Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

 • Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamishakemuksen tueksi on aina esitettävä erityinen syy. Vähäinen poikkeaminen voidaan käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

 • Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka asutuksen tiheyden tai yleiskaavassa olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisumenettelyä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen.

 • Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua haetaan erillisellä hakemuslomakkeella:
  Allekirjoitetun hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • Selvitys kiinteistön omistus- ja hallintaoikeudesta, mikäli hakijana on muu kuin lainhuutorekisteriin kirjattu henkilö, yhtiö tai yritys (esim. kauppakirja, vuokrasopimus, kiinteistökaupan esisopimus)
  • Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana yhtiö tai yritys)
  • Naapurikiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuuleminen, joka kirjataan sekä hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla olevaan naapurinkuulemisosioon että asemapiirrokseen. Tarvittaessa kunta voi suorittaa kuulemisen, jolloin perittävä maksu on 95 € naapuria kohti.
  • Asemapiirros, johon on kirjattu naapurien kuuleminen ja tieto, että kuuleminen koskee suunnittelutarve- ja/tai poikkeamislupahakemusta (mittakaava 1:200 tai 1:500, isot rakennuspaikat 1:1000)

  Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi

  Naapureita ovat seuraavat kiinteistön omistajat tai haltijat:

  • viereiset, vastapäiset, kulmittaiset kiinteistöt sekä ne kiinteistöt, joilla on yksikin yhteinen rajapiste rakennuspaikan kanssa
  • tien tai kapean vesistön (50-150 m) toiselle puolella sijaitsevat kiinteistöt
  • maantien pitäjänä Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikäli rakennuspaikka rajoittuu yleiseen tiehen
  • Ohjeet ELY-keskuksen kuulemisesta löytyvät ELY-keskuksen internet-sivuilta
  • tapauskohtaisesti myös muut kuin edellä mainitut naapurit tulee kuulla

  Hakemuksen käsittelevä viranomainen ratkaisee lopulta naapurin kuulemisen tarpeellisuuden.

  Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jonka aikana on haettava rakennuslupaa. Porin kaupungin poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 4-6 kuukautta. Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut taksan mukaan.