ja keskustan liikenneverkkosuunnitelmatyön havaintojen perusteella käynnistettiin lisäselvitykset joukkoliikenteen laiturialueen suunnittelusta, kauppatorin ympäristön liikenneratkaisujen kehitysvaihtoehdoista ja torin jätehuollon ratkaisuista.

Porin kauppatorin laiturialueen esiselvityksen tavoitteena oli muun muassa tutkia Kauppatorin yleissuunnitelmassa laiturialueelle sijoitetun taksialueen toteuttamisen edellytyksiä ja selvittää, miten Kauppatorin linja-auto- ja taksiliikennejärjestelyjä voidaan kehittää nykyistä toimivammiksi, turvallisemmiksi ja keskusta-alueen kaupunkikuvaan sopivammaksi. Esiselvitystyöhön osallistuivat kaupungin edustajien lisäksi Porin Linjat Oy:n ja Satakunnan Aluetaksi Oy:n edustajat.

Kauppatorin liikennejärjestelyiden vaihtoehtotarkastelussa tutkittiin joukkoliikenteen reittien ja Antinkadun kesäkävelykadun vaikutuksia Kauppatorin ja Promenadiakselin kehittämiseen. Tavoitteena oli löytää ympärivuotisesti toimiva ja selkeä ratkaisu, joka mahdollistaisi yhden kahteen suuntaan ajettavan reitin Kauppatorin ja Porin sillan välille. Liikennetarkastelun yhteydessä tutkittiin myös kesäkävelykatujen ja niiden laajennusten vaikutuksia keskustan elinvoimaan.

Kauppatorin yleissuunnitelman päivityksessä huomioitiin ympäröivät katualueet ja niiden tuomat muutokset torialueeseen sekä toritoimintojen sijoittumiseen ja tilankäyttöön. Merkittävimmät uudistukset koskivat Eteläkauppatorin pysäköintiratkaisua, keskitettyä jätehuollon pistettä, Poris-olkkaria ja Satakieli-lavaa. Eteläkauppatorin pysäköintiratkaisussa huomioitiin laiturialueen uudistuksen sekä laajentuneen huoltoliikenteen tarpeet erityisesti Eteläkauppatorin Salen osalta. Jätehuollon toiminnot keskitettiin Kauppatorin luoteiskulmaan, jossa on huoltoliikennettä ja muuntamo jo entuudestaan. Poris- olkkarin muutokset koskevat sen laajuutta ja toimintoja. Olkkarin aluetta jouduttiin taksiaseman sijoittumisen takia pienentämään, eikä kaikkia toimintoja, esimerkiksi vesisumua, saatu mukaan. Satakieli- lavan katolle sijoitettiin katseluterassin sijaan viherkatto ja aurinkopaneelit. Torialueen keskiosassa varmistettiin riittävä tila torimyynnille ja tapahtumille. Kasvillisuus keskitettiin torin reunoille viihtyvyyttä lisäämään.