Rakennustyönaikainen valvonta

 • Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

  Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

  Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty.

  Aloitusilmoituksen tekemiselle on edellytyksenä myös se että lupa on saanut lainvoiman tai mikäli aloitus on myönnetty vakuudella on vaadittu vakuus todistettavasti jätetty.

  Aloitusilmoituksen tekee hankkeeseen ryhtyvä tai vastaava työnjohtaja sähköpostitse osoitteeseen katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi.

 • Lupapäätöksessä saatetaan edellyttää rakennustöiden aloituskokousta. Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakennustöiden aloitusta. Kokouksessa tulee olla läsnä rakennusvalvontaviranomaisen edustajan lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muut erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja sähköpostitse osoitteesta katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi.

  Aloituskokouksessa käsitellään lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön toteutuksen keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi.

  Lupapäätöksessä saatetaan edellyttää myös LVI-töiden aloituskokousta. Vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja sopii kokouksesta LVI-tarkastusinsinöörin kanssa ennen kuin taloteknisiä järjestelmiä asennetaan rakennuksen sisäpuolelle. Kokouksessa on yleensä läsnä LVI-tarkastusinsinöörin lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtaja sekä tarvittaessa talotekniikan suunnittelijat. LVI-töiden aloituskokous tilataan LVI-tarkastusinsinööriltä sähköpostitse osoitteesta katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi .

 • Erityissuunnitelmat liitetään hankkeelle rakentamisen aikaisessa osiossa rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Erityissuunnitelmat lisätään PDF-muodossa oikeassa mittakaavassa ”Suunnitelmat ja liitteet”-osioon. Suunnittelija lisää suunnitelmiin metatiedon eli suunnitelman sisältötiedon (esim. KVV-tasopiirustus, 1. kerros). Suunnittelijat allekirjoittavat sähköisesti lisäämänsä erityissuunnitelmat lupapisteessä. Suunnitelmissa tulee olla myös vastaavan erityissuunnittelijan sähköinen allekirjoitus.

  Rakennesuunnitelmat tallennetaan tarkastettuna lupapisteeseen (YM asetus 477/2014, 7 §), jonka jälkeen rakennesuunnittelija varaa ajan suunnitelmien esittelemiseksi tarkastusinsinöörille tai apulaisrakennustarkastajalle (apulaisrakennustarkastaja rivitalot ja sitä suuremmat kohteet). Rakennesuunnittelijan ja suunnitelmien tarkastajan CV:t ja tutkintotodistukset tallennetaan lupapisteeseen. Hankkeelle nimettävä lupapisteeseen rakennesuunnittelija ja pohjarakennesuunnittelija ja tarvittaessa lisäksi vastaava erityissuunnittelija (MRL 120 c §). Mikäli suunnitelmien tarkastajan tiedot eivät käy ilmi esim. nimiöstä, voi tarkastaja laatia erillisen selvityksen suunnitelmien tarkastuksesta (vaativa suunnittelutehtävä).

  KVV- ja IV-suunnitelmat tallennetaan lupapisteeseen, jonka jälkeen LVI-suunnittelija varaa ajan suunnitelmien esittelemiseksi LVI-tarkastusinsinöörille. LVI-suunnittelija täydentää hankkeelle omat tietonsa ja liittää mukaan tutkintotodistuksen liitteineen sekä CV:n tai referenssiluettelon suunnittelukohteista. Hankkeelle on nimettävä lupapisteeseen LVI-suunnittelija.

 • Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Lupapäätöksessä määrätään tarvittavat katselmukset.

  Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset (mukaan lukien aloitusilmoitukset ja aloituskokoukset) sähköpostitse osoitteesta katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa (kuitenkin vähintään 5 arkipäivää ennen), jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa.

  Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Käytettävissä on oltava katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja.

 • Ennen LVI-töiden aloittamista suunnittelijan tulee lisätä kohteen vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtosuunnitelmat lupapisteeseen ja allekirjoittaa ne sähköisesti. Erityisalojen työnjohtajat tarkastavat kohteen suunnitelmanmukaisuuden rakentamisen aikana ja täyttävät tarkastusasiakirjaa.

  LVI-loppukatselmukset pidetään ennen käyttöönottokatselmusta. LVI-loppukatselmusten toimittamisen ajankohta on, kun kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet sekä ilmanvaihtolaitteet on asennettu, mitattu ja säädetty.

  Ennen LVI-loppukatselmusta työnjohtajien on lisättävä tarkastusasiakirjat, painekoepöytäkirjat ja ilmamäärien mittauspöytäkirjat lupapisteeseen. Erityisalojen työnjohtajat varaavat katselmuksen sähköpostitse osoitteesta katselmukset.rakennusvalvonta@pori.fi . Katselmuksen suorittaa LVI-tarkastusinsinööri.

 • Rakennuksen paikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Rakennuksen paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen työn aloittamista sähköpostitse osoitteesta mittaukset.rakennusvalvonta@pori.fi . Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty.

  Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen perustustyö on suoritettu. Myös sijaintikatselmustilaukset tehdään sähköpostitse osoitteesta mittaukset.rakennusvalvonta@pori.fi . Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että perustus, sen mitat ja korkeusasema ovat myönnetyn luvan mukaiset. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin katselmus on suoritettu.