Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

 • Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamishakemuksen tueksi on aina esitettävä erityinen syy. Vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

 • Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka asutuksen tiheyden tai yleiskaavassa olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisumenettelyä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen.

 • Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta:
  Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • Selvitys kiinteistön omistus- ja hallintaoikeudesta, mikäli hakijana on muu kuin lainhuutorekisteriin kirjattu henkilö, yhtiö tai yritys (esim. kauppakirja, vuokrasopimus, kiinteistökaupan esisopimus)
  • Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana yhtiö tai yritys)
  • Asemapiirros (mittakaava 1:200 tai 1:500, isot rakennuspaikat 1:1000)
  • Lisäksi asemapiirros, johon on kirjattu naapurien kuuleminen ja tieto, että kuuleminen koskee suunnittelutarve- ja/tai poikkeamislupahakemusta.
  • Tarvittaessa kunta voi suorittaa kuulemisen, jolloin perittävä maksu on 95 € naapuria kohti.
  • Hankkeesta riippuen myös muita liitteitä saatetaan vaatia ennen käsittelyä, esim. muut pääpiirustukset, laskelma rakennusoikeudesta, tarvittaessa lausunnot (esim. Satakunnan Museo, Pelastusviranomainen, ELY-keskus)

  Naapureita ovat seuraavat kiinteistön omistajat tai haltijat:

  • viereiset, vastapäiset, kulmittaiset kiinteistöt sekä ne kiinteistöt, joilla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa
  • tien tai kapean vesistön (50-150 m) toiselle puolella sijaitsevat kiinteistöt
  • maantien pitäjänä Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikäli rakennuspaikka rajoittuu yleiseen tiehen
  • tapauskohtaisesti myös muut kuin edellä mainitut naapurit tulee kuulla
  • hakemuksen käsittelevä viranomainen ratkaisee lopulta naapurin kuulemisen tarpeellisuuden.

  Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia käsitellään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa poikkeamislupatyöryhmässä.

  Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jonka aikana on haettava rakennuslupaa. Porin kaupungin poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten käsittelyaika on keskimäärin noin 3 kk (riippuen hankkeen laajuudesta). Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut taksan mukaan.

  Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksiin liittyviä ennakkokysymyksiä voi laittaa Lupapisteen neuvontapyynnön kautta (valitse toimenpiteeksi Poikkeamisen hakeminen).