Luvan hakeminen

Rakentamiselle tulee pääsääntöisesti hakea rakennuslupa, mutta mikäli aiottu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, saattaa se tarvita toimenpideluvan. Vaadittava lupamenettely ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä on mm. annettu vapautuksia toimenpideluvan hakemisesta.

Mikäli et ole varma tarvitsetko suunnittelemallesi toimenpiteelle lupaa, kannattaa kääntyä viranomaisen puoleen. Parhaiten tavoitat heidät tekemällä neuvontapyynnön Lupapisteessä. Neuvontapyynnöt ohjautuvat suoraan asiasta vastaavalle viranomaiselle ja ne ovat muutettavissa myöhemmin myös lupahakemuksiksi.

Rakennus- ja toimenpideluvan maksu määräytyy ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Hae lupaa sähköisesti

Kaikki luvat haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. Pääsuunnittelija varaa ajan ja käy esittelemässä rakennussuunnitelmat lupakäsittelijälle ennen lupahakemuksen jättämistä. Esittelyaika varataan puhelimitse tai sähköpostilla suoraan lupakäsittelijöiltä.

Lupapisteen ohjeet

 • Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö (pääsuunnittelija), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suunnittelijan tulee olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelijat lisätään hankkeen osapuoliin ennen hakemuksen jättämistä.

  pääsuunnittelijan vaatimukset maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 120a§

  suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 120e§

 • Lupapisteeseen liitettävien suunnitelmien on avauduttava siten, että (nimiö)tekstit ovat luettavissa kuvaa kääntämättä ja nimiösivulla on vain nimiötiedot. Pdf-tulosteen koko tulee olla pystysuuntaisen A4-arkin kerrannainen. Piirustuksessa ei saa olla ylimääräisiä valkoisia reunoja. Suunnittelija allekirjoittaa suunnitelmat sähköisesti ja kukin piirustus lisätään vain kertaalleen. Suunnitelmien ja selvityksien sisällöstä ja esitystavasta on säädetty Ympäristöministeriön asetuksella.

  Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015

 • Lupapiste lisää valitun toimenpiteen mukaisesti hakemukseen vaadittavat liitteet. Hankkeesta riippuen lupakäsittelijä saattaa vaatia myös muita tarvittavia liitteitä. Mahdollisesti hakemukseen tulee vaadittuja liitteitä joita ei tietyissä hankkeissa tarvita. Tässä tapauksessa ole yhteydessä rakennusvalvontaan Lupapisteen keskusteluikkunan kautta (”Kysy viranomaiselta”-painike).

  Todistus hallintaoikeudesta
  Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta joko lainhuutotodistuksen, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen muodossa.

  Valtakirja
  Valtakirja edellytetään liitteeksi silloin, kun lupahakemuksen laatijana on joku muu taho kuin kiinteistön haltija, tai hakemukseen on kirjautunut osapuoleksi vain osa haltijoista.

  Kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote
  Jos luvan hakijana on yhtiö, edellytetään liitteeksi kaupparekisteriote, josta selviävät yhtiön allekirjoitusoikeudet.

  Pöytäkirjaote
  Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö, edellytetään liitteeksi yhtiökokouksen tai hallituksen pöytäkirjaote, josta selviää yhtiön päätös luvan hakemiseen ja mahdollisesti valtuutus.

  Pääpiirustukset
  Piirustuksina esitetään aina tontin asemapiirros. Muita piirustuksia edellytetään hankkeen ominaisuuksien mukaan. Yleensä tulee esittää ainakin rakennusten pohjat, julkisivut ja leikkaukset.

  Ote katusuunnitelmasta
  Katu- ja tonttirajakorkeudet eli ote katusuunnitelmasta tarvitaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja rakennuksen suunnittelua varten silloin, kun rakennetaan asemakaava-alueelle. Korkeustiedot tilataan Porin kaupungin asiakaspalvelusta.

  Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

  Vesi- ja viemärijohtoliittymän ennakkotiedot ja liittymishakemus
  Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.

  Energiaselvitys
  Rakennusta suunniteltaessa laaditaan energiaselvitys. Se sisältää yleensä rakennuksen kokonaisenergian kulutuksen, energialaskennan, huonelämpötilojen, lämpöhäviöiden ja lämmitystehon tarkastelut sekä energiatodistuksen. Asiakirjat liitetään lupapisteeseen hakemuksen liitteeksi yhtenä yhdistettynä asiakirjana.

  Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelma
  Asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita sisältävän uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen on yleensä liitettävä ulkovaipan ääneneristyssuunnitelma. Käyttötarkoituksen muutoksen ja korjaus- ja muutostöiden yhteydessä ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman liittämisen tarve arvioidaan rakennushankekohtaisesti.

  Kosteudenhallintaselvitys
  Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. Kosteudenhallintaselvityksen sisällöstä on säädetty Ympäristöministeriön asetuksella.

  Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017

  Piha- ja istutussuunnitelma
  Porin kaupungilla rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä uudisrakennuksille on hyväksytty istutussuunnitelma. Tavoitteena on luoda viihtyisiä ja myös lehdettömään aikaan vihreitä kaupunkialueita, joille syntyy peruspuuston ansiosta otollinen pienilmasto.

 • Naapurien kuuleminen
  Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Rakennusvalvonta määrittelee naapurikiinteistöt, joita kunkin rakennushankkeen kohdalla tulee naapureina kuulla. Luvan hakija voi kuulla naapurit joko lupapisteen kautta tai erillisellä asemapiirrosliitteellä. Jos luvanhakija ei suorita kuulemista, on rakennusvalvontaviranomaisen ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta naapureille. Viranomaisen suorittama kuuleminen on maksullista ja hidastaa luvan käsittelyä.

  Erillisestä asemapiirroksesta tulee käydä ilmi mitä kiinteistöjä on kuultu ja mistä hankkeesta. Naapurit varmentavat tiedoksisaannin allekirjoituksellaan. Erillinen asemapiirros tulee lisätä kokonaisuudessaan lupapisteeseen.

  Naapurien suostumus
  Mikäli suunnitelma poikkeaa määräyksistä, tulee poikkeamiset yksilöidä ja kirjata asemapiirrokseen maininnalla, että naapurit ovat tietoisia kyseisistä poikkeamisista ja hyväksyvät ne. Poikkeuksista on kuitenkin neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.